CSDL tên Quốc gia, tỉnh thành phố thị xã quận huyện, xã phường Việt Nam

  • Thông tin 245quốc gia trên thế giới
  • Thông tin 64 tỉnh thành  phố Việt Nam
  • Thông tin 697 quận huyện / thị xã
  • Thông tin 11110 xã phường

Nguồn tài liệu tham khảo: cổng thông tin điện tử các tỉnh thành, quận huyện, từ điển bách khoa toàn thư điện tử Wikipedia.
Định dạng dữ liệu: bảng cơ sở dữ liệu SQL
Mục đích: chia sẻ giúp các bạn webmaster đang muốn lấy một nguồn thông tin chuẩn mực về tên các đơn vị hành chính cho các dự án website, cổng thông tin điện tử ….

 Download  

 

 

Chúc các bạn thành công