Javascript căn bản

Javascript hữu ích

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình của HTML và WEB. Nó là nhẹ và được sử dụng phổ biến nhất như là một phần của các trang web, mà sự thi hành của chúng cho phép Client-Side script tương tác với người sử dụng và tạo các trang web động. Nó là một ngôn ngữ chương trình thông dịch với các khả năng hướng đối tượng.

Một số hàm javascript hữu ích trong quá trình lập trình web

Xóa phần tử trùng trong Javascript

var myArray=['bò', 'dê', 'dê', 'thỏ', 'gà','cừu', 'gà', 'bồ câu', 'gà', 'bồ câu', 'chó', 'chó'];
 
function onlyUnique(value, index, self) { 
	  return self.indexOf(value) === index;
}
 
$(document).ready(function(){
  console.log("Distinct in Array Javascript // tuanitpro.com");
  console.log(myArray);
  var newArray = myArray.filter(onlyUnique);
  console.log(newArray);
 
 
  // other way 
  var uniqueNames = [];
  $.each(myArray, function(i, el){
    if($.inArray(el, uniqueNames) === -1) uniqueNames.push(el);
  });
  console.log(uniqueNames);
// 
 
 var rows = [];
 for(i in myArray){  
  var duplicate = 0;
  var item = myArray[i];
  for (j in rows) {
   if (item == rows[j]) {
    duplicate = 1;  
    break;
   }
  }
  if(duplicate==0){
   rows.push(item) ;
  }   
 }
});

 

Lấy danh sách phần tử xuất hiện 2 lần trở lên (phần tử trùng) trong danh sách cho trước

 var myArray=['bò', 'dê', 'dê', 'thỏ', 'gà','cừu', 'gà', 'bồ câu', 'gà', 'bồ câu', 'chó', 'chó'];
 var rows = [];
 var rows2= [];
 for(i in myArray){  
  var duplicate = 0;
  var item = myArray[i];
  for (j in rows) {
   if (item == rows[j]) {
    duplicate = 1;  
    break;
   }
  }
  if(duplicate==0){
   rows.push(item) ;
  }   
  else{
   rows2.push(item);
  }
 }

 

Published by

tuanitpro

Tôi là Lê Thanh Tuấn, và tôi chia sẻ những điều mình cho rằng nó là thú vị, hay giúp ích cho bạn!

Leave a Reply