Đọc toàn bộ dữ liệu trong Google Apps script

Hướng dẫn sau giúp bạn đọc toàn bộ dữ liệu trong 1 file google sheet, bằng ngôn ngữ Google Apps script. Sau đó chưa chúng vào một mảng để sử dụng cho mục đích khác.  Trong ví dụ chỉ đọc những ô có chứa dữ liệu.

function getSupplierData(){ 
        
   var codeApp = SpreadsheetApp.openById(googleSheetId);
   var sheet = codeApp.getSheetByName(sheetName);    
   var lastColumn = sheet.getLastColumn();
   var lastRow = sheet.getLastRow();
   
   var range = sheet.getRange(rowStart,1,lastRow,lastColumn);
   var data = range.getValues();
     
   var rows=[];
   for(var i in data){
     for(var j = 0; j<lastColumn; j++){
      if(data[i][j] !=='') {
        var item = {name: data[i][j]};     
        rows.push(item);
       }
     }    
   }
   Logger.log(rows);
   return rows;
}