Remove Duplicates from JavaScript Array

Remove Duplicates from JavaScript Array

Khi làm việc với mảng, chúng ta thường hay gặp vấn đề trùng dữ liệu, và không muốn chúng hiển thị ra bên ngoài. Khi đó phát sinh nhu cầu làm sao lọc lại dữ liệu đó, bỏ qua những dữ liệu bị trùng. Hướng dẫn sau đây sẽ giúp chúng ta thực hiện việc đó dễ dàng

var myArray=['bò', 'dê', 'dê', 'thỏ', 'gà','cừu', 'gà', 'bồ câu', 'gà', 'bồ câu', 'chó', 'chó'];

function onlyUnique(value, index, self) { 
	  return self.indexOf(value) === index;
}

$(document).ready(function(){
  console.log("Distinct in Array Javascript // tuanitpro.com");
  console.log(myArray);
  var newArray = myArray.filter(onlyUnique);
  console.log(newArray);
 

  // other way 
  var uniqueNames = [];
  $.each(myArray, function(i, el){
    if($.inArray(el, uniqueNames) === -1) uniqueNames.push(el);
  });
  console.log(uniqueNames);
// 

 var rows = [];
 for(i in myArray){  
  var duplicate = 0;
  var item = myArray[i];
  for (j in rows) {
   if (item == rows[j]) {
    duplicate = 1;  
    break;
   }
  }
  if(duplicate==0){
   rows.push(item) ;
  }   
 }
});

 

Happy coding !!!

Published by

tuanitpro

Tôi là Lê Thanh Tuấn, và tôi chia sẻ những điều mình cho rằng nó là thú vị, hay giúp ích cho bạn!

Leave a Reply