Google Apps scrip

How to get fileInfo in Google Apps Script

Get file info by FileId

var IMG_Doc = "https://dl.dropboxusercontent.com/u/54813368/images/icon_type2/docx.png";
var IMG_Xls = "https://dl.dropboxusercontent.com/u/54813368/images/icon_type2/xlsx.png";
var IMG_Pdf = "https://dl.dropboxusercontent.com/u/54813368/images/icon_type2/pdf.png";
var IMG_Psd = "https://dl.dropboxusercontent.com/u/54813368/images/icon_type2/psd.png";
var IMG_Empty = "https://dl.dropboxusercontent.com/u/54813368/images/icon_type2/unknown.png";
var IMG_404 = "https://dl.dropboxusercontent.com/u/54813368/images/icon_type2/404.png";

 

function getFileInfoById(fileId)
{ 
 var data = {};
 data.img = IMG_404;
 data.imageFullSize = IMG_404;
 data.status = 0;
 data.fileName = '';
 data.link = '';
 data.fileid = fileId;
 
 if(fileId !=null && fileId.length>0 )
 {
  
   try { 
    var file = DriveApp.getFileById(fileId); 
    var type = file.getMimeType();
    var name = file.getName();
    data.fileid = fileId;
    data.type = type;
    data.status = 1;
    data.img = IMG_Empty;
    data.fileName = name;
    data.folderId = file.getParents().next().getId();
    var folderUrl = "https://drive.google.com/drive/folders/"+file.getParents().next().getId();
    data.folderUrl = folderUrl;
    data.link = 'https://drive.google.com/file/d/'+fileId+'/view?usp=drivesdk';
    if(type.indexOf("image")>=0)
    {
     // var linkphoto = fileUrl.replace("https://drive.google.com/file/d/", "https://googledrive.com/host/");
     // linkphoto = linkphoto.replace("/view?usp=drivesdk","");
     
     
     // var fileid=linkphoto.split("/")[4]; 
     var thumbnailimg="https://drive.google.com/thumbnail?authuser=0&sz=w50&id="+fileId+"";
     var imageFullSize ="https://drive.google.com/thumbnail?authuser=0&sz=w0&id="+fileId+"";
     var linkphoto="https://googledrive.com/host/"+fileId+"";
     
     var photo = linkphoto.indexOf("404.png")>-1 ? "" : thumbnailimg; 
     var imgFull = linkphoto.indexOf("404.png")>-1 ? "" : imageFullSize; 
     data.img = photo;
     data.imageFullSize = imageFullSize;
     
    }
    else if(name.indexOf(".psd")>0)
    {
     data.img = IMG_Psd;
    }
    else if(name.indexOf(".pdf")>0)
    {
     data.img = IMG_Pdf;
    }
    else if(name.indexOf(".doc")>0)
    {
     data.img = IMG_Doc;
    }
    else if(name.indexOf(".docx")>0)
    {
     data.img = IMG_Doc;
    }  
    else if(name.indexOf(".xls")>0)
    {
     data.img = IMG_Xls;
    }
    else if(name.indexOf(".xlsx")>0)
    {
     data.img = IMG_Xls;
    }         
   }
   catch(e){        
    data.msg = e.message;    
   }
 }
 else
 {  
  data.msg = "Not found ID file";  
 } 
 return data;
}

Get fileInfo by fileUrl

function getIdFromUrl(url) {
 
  var data = url.match(/[-\w]{25,}/); 
  Logger.log(data);
  return data;
 
}
function getFileInfo(fileUrl)
{
 // fileUrl='https://drive.google.com/file/d/0B8YFFrr3TEZoNEpRZTFlNXpDU1k/view?usp=drivesdk';
 var data = {};
  
 
 if(fileUrl !=null && fileUrl.length>0 )
 {  
   try {
    var a = getIdFromUrl(fileUrl);        
    data = getFileInfoById(a[0]);
   }
   catch(e){        
    data.msg = e.message;    
   }
 }
 else
 {  
  data.msg = "Not found ID file";  
 } 
 return data;
}

Result:

 

Get All Files in Folder by FolderId / FolderName

function getFilesInFolderId(folderId){
 

  var folder = DriveApp.getFolderById(folderId);  
  var list = [];  
  var files = folder.getFiles();
  while (files.hasNext()){
   file = files.next(); 
   var row = getFileInfoById(file.getId());
   list.push(row);
  }
  return list;
}
function listFilesInFolderByName(folderName) {
 var folder = DriveApp.getFoldersByName(folderName);  
 var list = [];
 list.push(['Name','ID','Size']);
 var files = folder.getFiles();
 while (files.hasNext()){
  file = files.next();
  // var row = []
  //  row.push(file.getName(),file.getId(),file.getSize())
  
  var row = getFileInfoById(file.getId());
  list.push(row);
 }
  Logger.log(list);
 
};

Result:

How to get fileInfo in Google Apps Script
How to get fileInfo in Google Apps Script

 

Happy Coding 😉

Published by

tuanitpro

Tôi là Lê Thanh Tuấn, và tôi chia sẻ những điều mình cho rằng nó là thú vị, hay giúp ích cho bạn!

Leave a Reply