Thiết kế website Đà Lạt

Sử dụng LINQ Range để Bind dữ liệu vào DropDownList

Trong lập trình web app hay là bất kỳ app có giao diện người dùng chúng ta thường hay gặp control chứa dữ liệu để người dùng lựa chọn. Đó là DropdownList trong ASP.NET, (select trong html) hay combobox trong desktop app. Spiner đối với android… Tuy tên gọi là khác nhau, nhưng chức năng là không khác bao nhiêu cả. Nó cho phép chúng ta chọn giá trị xổ xuống, như ngày tháng năm chẳng hạn.

Khi bạn tạo DropDownList để chứa ngày tháng (riêng biệt) bạn thường dùng vòng lặp For để thực hiện chúng rồi Bind vào DropDownList. Tuy nhiên với LINQ Range Operator bạn có thể tạo chúng ra đơn giản như sau mà không cần dùng đến vòng lặp.

B1: Bạn có 3 DropDownList để chứa các trường Ngày,Tháng,Năm…

 
Ngày


Tháng


Năm


 

B2: Bạn dùng LINQ Range để Bind ngày tháng vào DropDownList

C#
 
 potected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if (IsPostBack) return;
  DropDownList1.DataSource = Enumerable.Range(1900, (DateTime.Now.Year - 1900)+1);
  DropDownList1.DataBind();
 
  DropDownList2.DataSource = Enumerable.Range(1, 31);
  DropDownList2.DataBind();
 
  DropDownList3.DataSource = Enumerable.Range(1, 12);
  DropDownList3.DataBind();
}

Chúc các bạn thành công.

Published by

tuanitpro

Tôi là Lê Thanh Tuấn, và tôi chia sẻ những điều mình cho rằng nó là thú vị, hay giúp ích cho bạn!

Leave a Reply