Upload file trong Google Apps Script

Hướng dẫn sau đây giúp bạn upload một file từ máy của hình lên thư mục trên Google Drive của bạn thông qua Google Apps Script

Code.gs

// Ham upload file, nhận vào một file input
function uploadFileToGoogleDrive(fileInput) {
/* Name of the Drive folder where the files should be saved */
var dropbox = FOLDER_NAME;
var folder,folders = DriveApp.getFoldersByName("Ten_thu_muc_cua_ban"); //getFolderById, getFoldersByName

/* Find the folder, create if the folder does not exist */
if (folders.hasNext()) {
folder = folders.next();
} else {
folder = DriveApp.createFolder(dropbox);
}

/* Get the file uploaded though the form as a blob */
var file = folder.createFile(fileInput);

/* Set the file description as the name of the uploader */
//file.setDescription("Uploaded by " + form.myName);

/* Return the download URL of the file once its on Google Drive */
var fileUrl=file.getUrl();
Logger.log(fileUrl)
return fileUrl;
}


// Ham thực thi Upload file. Data là một FormId
function doUploadFile(data){

 var myFile = data.myfile;
 if(typeof myFile !== 'undefined' && myFile!=null && myFile.length>0)
 { 
 return uploadFileToGoogleDrive(myFile);
 }
 return "";
}

Code HTML

 <form name="uploadfile" enctype="multipart/form-data" id="uploadForm">
   <label>Chọn file tải lên</label>
   <input type="file" name="myfile" id="myfile" />
   <button type="button" class="btn btn-primary" onclick="return doUploadFile();">Upload</button>
</form>

Code Javascript

function doUploadFile() { 
    google.script.run      
      .doUploadFile(document.getElementById("uploadForm"));

}

 

Leave a Reply