Đọc ghi file text trong C++

Đọc và ghi file text trong C++

Trong C++ việc đọc và ghi file thường dùng để đưa các bài toán ở dạng đầu vào và xuất ra kết quả. Điều này giúp cho người ta dễ dàng kiểm tra xem chương trình của bạn có thực sự đúng không khi cho chương trình chạy với nhiều đầu vào và kiểm tra các kết quả ở đầu ra chương trình có đúng với kết quả chuẩn. Bài viết này sẽ trình bày các vấn đề về đọc và ghi file với các ký tự ASCII sử dụng thư viện fstream.

Đây là phần hướng dẫn đọc file .txt có cấu trúc như sau: HoTen SoCMND SoNamLV Luong

Cấu trúc file Text
Cấu trúc file Text

Các thư viện sử dụng:

#include <iostream>
#include <string.h>
#include <conio.h>
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <iomanip>
Đọc ghi file Text trong C++
Đọc ghi file Text trong C++

Kết quả:

Đọc ghi file text C++
Đọc ghi file text C++

Chúc các bạn thành công.

Published by

tuanitpro

Tôi là Lê Thanh Tuấn, và tôi chia sẻ những điều mình cho rằng nó là thú vị, hay giúp ích cho bạn!

Leave a Reply