Upload file trong ASP.NET

Khi lập trình web chúng ta hay gặp các tình huống cần phải upload một file nào đó lên hosting. Dễ thấy nhất là upload hình đại điện cho sản phẩm.

Đoạn code nhỏ cho phép bạn Upload file trong ASP.NET

Giao diện

Tạo trang HTML code

Code Upload trang .cs

Kết quả