Add thêm website trên VPS nginx CentOS

Thông thường mỗi VPS mình chỉ chạy cho một website mà thôi, tuy nhiên trong trường hợp bạn có nhiều website và muốn add thêm chạy trên VPS thì sao, hãy tham khảo bài hướng dẫn này để thực hiện.

Giới thiệu Virtual Hosts

Virtual Hosts được sử dụng để giúp cho một VPS có thể chạy được nhiều website khác nhau.

Theo như nginx website, Virtual Hosts được gọi là Server Blocks trên nginx, tuy nhiên cho dễ dàng giống như Apache nên mình sẽ gọi là Virtual Hosts trong bài này. Các bước add thêm website trên VPS nginx chạy CentOS bằng Virtual Hosts như sau:

Chuẩn bị server

Đã cài đặt sẵn webserver Nginx trên CentOS

Tạo thư mục chứa website

Ví dụ mình sẽ tạo thư mục ở folder /home/ nhé. Thay tuanitpro.com bằng domain của bạn.

mkdir -p /home/www/tuanitpro.com/public_html

Gán quyền

Đảm bảo cho website hoạt động bình thường

chown -R nginx:nginx /home/www/tuanitpro.com/public_html

Cài đặt Virtual Hosts

Thêm file cấu hình .conf cho domain mới

nano /etc/nginx/conf.d/tuanitpro.com.conf

Sử dụng đoạn code sau:

#
# tunanitpro.com configuration
#
server {
  listen    80;
  server_name tuanitpro.com;
  root /home/www/tuanitpro.com/public_html;
  location / {
    
    index index.php index.html index.htm;
    try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
  }

  error_page 404       /404.html;
  location = /404.html {
    root  /home/www/tuanitpro.com/public_html;
  }

  error_page  500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
    root  /home/www/tuanitpro.com/public_html;
  }

  # pass the PHP scripts to FastCGI server
  #
  location ~ \.php$ {
    root      /home/www/tuanitpro.com/public_html;
    fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
    include    fastcgi_params;
  }
}

Lưu lại và thoát.

Reload Nginx

service nginx reload

Phân quyền trong Linux với Chmod và Chown

Khi các bạn dùng Linux một thời gian thì sẽ chú ý tới phân quyền trong Linux, và đây cũng chính là một trong những điểm làm Linux có tính bảo mật cao hơn Windows.

Mặc dù hiện tại các distro Linux đã hỗ trợ GUI (giao diện người dùng) nhưng việc các bạn thành thạo các lệnh trong Terminal sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn mình đang làm những gì và thao tác chuẩn xác hơn, không có việc click nhầm :D.

Bài viết này mình xin nhắc đến cách phân quyền trong Linux. Với hai lệnh rất quan trọng: chmod và chown, hai lệnh này sẽ thay đổi permission và ownership của một file hay folder. Sau đây chúng ta cùng xem sử dụng nó thế nào.

Chmod

Lệnh chmod cho pháp bạn thay đổi quyền (permission) của một file hay folder. Có 2 cách để sử dụng chmod, đó là dùng chữ hoặc dùng số, bạn muốn dùng cách nào là tùy chọn ở bạn.

Cách dùng chữ

Ví dụ:

chmod -R go+rw /var/www

Với câu lệnh trên thì group(group của user đó) và others (một user nào đó khác) có quyền đọc và ghi tất cả file và thư mục con của folder trong đường dẫn /var/www vì có option -R.

Và đây là các chữ cái: u = user, u = group, o = others, và các quyền đó là r = read, w = write, x = execute (cũng có thể viết là X, nhưng ít sử dụng).

Các dùng số

Ví dụ:

chmod –R 644 /var/www

Với câu lệnh trên tương ứng với các quyền của user(số 6), group(số 4), others(số 4), và user có quyền read, write trong khi đó group và others chỉ có quyền read, lệnh trên cũng sẽ thay đổi tất cả các file và folder trong /var/www do có thêm option -R.

Các con số có giá trị tương ứng như sau:
4 = read 2 = write 1 = execute 0 = no permission

Như vậy với ví dụ trên bạn chỉ cần làm phép cộng 4+2=6 nghĩa là read và write, 7 có nghĩa là có đầy đủ quyền read, write, execute. Rất đơn giản phải không nào :D. Với 0 thì bạn hiểu là nó không được gán bất kì quyền gì cả.

Chown

Lệnh chown này sử dụng rất đơn giản. Bạn chỉ cần nhớ trong lệnh có user và group được ngăn cách bằng dấu “:”, đầu tiên là user sau đó là group.

Câu lệnh dưới đây sẽ thay đổi quyền sở hữu của file hoặc folder nào đó:

chown –R root:admin /var/www

Và tương tự với option -R thì tất cả các file và folder trong /var/www sẽ thay đổi quyền sở hữu theo user là hai và group là admin.

Option -R (recursive) có nghĩa là mình gán quyền đó cho toàn bộ files vào folders bên trong luôn (cụ thể ví dụ là /var/www tất cả files và folders trong thư mục /var/www đều được gán quyền 644) còn nếu bạn không dùng -R thì nó chỉ ảnh hưởng tới thư 1 mục www

Kết nối SSH đến VPS Vultr trên MacOS

Mặc dù có nhiều tool hỗ trợ việc quản lý VPS Linux/CentOS… tiện ích như WinSCP… nhưng đôi khi chúng ta tận dụng luôn Terminal của MacOS để kết nối đến VPS thông qua SSH cho nhanh.

Đầu tiên tại trang quản lý của Vultr chúng ta cần thêm key SSH. Key này do chúng ta tự tạo và quản lý

An SSH Key allows you to log into your server without needing a password. SSH Keys can be automatically added to servers during the installation process.

Creating an SSH key on Windows

The simplest way to create SSH key on Windows is to use PuTTYgen. Download and run PuTTYgen. Click the "Generate" button. For additional security, you can enter a key passphrase. This will be required to use the SSH key, and will prevent someone with access to your key file from using the key. Once the key has been generated, click "Save Private Key". Make sure you save this somewhere safe, as it is not possible to recover this file if it gets lost Select all of the text in the "Public key for pasting into OpenSSH authorized_keys file". This is what you would need to enter into the control panel to use the SSH key.

Creating an SSH key on Linux

The tools to create and use SSH are standard, and should be present on most Linux distributions. With the following commands, you can generate ssh key. Run: ssh-keygen -t rsa. For a more secure 4096-bit key, run: ssh-keygen -t rsa -b 4096 Press enter when asked where you want to save the key (this will use the default location). Enter a passphrase for your key. Run cat ~/.ssh/id_rsa.pub - this will give you the key in the proper format to paste into the control panel. Make sure you backup the ~/.ssh/id_rsa file. This cannot be recovered if it is lost.

Adding an SSH key to your control panel

Once you're logged in, go to https://my.vultr.com/sshkeys. Click "Add SSH Key". Enter a descriptive name for the key. Paste in your SSH public key. This is a long string beginning with "ssh-rsa". You should have saved this from when you generated your key. Click "Add SSH Key". Now, when you're deploying servers you will be able to select which SSH keys you want to add to the newly deployed server. Remember to select the keys before the initial server deployment, otherwise you will need to log into the newly created server and add the SSH keys manually.

Limitations

SSH keys are only available for Linux and FreeBSD. They are not supported for Windows, custom ISOs, nor snapshot restores. SSH keys can only be managed from the control panel during deployment. You cannot use the control panel to manage them on an already-installed instance.

Connecting to a server using an SSH key from a Windows client

Download and run the PuTTY SSH client. Type the IP address or Username + IP address ( [email protected] ) of the destination server under the "Host Name" field on the "Session" category. Navigate to the "Connection -> SSH -> Auth" category (left-hand side). Click "Browse..." near "Private key file for authentication". Choose the private key file (ending in .ppk) that you generated earlier with PuTTYgen. Click "Open" to initiate the connection. When finished, end your session by pressing Ctrl+d.

Connecting to a server using an SSH key from a Linux client

Check that your Linux operating system has an SSH client installed ( which ssh ). If a client is not installed, you will need to install one. Initiate a connection: ssh -i /path/to/id_rsa [email protected] When finished, end your session by pressing Ctrl+d.

Javascript hữu ích

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình của HTML và WEB. Nó là nhẹ và được sử dụng phổ biến nhất như là một phần của các trang web, mà sự thi hành của chúng cho phép Client-Side script tương tác với người sử dụng và tạo các trang web động. Nó là một ngôn ngữ chương trình thông dịch với các khả năng hướng đối tượng.

Continue reading Javascript hữu ích

Former UTC sheltering back now with the New York Jets

demarco murray’s journeying might be too much for dallas

There is no doubt that companies such as UPS and FedEx have evolved to become major players in the industry and are likely to expanding and prosper in the years ahead. On the flip side, The fact is that several of the giants of years gone by have vanished from the scene.
http://www.bengalsproshop.cc/cincinnati-bengals-jerseys-tyler-kroft-jersey-c-1_44 If you evaluate the list of the top 100 trucking companies from 25 years ago, There are so few of them still offered to.

Both teams rely upon stingy bullpens, So runs could be difficult to find in the late
Andre Smith Jersey innings. Netherlands has six saves and a 1.13 ERA in eight postseason video. Davis is 2 0 possessing a 0.96 time, And Herrera is known for its 1.08 mark in seven hearings.

That by itself may register as a simple if ill-fated oversight. But on the contrary, The lack of a memorial at Grand Coulee is the end result of a strange chapter in the dam’s history: Of 1938, A monument did exist with names of those who’d died up to that time, Standing along principles then the main thoroughfare through Grand Coulee. It was 10 feet of Georgia corian, With room for 75 firms, And commissioned by the area American Legion.

As an example, If you borrowed $8,000
Andrew Whitworth Jersey on the loan, But the exact value of the totaled vehicle is only $6,000 then that is all the insurance firm is obligated to pay for the loss of your vehicle. You happen to be still owe $2,000 on a vehicle that you will not have. Most appropriate, A leading provider of rating and financial strategies for the global insurance industry..

I am just as much a conservationist and climate activist as a digital professional wedding shooter. I want people to see the changes that are happening and how urgent it is to get rid of it. I love nature and want others to feel the same awe I feel when I have the huge privilege to go through the Arctic.

29 sept 2015[06:12 are] Attebery to provide William N. Paschal type Dr. Philip Attebery will show this year William N. They so nearly torn to pieces it off. To qualify for the losers, The beneficial acclaim, Into victors the spoils. An amazing singer.

"We’ve spoken of having him back this year but there is no timetable, LHP Jorge De los angeles Rosa(Split center finger on left hand) Looks on target to make his next scheduled start in
http://www.bengalsproshop.cc/cincinnati-bengals-jerseys-vincent-rey-jersey-c-1_45 Oakland on Tuesday. "I thought his start would be in danger, Weiss supposed. "It may resemble it closed up in time,.

Check Buster Skrine(Former UTC sheltering back now with the New York Jets). He never need to work another day in his life. This is useful for Derrick more than anybody; I happy for him while he a good person. Undeniably, Pubs occupy an important and special place in the culture of england. The British are
Andy Dalton Jersey famed for initiating those amazing and cozy pubs. Close to centuries, The normal pubs have been considered a perfect option for nights out. Related Articles:

Hướng dẫn thay đổi background Visual Studio

Khi bạn là một tín đồ của .NET, thường xuyên làm việc với Visual Studio IDE, hẳn bạn sẽ có lúc cảm thấy nhàm chán giao diện của nó. Chỉ có vài Themes đơn giản, nhưng cũng không được nổi bật lắm.

Cũng như Desktop của bạn, lâu lâu chúng ta muốn thay đổi background của nó một chút cho bắt mắt, hay đỡ nhàm chán, đồng thời cũng thể hiện cá nhân hóa của bạn trên màn hình làm việc.

Thật thú vị là chúng ta có một Extension của Visual Studio đó là ClaudiaIDE. Nó cho phép chúng ta thay đổi background làm việc của Visual Studio bằng cách thay đổi hình nền giao diện làm việc. Tải ClaudiaIDE tại đây.
ClaudiaIDE là một mã nguồn mở được chia sẻ tại Github. Nếu bạn có hứng thú có thể tham gia phát triển nó tại: https://github.com/buchizo/ClaudiaIDE

ClaudiaIDE khá thú vị khi cho phép bạn chọn 1 ảnh nền, hay cả 1 thư mục chứa ảnh để thay đổi theo kiểu Slide show. Giống y chang desktop của bạn.

ClaudiaIDE-1
Sau khi cài đặt chúng ta vào mục Tools->Options->ClaudiaIDE để cài đặt lại theo ý thích cá nhân.

ClaudiaIDE-2

Một số thông số cài đặt
###Image
Image background type
– Single: Chỉ chọn 1 ảnh làm nền
– Slideshow: Chọn nhiều ảnh làm nền
– Opacity: Điều chỉnh độ mờ của ảnh nền
###Layout
– Horizontal Alignment: Vị trí của ảnh (Left, Right, Center)
– Vertical Alignment: Vị trí của ảnh (Top, Bottom, Center)
###SingleImage
– File Path: Đường dẫn hình ảnh của bạn
###Slideshow
– Directory Path: Đường dẫn thư mục chứa ảnh
– Image animation interval: Thời gian hiệu ứng chuyển ảnh
– Image extensions: .png, .jpg định dạng ảnh cho phép
– Update interval: Thời gian thay đổi giữa 2 ảnh

Chúc các bạn thành công, và đừng quên chia sẻ giao diện làm việc mới trên Visual Studio của bạn nhé. 🙂

Official BlackBerry Passport Unboxing Video

Inspired by actual passports, the universal symbol of mobility, the size and form factor of BlackBerry Passport is portable enough to easily tuck into pockets and use wherever you go. Utilizing premium, robust materials such as Corning® Gorilla® Glass 3 for the display and forged stainless steel for added strength, BlackBerry Passport will provide the durability business professionals require in a smartphone.

The large square screen is optimized for viewing and creating content, and will make everyday tasks like reading and writing emails, reviewing and editing documents, web browsing, and map navigation, more comfortable and effortless. The BlackBerry Passport includes the industry’s first touch-enabled keyboard with gestures that make typing, editing and navigating more efficient and accurate. BlackBerry’s physical QWERTY keyboards have always made it easier for users to create polished, professional communications with exceptional accuracy.