Dãy số Fibonacci trong C#

Quy luật của dãy số Fibonacci: số tiếp theo bằng tổng của 2 số trước, 2 số đầu tiên của dãy số là 0, 1. Ví dụ: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, …

Sử dụng yield trong C# để trả về dãy số Fibonacci

static void Main()
{
 foreach(var value in Fibonacci())
 {
 Console.Write(value + " ");
 if(value > 1000) 
 {
 break;
 }
 }
}

static IEnumerable<int> Fibonacci()
{
 int current = 0;
 int next = 1;
 while(true)
 {
 yield return current;
 int oldCurrent = current;
 current = next;
 next = next + oldCurrent;
 } 
}

Kết quả:

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597

Convert Image to Base64 String and Base64 String to Image

This article will help you to learn how we can convert an image into a base64 string and base64 string back to image.

Image to Base64 String

public string ImageToBase64(Image image, System.Drawing.Imaging.ImageFormat format)
{
 using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
 {
  // Convert Image to byte[]
  image.Save(ms, format);
  byte[] imageBytes = ms.ToArray();

  // Convert byte[] to Base64 String
  string base64String = Convert.ToBase64String(imageBytes);
  return base64String;
 }
}

Base64 String to Image

public Image Base64ToImage(string base64String)
{
 // Convert Base64 String to byte[]
 byte[] imageBytes = Convert.FromBase64String(base64String);
 MemoryStream ms = new MemoryStream(imageBytes, 0, imageBytes.Length);

 // Convert byte[] to Image
 ms.Write(imageBytes, 0, imageBytes.Length);
 Image image = Image.FromStream(ms, true);
 return image;
}

Coding in real world

 


Result

Download: https://github.com/tuanitpro/base64toimage

Online test: http://codebeautify.org/base64-to-image-converter

Happy coding ?

How to create own dynamic type or dynamic object in C#

How to create own dynamic type or dynamic object in C#
How to create own dynamic type or dynamic object in C#

using System.Reflection;
using System.Reflection.Emit;
public static class MyTypeBuilder
{

public static System.Collections.IList CreateInstanceIList(Type _type)
{
Type customList = typeof(List<>).MakeGenericType(_type);
var result = (System.Collections.IList)Activator.CreateInstance(customList);
return result;
}
public static Type CompileResultType(Dictionary listOfFields)
{
TypeBuilder tb = GetTypeBuilder();
foreach (var field in listOfFields)
CreateProperty(tb, field.Key, field.Value);

Type objectType = tb.CreateType();

return objectType;
}

private static TypeBuilder GetTypeBuilder()
{
var typeSignature = “MyDynamicType_” + DateTime.Now.ToString(“yyyyMMddHHmmss”);
var an = new AssemblyName(typeSignature);
AssemblyBuilder assemblyBuilder = AppDomain.CurrentDomain.DefineDynamicAssembly(an, AssemblyBuilderAccess.Run);
ModuleBuilder moduleBuilder = assemblyBuilder.DefineDynamicModule(“MainModule”);
TypeBuilder tb = moduleBuilder.DefineType(typeSignature,
TypeAttributes.Public |
TypeAttributes.Class |
TypeAttributes.AutoClass |
TypeAttributes.AnsiClass |
TypeAttributes.BeforeFieldInit |
TypeAttributes.AutoLayout,
null);
return tb;
}

private static void CreateProperty(TypeBuilder tb, string propertyName, Type propertyType)
{
FieldBuilder fieldBuilder = tb.DefineField(“_” + propertyName, propertyType, FieldAttributes.Private);

PropertyBuilder propertyBuilder = tb.DefineProperty(propertyName, PropertyAttributes.HasDefault, propertyType, null);
MethodBuilder getPropMthdBldr = tb.DefineMethod(“get_” + propertyName, MethodAttributes.Public | MethodAttributes.SpecialName | MethodAttributes.HideBySig, propertyType, Type.EmptyTypes);
ILGenerator getIl = getPropMthdBldr.GetILGenerator();

getIl.Emit(OpCodes.Ldarg_0);
getIl.Emit(OpCodes.Ldfld, fieldBuilder);
getIl.Emit(OpCodes.Ret);

MethodBuilder setPropMthdBldr =
tb.DefineMethod(“set_” + propertyName,
MethodAttributes.Public |
MethodAttributes.SpecialName |
MethodAttributes.HideBySig,
null, new[] { propertyType });

ILGenerator setIl = setPropMthdBldr.GetILGenerator();
Label modifyProperty = setIl.DefineLabel();
Label exitSet = setIl.DefineLabel();

setIl.MarkLabel(modifyProperty);
setIl.Emit(OpCodes.Ldarg_0);
setIl.Emit(OpCodes.Ldarg_1);
setIl.Emit(OpCodes.Stfld, fieldBuilder);

setIl.Emit(OpCodes.Nop);
setIl.MarkLabel(exitSet);
setIl.Emit(OpCodes.Ret);

propertyBuilder.SetGetMethod(getPropMthdBldr);
propertyBuilder.SetSetMethod(setPropMthdBldr);
}
}
How to use

public JsonResult DynamicObject()
{

Dictionary listOfFields = new Dictionary();

listOfFields.Add(“Name”, typeof(string));
listOfFields.Add(“Age”, typeof(int));
var myType = MyTypeBuilder.CompileResultType(listOfFields);
var myObject = Activator.CreateInstance(myType);

myType.GetProperty(“Name”).SetValue(myObject, “Tuan”, null);
myType.GetProperty(“Age”).SetValue(myObject, 20, null);

object name = myType.GetProperty(“Name”).GetValue(myObject);

return Json(name.ToString(), JsonRequestBehavior.AllowGet);
// return Json(myObject, JsonRequestBehavior.AllowGet);
}
Mapping data to List

public JsonResult DynamicObject2()
{
Dictionary listOfFields = new Dictionary();
listOfFields.Add(“Name”, typeof(string));
listOfFields.Add(“Age”, typeof(int));

var myType = MyTypeBuilder.CompileResultType(listOfFields);
var list = MyTypeBuilder.CreateInstanceIList(myType);
var listString = listOfFields.Select(x => x.Key).ToArray();

Type t = typeof(YourObject); // your class define
PropertyInfo[] props = t.GetProperties().Where(x => listString.Contains(x.Name)).ToArray();

var data = ListYourObjects(); // your list data

// mapping only you need
foreach (var item in data)
{
var myObject = Activator.CreateInstance(myType);
foreach (var prop in props)
{
object name = t.GetProperty(prop.Name).GetValue(item);
myType.GetProperty(prop.Name).SetValue(myObject, name, null);

}
list.Add(myObject);
}

return Json(list, JsonRequestBehavior.AllowGet);
}

Tạo menu lựa chọn trong C/C++

Tạo một Menu có các lựa chọn là 1 bài tập lập trình căn bản, giúp các bạn làm quen với các lệnh xóa màn hình, vòng lặp while, lệnh switch case, lệnh getch. Đây có thể nói là 1 bài tập tổng hợp. Các bạn theo dõi video bên dưới để dễ hình dung hơn.

Tạo menu lựa chọn trong C/C++

Tóm tắt Video

 • Tạo một dự án mới
 • Tạo các chức năng của dự án (bài tập)
 • Tạo các menu chức năng
 • Viết các hàm xử lý menu
 • Gọi hàm main để chạy thử chương trình

Code: Menu.h

#include "Lib.h"

void Menu();		// Ham nay se xuat ra cac danh sach menu
int ChonMenu();		// Ham nay dung de chon 1 menu tuong ung
void XuLyMenu();	// Xu ly menu ung voi menu duoc chon


void Menu() {
	cout << "=================MENU================\n";
	cout << "1. Vua ga - vua cho\n";
	cout << "2. Kiem tra so nguyen to\n";
	cout << "3. Tong cac so nguyen to\n";
	cout << "4. Dao nguoc so\n";
	cout << "5. Tim so sao cho a*b = 2(a+b)\n";
	cout << "6. Tinh giai thua cua mot so\n";
	cout << "7. Tim day Fibonaci\n";
	cout << "8. Hoan vi\n";
	cout << "9. Ve tam giac\n";
	cout << "10. Bai tap cua cac ban";
	cout << "99. Thoat!!!\n";
	cout << "=====================================\n";
}
int ChonMenu()
{
	int n = 0;
	cout << "\n\nMoi chon menu: ";
	cin >> n;
	if (n > 0 || n < 99)
		return n;
	else return ChonMenu();
}
void XuLyMenu() 
{
	int chon = ChonMenu();
	int a = 5; int b = 6;
	switch (chon)
	{
	case 1:		
		cout << "1. Vua ga vua cho.\n";
		VuaGaVuaCho();
		break;
	case 2:
		cout << "2. Kiem tra so nguyen to\n";
		cout << TimSoNT(5);
		break;
	case 3:
		cout << "3. Tong cac so nguyen to\n";
		cout << TinhTongCacSoNT(11);
		break;
	case 4:
		cout << "4. Dao nguoc so\n";
		cout << DaoNguocSo(123);
		break;
	case 5:
		cout << "5. Tim so sao cho a*b = 2(a+b)\n";
		TimSoTichABBang2TongAB(100);
		break;
	case 6:
		cout << "6. Tinh gia thua cua mot so\n";
		cout << TinhGiaiThua(6);
		break;
	case 7:
		cout << "7. Tim day Fibonaci\n";
		for (int i = 0; i < 5; i++)
		{
			cout << Finbonaci(i) << "\t";
		}
		Finbonaci2(7);
		break;
	case 8:
		cout << "7. Hoan vi\n";
		//int a = 5; int b = 6;
		HoanVi(a, b);
		cout << a << "\t" << b;
		break;
	case 9:
		VeHinhTamGiac(4, 5);
		break;
	case 99:
		cout << "Thoat!!!\n";
		exit(1);
		break;
	}
}

Code Source.cpp

#include "Menu.h"
using namespace std;
void main() 
{	
	Menu();
	while (true)
	{	
		XuLyMenu();
	}
	_getch();
}

Hãy sáng tạo theo cách của bạn.

Nếu bạn đã hoàn thành theo hướng dẫn mà vẫn gặp khó khăn, hãy liên hệ với tôi.

Cảm ơn bạn đọc và tôi luôn đánh giá cao phản hồi của bạn.