How to create own dynamic type or dynamic object in C#

FormatWithMask

Chuyển số chuỗi sang định dạng tùy ý. 1234567890 -> 1234 567 890

void Main()
{
	"1234567890".FormatWithMask("#### ### ###").Dump();
}

public static class MyTool{
/// Formats the string according to the specified mask
/// </summary>
/// <param name="input">The input string.</param>
/// <param name="mask">The mask for formatting. Like "A##-##-T-###Z"</param>
/// <returns>The formatted string</returns>
	public  static string FormatWithMask(this string input, string mask)
	{
		if (string.IsNullOrEmpty(input)) return input;
		var output = string.Empty;
		var index = 0;
		foreach (var m in mask)
		{
			if (m == '#')
			{
			if(index < input.Length)
			{
				output += input[index];
				index++;
			}
			}
			else
				output += m;
		}
		return output;
	}
}

 

Published by

tuanitpro

Tôi là Lê Thanh Tuấn, và tôi chia sẻ những điều mình cho rằng nó là thú vị, hay giúp ích cho bạn!

Leave a Reply