Insert hình ảnh vào Sql Server trong C#

Insert hình ảnh vào Sql Server trong C#
Insert hình ảnh vào Sql Server trong C#

Khi làm việc với các ứng dụng quản lý trên C# như ứng dụng quản lý sinh viên, quản lý nhân viên, … chúng ta có nhiều tình huống cần lưu trữ hình ảnh, ví dụ như là hình ảnh của sinh viên, nhân viên… Làm sao chúng ta giải quyết vấn đề đó?
Các giải pháp nào để lưu trữ hình ảnh. Nếu muốn lưu hình ảnh đó vào Cơ sở dữ liệu Sql Server thì làm thế nào? Làm sao để hiển thị chúng ra ngoài ứng dụng?

Video Insert hình ảnh vào Sql Server trong C#

Tóm tắt Video

 • Các loại lưu trữ hình ảnh. Ưu và nhược điểm?
 • Tạo Cơ sở dữ liệu bảng Student (lưu thông tin sinh viên)
 • Tạo dự án WindowForm mới
 • Tạo form thêm sinh viên
 • Tạo DataGridview load danh sách sinh viên
 • Code xử lý chuyển ảnh thành byte.
 • Code xử lý chuyển byte thành ảnh
 • Code xử lý dữ liệu, (select, insert….)
Nếu bạn đã hoàn thành theo hướng dẫn mà vẫn gặp khó khăn, hãy tải mã nguồn ứng dụng tại đây:  Download

Cảm ơn bạn đọc và mình luôn đánh giá cao phản hồi của bạn.

Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi mấy gà, mấy chó?

Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi mấy gà, mấy chó?
Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi mấy gà, mấy chó?

Có một bài toán dân gian khá thú vị như sau:

Vừa gà vừa chó
Bó lại cho tròn
Ba mươi sáu(36) con
Một trăm(100) chân chẵn
Hỏi mấy gà, mấy chó?

Đây là bài toán vui, từ khi học tiểu học mình đã biết, lên trung học, học giải phương trình cũng gặp lại nó. Và bây giờ, làm lập trình, tự dưng nhớ tới nó, nên viết ra đây, coi như chia sẻ cho các bạn mới học lập trình có thêm hào hứng, giải quyết các bài tập nho nhỏ, vui vẻ tương tự.

Cách giải nó như sau:

Gọi x là số gà
Số chó là: 36 – x
Số chân gà: 2x
Số chân chó: 4(36-x)
theo đề bài ta có:
2x + 4(36 – x) =100
2x + 144 – 4x = 100
2x = 144 – 100
2x = 44
x = 22
Vậy số gà là 22 con
Số chó : 36 – 22 = 14

Bạn bảo mấy con chó đặt 2 chân trước lên ghế,tổng số chân dưới đất sẽ là 36 x 2  = 72 chân. Suy ra số chân trên ghế là 28 chân.
Vậy có 14 con chó ….

Dùng hệ phương trình
Gọi x là gà, y là chó
Ta có hệ pt:
x + y = 36
2x + 4y = 100
Giải hệ pt
x = 22,y = 14
Vậy gà có 22 con, chó có 14 con. Mời các bạn chia sẻ thêm cách giải hay, thú vị khác nữa nhé.

Vậy thì làm sao để giải nó bằng cách lập trình. Đây không phải vấn đề khó với nhiều bạn, tuy nhiên mình thấy vui vẻ, nên vẫn viết ra đây.

Sau đây là cách giải trong một số ngôn ngữ lập trình như Pascal, C++, C#, Java, PHP, ASP.NET, Javascript. Trường hợp máy bạn không cài sẵn IDE, bạn có thể sử dụng trang web http://ideone.com để chạy thử code.

Vì số con là 36 và số chân là 100. Giả sử tất cả là chó, thì số con tối đa là 100/4 = 25 (con). Tối thiểu là 36 / 4 = 9 (con). Như vậy chúng ta chỉ cần sử dụng vòng lặp for từ 9->25. Tối ưu hơn so với từ 0 -> 36

Pascal

program HelloWorld;
var i :Integer;
begin
 	writeln('Giai bai toan dan gian bang Pascal');
	writeln('Vua ga vua cho');
	writeln('Bo lai cho tron');
	writeln('Ba muoi sau(36) con');
	writeln('Mot tram(100) chan chan');
	writeln('Hoi may ga, may cho?');
	for i:= 9 to 25 do
		if((i * 2 + (36 - i) * 4) = 100) then
			writeln('So ga la: ', i);
			writeln('So cho la: ', 36 - i);
	
end.

C++

#include <string>
#include<iostream>;
#include<stdio.h>;
 
using namespace std;

int main(){
	cout << "Gia bai toan dan gian trong C++\n";
	cout << "Vua ga vua cho\n";
	cout << "Bo lai cho tron\n";
	cout << "Ba muoi sau(36) con\n";
	cout << "Mot tram(100) chan chan\n";
	cout << "Hoi may ga, may cho?\n";
	cout << "\n";
	for (int i = 9; i < 25; i++)
	{
		if ((i * 2 + (36 - i) * 4) == 100){
			cout << "So ga la: " << i << "\n";
			cout << "So cho la: " << (36 - i) << "\n";
            break;
		}
	}
}

Java

public class Main {

	public Main() {
		// TODO Auto-generated constructor stub
	}

	/**
	 * @param args
	 */
	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		System.out.println("Giải bài toán dân gian trong Java");
		System.out.println("Vừa gà vừa chó");
		System.out.println("Bó lại cho tròn");
		System.out.println("Ba mươi sáu(36) con");
		System.out.println("Một trăm(100) chân chẵn");
		System.out.println("Hỏi mấy gà, mấy chó?\n");
		for(int i = 9; i < 25; i++){
			if((i*2+(36-i)*4)==100){
				System.out.println("Số gà là: " + i);
				System.out.println("Số chó là: " + i);
			}
		}
	}
}

C#

class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Gia bai toan dan gian trong C#");
      Console.Write("Vua ga vua cho\n");
      Console.Write("Bo lai cho tron\n");
      Console.Write("Ba muoi sau(36) con\n");
      Console.Write("Mot tram(100) chan chan\n");
      Console.WriteLine("Hoi may ga, may cho?\n");
      for (int i = 9; i <= 25; i++)
      {
        if ((2 * i + (36 - i) * 4) == 100)
        {
          Console.WriteLine("So ga la: " + i);
          Console.WriteLine("So cho la: " + (36 - i));
          break;
        }
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }

ASP.NET

void GiaiBaiToanDanGian()
  {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    for (int i = 9; i < 25; i++)
    {
      if ((i * 2 + (36 - i) * 4) == 100)
      {
        sb.AppendLine("Số gà là: " + i);
        sb.AppendLine("Số chó là: " + (36 - i));
      }
    }
    Label1.Text = sb.ToString();
  }

PHP

<html>
	<head>
		<meta charset="UTF-8"/>
		<title>Bài toán dân gian</title>				
	</head>
	<body>
		<b>Giải bài toán dân gian trong PHP</b></br>
		Vừa gà vừa chó </br>
		Bó lại cho tròn </br>
		Ba mươi sáu(36) con </br>
		Một trăm(100) chân chẵn</br>
		Hỏi mấy gà, mấy chó?</br>
		</br>
		<?php 
			for($i = 9; $i < 25; $i ++)
			{
				if(($i * 2 + (36-$i)*4) == 100)
				{
					echo 'Số gà là: '.$i.'</br>';
					echo 'Số chó là: '.(36 - $i);
				}
			}
		?>
	</body>
</html>

Javascript

<script type="text/javascript">
	alert('Giai bai toan dan gian');
	for(i = 9; i < 25; i++)
	{
		if((i * 2 + (36-i)*4) === 100){
			alert('Số gà là: ' + i + '; Số chó là: '+(36-i));
		}
	}
</script>

Chúc các bạn học lập trình vui vẻ

Convert DataTable to List trong C#

Khi làm việc với .NET, thì MS đã cung cấp cho chúng ta đối tượng DataTable. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, DataTable tỏ ra không linh hoạt và tiện dụng như List. Do đó chúng ta rất có nhu cầu chuyển đổi từ DataTable sang List để tiện sử dụng.

Convert Datatable to List
Convert Datatable to List

Class này cung cấp cho các bạn 2 phương thức để chuyển đổi từ DataTable sang List và ngược lại.

/* 
FileName: ConvertListToDataTable.cs
Project Name: ColorLife
Date Created: 11/30/2014 8:44:44 AM
Description: Convert Between List and DataTable
Version: 1.0.0.0
Author:	Lê Thanh Tuấn
Author Email: [email protected]
Author Mobile: 0976060432
Author URI: http://tuanitpro.com
License: 

*/

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Reflection;

public static class ConvertListToDataTable
{
	
	// List<Student> students = Data.GetStudents();	
	// Converts List To DataTable
	// DataTable studentTbl = students.ToDataTable(); 

	public static DataTable ListToDataTable<T>(this IList<T> data)
	{
		DataTable dataTable = new DataTable(typeof(T).Name);
		PropertyInfo[] props = typeof(T).GetProperties(BindingFlags.Public | BindingFlags.Instance);
		foreach (PropertyInfo prop in props)
		{
			dataTable.Columns.Add(prop.Name, Nullable.GetUnderlyingType(prop.PropertyType) ?? prop.PropertyType);
		}
		foreach (T item in data)
		{
			var values = new object[props.Length];
			for (int i = 0; i < props.Length; i++)
			{
				values[i] = props[i].GetValue(item, null);
			}
			dataTable.Rows.Add(values);
		}
		return dataTable;
	}

	// Converts DataTable To List
	// DataTable dtTable = GetEmployeeDataTable();
	// List<Employee> employeeList = dtTable.DataTableToList<Employee>();
	
	public static List<T> DataTableToList<T>(this DataTable table) where T : class, new()
	{
		try
		{
			List<T> list = new List<T>();

			foreach (var row in table.AsEnumerable())
			{
				T obj = new T();

				foreach (var prop in obj.GetType().GetProperties())
				{
					try
					{
						PropertyInfo propertyInfo = obj.GetType().GetProperty(prop.Name);
						propertyInfo.SetValue(obj, Convert.ChangeType(row[prop.Name], propertyInfo.PropertyType), null);
					}
					catch
					{
						continue;
					}
				}

				list.Add(obj);
			}

			return list;
		}
		catch
		{
			return null;
		}
	}	
}

Lưu ý: Có thể code không chạy trong một vài trường hợp như dữ liệu kết hợp phức tạp. Tên cột trong DataTable khác với thuộc tính trong List.

Chúc các bạn thành công.

Categories and Subcategories

The adjacency model

The fundamental structure of the adjacency model is a one-to-many relationship between a parent entry and its child entries. As with any one-to-many relationship, the child entries carry a foreign key to their parent. What makes the adjacency model different is that the parent and child entries are both stored in the same table.

create table categories
( id    integer   not null primary key 
, name   varchar(37) not null
, parentid integer   null
, foreign key parentid_fk (parentid) 
   references categories (id)
);

Here’s some sample data that might populate this table, and we should be able to get an idea of the parent-child relationships (if not grasp the entire hierarchy) just by looking at the data:

id name parentid
1 animal NULL
2 vegetable NULL
3 mineral NULL
4 doggie 1
5 kittie 1
6 horsie 1
7 gerbil 1
8 birdie 1
9 carrot 2
10 tomato 2
11 potato 2
12 celery 2
13 rutabaga 2
14 quartz 3
15 feldspar 3
16 silica 3
17 gypsum 3
18 hunting 4
19 companion 4
20 herding 4
21 setter 18
22 pointer 18
23 terrier 18
24 poodle 19
25 chihuahua 19
26 shepherd 20
27 collie 20

Terms commonly used with the adjacency model include tree, root, node, subtree, leaf, path, depth and level. There can be one or more trees in the table, and the parent foreign key is NULL for each tree’s root node. A root node is therefore at the “top” of its tree. A node is any entry, while a leaf is any node that has no children, i.e. for which there exists no other node having that node as its parent. A subtree is the portion of the tree “under” any node. The depth of a subtree is the maximum number of levels of subtree beneath that node. These may not be official terminology definitions, but they work for me.

Why is it called a tree when it grows down from the “root” which is at the top? Mere convention.

Now let’s see how a tree or hierarchy can be used to implement a category/subcategory structure.

Working with categories and subcategories

Using the adjacency model to implement categories and subcategories can be reduced to two simple steps:

 1. manage the hierarchical data
 2. display the hierarchical data

Managing the hierarchy is nothing special. Just look again at the table layout. There’s a primary key column (id) and a foreign key referencing it (parentid). Other than that, it’s a dead simple table. Use INSERT, UPDATE, and DELETE as with any other table. Whether we actually declare the foreign key on parentid, which is necessary for referential integrity, is secondary to the basic design. (Referential integrity means that the parent row should exist before the child row referencing it is inserted, and so on. See the article Relational Integrity in the Resources below.)

Displaying the hierarchy is challenging, but not difficult. Categories and subcategories can be handled in HTML in many ways. Current best practice is to use nested unordered lists. For further information, see Listamatic: one list, many options in the Resources below.

Displaying all categories and subcategories: site maps and navigation bars

To display the hierarchy, we must first retrieve it. The following method involves using as many LEFT OUTER JOINs as necessary to cover the depth of the deepest tree. For our sample data, the deepest tree has four levels, so the query requires four self-joins. Each join goes “down” a level from the node above it. The query begins at the root nodes.

select root.name as root_name
   , down1.name as down1_name
   , down2.name as down2_name
   , down3.name as down3_name
 from categories as root
left outer
 join categories as down1
  on down1.parentid = root.id
left outer
 join categories as down2
  on down2.parentid = down1.id
left outer
 join categories as down3
  on down3.parentid = down2.id
 where root.parentid is null
order 
  by root_name 
   , down1_name 
   , down2_name 
   , down3_name

Notice how the WHERE clause ensures that only paths from the root nodes are followed. This query produces the following result set:

root_name down1_name down2_name down3_name
animal birdie NULL NULL
animal doggie companion chihuahua
animal doggie companion poodle
animal doggie herding collie
animal doggie herding shepherd
animal doggie hunting pointer
animal doggie hunting setter
animal doggie hunting terrier
animal gerbil NULL NULL
animal horsie NULL NULL
animal kittie NULL NULL
mineral feldspar NULL NULL
mineral gypsum NULL NULL
mineral quartz NULL NULL
mineral silica NULL NULL
vegetable carrot NULL NULL
vegetable celery NULL NULL
vegetable potato NULL NULL
vegetable rutabaga NULL NULL
vegetable tomato NULL NULL

Each row in the result set represents a distinct path from a root node to a leaf node. Notice how the LEFT OUTER JOIN, when extended “below” the leaf node in any given path, returns NULL (representing the fact that there was no node below that node, i.e. satisfying that join condition).

As we can see, this result set contains all our original categories and subcategories. If the categories and subcategories are being displayed on a web site, this query can therefore be used to generate the complete site map. An abbreviated query, that goes down only a certain number of levels from the roots, regardless of whether there may be nodes at deeper levels, can be used for the site’s navigation bar.

We can display this sample data using nested unordered lists like this:

 • animal
  • birdie
  • doggie
   • companion
    • chihuahua
    • poodle
   • herding
    • collie
    • shepherd
   • hunting
    • pointer
    • setter
    • terrier
  • gerbil
  • horsie
  • kittie
 • mineral
  • feldspar
  • gypsum
  • quartz
  • silica
 • vegetable
  • carrot
  • celery
  • potato
  • rutabaga
  • tomato

What’s the easiest way to transform the result set into the nested ULs? In ColdFusion, we use nested CFOUTPUT tags, with the GROUP= parameter on all but the innermost list. Very straightforward indeed. In other scripting languages, as the saying goes, your mileage may vary. Take comfort in the fact that once you’ve coded it, you will never have to change your site map page again.

What if the hierarchy is more than, say, three or four levels deep? What if it’s fifteen levels deep? My response to this question is threefold.

First, a query with fifteen self-joins may be a little more tedious to code but most assuredly will not present any difficulty to your database engine.

Second, in certain databases such as Oracle and DB2, recursion is built in, so you can go as many levels deep as you wish—although don’t fool yourself, the coding required to display an arbitrary number of levels is no picnic either. Do not make the mistake of simulating recursion by coding a script module that calls itself, because from the database perspective, this is a series of calls (a query in a loop) and the performance will reflect this.

Thirdly, if you have a tree that goes more than three or four levels deep, you may have difficulty conveying this structure satisfactorily in a visual way. You may want to go back and re-think how you expect your users to actually navigate through the hierarchy. Sometimes the best solution is simply to show no more than three levels, with some sort of visual clue that there are further levels below the nodes shown.

The path to the root: the breadcrumb trail

Retrieving the path from any given node, whether it is a leaf node or not, to the root at the top of its path, is very similar to the site map query. Again, we use LEFT OUTER JOINs, but this time we go “up” the tree from the node, rather than “down.”

select node.name as node_name 
   , up1.name as up1_name 
   , up2.name as up2_name 
   , up3.name as up3_name 
 from categories as node
left outer 
 join categories as up1 
  on up1.id = node.parentid 
left outer 
 join categories as up2
  on up2.id = up1.parentid 
left outer 
 join categories as up3
  on up3.id = up2.parentid
order
  by node_name

Here’s the result set from this query:

node_name up1_name up2_name up3_name
animal NULL NULL NULL
birdie animal NULL NULL
carrot vegetable NULL NULL
celery vegetable NULL NULL
chihuahua companion doggie animal
collie herding doggie animal
companion doggie animal NULL
doggie animal NULL NULL
feldspar mineral NULL NULL
gerbil animal NULL NULL
gypsum mineral NULL NULL
herding doggie animal NULL
horsie animal NULL NULL
hunting doggie animal NULL
kittie animal NULL NULL
mineral NULL NULL NULL
pointer hunting doggie animal
poodle companion doggie animal
potato vegetable NULL NULL
quartz mineral NULL NULL
rutabaga vegetable NULL NULL
setter hunting doggie animal
shepherd herding doggie animal
silica mineral NULL NULL
terrier hunting doggie animal
tomato vegetable NULL NULL
vegetable NULL NULL NULL

Here each row in the result set is a single path, one for every node in the table. On a web site, such a path is often called a breadcrumb trail. (This name is somewhat misleading, because it suggests that it might represent how the visitor arrived at the page, which is not always the case. The accepted meaning of breadcrumb is simply the path from the root.)

In practice, we’d have a WHERE clause that would specify a single node, so in effect, the results above are all of the breadcrumbs in the table.

To display a breadcrumb trail in the normal fashion, from root to node, just display the result set columns in reverse order, and ignore the nulls. For example, let’s say we run the above query for the category “companion” and get this:

node_name up1_name up2_name up3_name
companion doggie animal NULL

The breadcrumb would look like this:

Simple, eh?

Nguồn: http://sqllessons.com/categories.html

String Format for Double C#

The following examples show how to format float numbers to string in C#. You can use static method String.Format or instance methods double.ToString and float.ToString.

Digits after decimal point

This example formats double to string with fixed number of decimal places. For two decimal places use pattern „0.00“. If a float number has less decimal places, the rest digits on the right will be zeroes. If it has more decimal places, the number will be rounded.

[C#]
// just two decimal places
String.Format("{0:0.00}", 123.4567);   // "123.46"
String.Format("{0:0.00}", 123.4);     // "123.40"
String.Format("{0:0.00}", 123.0);     // "123.00"

Next example formats double to string with floating number of decimal places. E.g. for maximal two decimal places use pattern „0.##“.

[C#]
// max. two decimal places
String.Format("{0:0.##}", 123.4567);   // "123.46"
String.Format("{0:0.##}", 123.4);     // "123.4"
String.Format("{0:0.##}", 123.0);     // "123"

Digits before decimal point

If you want a float number to have any minimal number of digits before decimal point use N-times zero before decimal point. E.g. pattern „00.0“ formats a float number to string with at least two digits before decimal point and one digit after that.

[C#]
// at least two digits before decimal point
String.Format("{0:00.0}", 123.4567);   // "123.5"
String.Format("{0:00.0}", 23.4567);    // "23.5"
String.Format("{0:00.0}", 3.4567);    // "03.5"
String.Format("{0:00.0}", -3.4567);    // "-03.5"

Thousands separator

To format double to string with use of thousands separator use zero and comma separator before an usual float formatting pattern, e.g. pattern „0,0.0“ formats the number to use thousands separators and to have one decimal place.

[C#]
String.Format("{0:0,0.0}", 12345.67);   // "12,345.7"
String.Format("{0:0,0}", 12345.67);    // "12,346"

Zero

Float numbers between zero and one can be formatted in two ways, with or without leading zero before decimal point. To format number without a leading zero use # before point. For example „#.0“ formats number to have one decimal place and zero to N digits before decimal point (e.g. „.5“ or „123.5“).

Following code shows how can be formatted a zero (of double type).

[C#]
String.Format("{0:0.0}", 0.0);      // "0.0"
String.Format("{0:0.#}", 0.0);      // "0"
String.Format("{0:#.0}", 0.0);      // ".0"
String.Format("{0:#.#}", 0.0);      // ""

Align numbers with spaces

To align float number to the right use comma „,“ option before the colon. Type comma followed by a number of spaces, e.g. „0,10:0.0“ (this can be used only in String.Format method, not in double.ToString method). To align numbers to the left use negative number of spaces.

[C#]
String.Format("{0,10:0.0}", 123.4567);  // "   123.5"
String.Format("{0,-10:0.0}", 123.4567);  // "123.5   "
String.Format("{0,10:0.0}", -123.4567);  // "  -123.5"
String.Format("{0,-10:0.0}", -123.4567); // "-123.5  "

Custom formatting for negative numbers and zero

If you need to use custom format for negative float numbers or zero, use semicolon separator;“ to split pattern to three sections. The first section formats positive numbers, the second section formats negative numbers and the third section formats zero. If you omit the last section, zero will be formatted using the first section.

[C#]
String.Format("{0:0.00;minus 0.00;zero}", 123.4567);  // "123.46"
String.Format("{0:0.00;minus 0.00;zero}", -123.4567); // "minus 123.46"
String.Format("{0:0.00;minus 0.00;zero}", 0.0);    // "zero"

Some funny examples

As you could notice in the previous example, you can put any text into formatting pattern, e.g. before an usual pattern „my text 0.0“. You can even put any text between the zeroes, e.g. „0aaa.bbb0“.

[C#]
String.Format("{0:my number is 0.0}", 12.3);  // "my number is 12.3"
String.Format("{0:0aaa.bbb0}", 12.3);     // "12aaa.bbb3"

Nguồn: http://www.csharp-examples.net/

String Format for Int C#

Integer numbers can be formatted in .NET in many ways. You can use static method String.Format or instance method int.ToString. Following examples shows how to align numbers (with spaces or zeroes), how to format negative numbers or how to do custom formatting like phone numbers.

Add zeroes before number

To add zeroes before a number, use colon separator „:“ and write as many zeroes as you want.

[C#]
String.Format("{0:00000}", 15);     // "00015"
String.Format("{0:00000}", -15);     // "-00015"

Align number to the right or left

To align number to the right, use comma „,“ followed by a number of characters. This alignment option must be before the colon separator.

[C#]
String.Format("{0,5}", 15);       // "  15"
String.Format("{0,-5}", 15);       // "15  "
String.Format("{0,5:000}", 15);     // " 015"
String.Format("{0,-5:000}", 15);     // "015 "

Different formatting for negative numbers and zero

You can have special format for negative numbers and zero. Use semicolon separator „;“ to separate formatting to two or three sections. The second section is format for negative numbers, the third section is for zero.

[C#]
String.Format("{0:#;minus #}", 15);   // "15"
String.Format("{0:#;minus #}", -15);   // "minus 15"
String.Format("{0:#;minus #;zero}", 0); // "zero"

Custom number formatting (e.g. phone number)

Numbers can be formatted also to any custom format, e.g. like phone numbers or serial numbers.

[C#]
String.Format("{0:+### ### ### ###}", 447900123456); // "+447 900 123 456"
String.Format("{0:##-####-####}", 8958712551);    // "89-5871-2551"

Nguồn: http://www.csharp-examples.net/

String Format for DateTime C#

This example shows how to format DateTime using String.Format method. All formatting can be done also using DateTime.ToString method.

Custom DateTime Formatting

There are following custom format specifiers y (year), M (month), d (day), h (hour 12), H (hour 24), m (minute), s (second), f (second fraction), F (second fraction, trailing zeroes are trimmed), t(P.M or A.M) and z (time zone).

Following examples demonstrate how are the format specifiers rewritten to the output.

[C#]
// create date time 2008-03-09 16:05:07.123
DateTime dt = new DateTime(2008, 3, 9, 16, 5, 7, 123);

String.Format("{0:y yy yyy yyyy}", dt); // "8 08 008 2008"  year
String.Format("{0:M MM MMM MMMM}", dt); // "3 03 Mar March" month
String.Format("{0:d dd ddd dddd}", dt); // "9 09 Sun Sunday" day
String.Format("{0:h hh H HH}",   dt); // "4 04 16 16"   hour 12/24
String.Format("{0:m mm}",     dt); // "5 05"      minute
String.Format("{0:s ss}",     dt); // "7 07"      second
String.Format("{0:f ff fff ffff}", dt); // "1 12 123 1230"  sec.fraction
String.Format("{0:F FF FFF FFFF}", dt); // "1 12 123 123"  without zeroes
String.Format("{0:t tt}",     dt); // "P PM"      A.M. or P.M.
String.Format("{0:z zz zzz}",   dt); // "-6 -06 -06:00"  time zone

You can use also date separator / (slash) and time sepatator : (colon). These characters will be rewritten to characters defined in the current DateTimeForma­tInfo.DateSepa­rator and DateTimeForma­tInfo.TimeSepa­rator.

[C#]
// date separator in german culture is "." (so "/" changes to ".")
String.Format("{0:d/M/yyyy HH:mm:ss}", dt); // "9/3/2008 16:05:07" - english (en-US)
String.Format("{0:d/M/yyyy HH:mm:ss}", dt); // "9.3.2008 16:05:07" - german (de-DE)

Here are some examples of custom date and time formatting:

[C#]
// month/day numbers without/with leading zeroes
String.Format("{0:M/d/yyyy}", dt);      // "3/9/2008"
String.Format("{0:MM/dd/yyyy}", dt);     // "03/09/2008"

// day/month names
String.Format("{0:ddd, MMM d, yyyy}", dt);  // "Sun, Mar 9, 2008"
String.Format("{0:dddd, MMMM d, yyyy}", dt); // "Sunday, March 9, 2008"

// two/four digit year
String.Format("{0:MM/dd/yy}", dt);      // "03/09/08"
String.Format("{0:MM/dd/yyyy}", dt);     // "03/09/2008"

Standard DateTime Formatting

In DateTimeForma­tInfo there are defined standard patterns for the current culture. For example property ShortTimePattern is string that contains value h:mm tt for en-US culture and valueHH:mm for de-DE culture.

Following table shows patterns defined in DateTimeForma­tInfo and their values for en-US culture. First column contains format specifiers for the String.Format method.

Specifier DateTimeFormatInfo property Pattern value (for en-US culture)
t ShortTimePattern h:mm tt
d ShortDatePattern M/d/yyyy
T LongTimePattern h:mm:ss tt
D LongDatePattern dddd, MMMM dd, yyyy
f (combination of D and t) dddd, MMMM dd, yyyy h:mm tt
F FullDateTimePattern dddd, MMMM dd, yyyy h:mm:ss tt
g (combination of d and t) M/d/yyyy h:mm tt
G (combination of d and T) M/d/yyyy h:mm:ss tt
m, M MonthDayPattern MMMM dd
y, Y YearMonthPattern MMMM, yyyy
r, R RFC1123Pattern ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT' (*)
s SortableDateTi­mePattern yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss (*)
u UniversalSorta­bleDateTimePat­tern yyyy'-'MM'-'dd HH':'mm':'ss'Z' (*)
(*) = culture independent

Following examples show usage of standard format specifiers in String.Format method and the resulting output.

[C#]
String.Format("{0:t}", dt); // "4:05 PM"             ShortTime
String.Format("{0:d}", dt); // "3/9/2008"            ShortDate
String.Format("{0:T}", dt); // "4:05:07 PM"           LongTime
String.Format("{0:D}", dt); // "Sunday, March 09, 2008"     LongDate
String.Format("{0:f}", dt); // "Sunday, March 09, 2008 4:05 PM" LongDate+ShortTime
String.Format("{0:F}", dt); // "Sunday, March 09, 2008 4:05:07 PM" FullDateTime
String.Format("{0:g}", dt); // "3/9/2008 4:05 PM"        ShortDate+ShortTime
String.Format("{0:G}", dt); // "3/9/2008 4:05:07 PM"       ShortDate+LongTime
String.Format("{0:m}", dt); // "March 09"            MonthDay
String.Format("{0:y}", dt); // "March, 2008"           YearMonth
String.Format("{0:r}", dt); // "Sun, 09 Mar 2008 16:05:07 GMT"  RFC1123
String.Format("{0:s}", dt); // "2008-03-09T16:05:07"       SortableDateTime
String.Format("{0:u}", dt); // "2008-03-09 16:05:07Z"      UniversalSortableDateTime

 

Nguồn: http://www.csharp-examples.net/

Chương trình hẹn giờ tắt máy tính bằng C#

Chương trình hẹn giờ tắt máy tính
Chương trình hẹn giờ tắt máy tính

Khi mới làm quen với chiếc máy vi tính, tôi đã luôn tò mò làm thế nào mình có thể viết một trang web, viết một phần mềm nho nhỏ. Có lẽ đó là lý do tôi chọn theo ngành Công nghệ Thông tin. Tuy vậy, tôi cũng chưa thể viết ngay được một phần mềm cho ra hồn, khi vào ĐH. Cho đến khi học về C#, Windows Form, tôi mới bắt đầu tự viết các phần mềm nho nhỏ, như chương trình hẹn giờ tắt máy tính, chương trình nghe nhạc, chương trình xem ảnh, chương trình thay đổi màn hình desktop (Windows XP)….
Bạn thấy đấy, nó không lớn, và cũng có nhiều người làm rồi, tuy vậy với một người yêu thích lập trình giống như tôi cảm giác tự mình làm ra một phần mềm (made by tự tui) vẫn rất thú vị. Và tôi nghĩ nhiều bạn lúc mới bắt đầu cũng có suy nghĩ giống vậy. Tôi vẫn thích dùng phần mềm do mình viết ra hơn, dù nó không thực sự là hoàn hảo.
Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết một chương trình nho nhỏ, đó là chương trình hẹn giờ tắt máy tính bằng C#. Bạn có thể sử dụng nó mỗi lúc để máy nghe nhạc, hay nghe truyện ma trước khi ngủ, tặng cho bạn bè, hay tặng bạn gái của bạn… Tùy tính sáng tạo của bạn, tôi có vài gợi ý như là: Hẹn giờ tắt máy, hẹn giờ đi chơi với bạn gái, hẹn giờ cứ tới 9h tối là hát bài “Chúc bé ngủ ngon” :D. Nó cũng hữu ích trong trường hợp bạn ngồi quá lâu trước máy vi tính, nó nhắc nhở bạn bằng một bài hát yêu thích, hay hiện lên hình ảnh cô gái sexy nào đó sau mỗi 45 phút. (Ý tưởng cũng không tồi nhỉ?)
Tôi đặt tên cho ứng dụng của mình là AppAutoShutdown. Bạn có thể đặt tên nào mà bạn thích. 🙂

Video Chương trình hẹn giờ tắt máy tính C#

Tóm tắt Video

 • Tạo dự án Windows Form trong VS
 • Thiết kế giao diện màn hình chính
 • Sử dụng control Timer
 • Viết Class ExitWindows
 • Xử lý sự kiện khi hẹn giờ

Hãy sáng tạo theo cách của bạn. Nâng cao một chút như khởi động cùng windowns, thu gọn chương trình vào khay hệ thống, hay hẹn giờ vào thời gian kế tiếp, như 12h chẳng hạn, thay gì 1h30ph.

Nếu bạn đã hoàn thành theo hướng dẫn mà vẫn gặp khó khăn, hãy tải mã nguồn ứng dụng tại đây:  Download hoặc tải về file exe của chương trình. Yêu cầu Net Framework 4.0.  AppAutoShutdown.Exe

Cảm ơn bạn đọc và tôi luôn đánh giá cao phản hồi của bạn.

Design Pattern là gì?

Design Pattern là một kỹ thuật dành cho lập trình hướng đối tượng. Nó cung cấp cho ta cách tư duy trong từng tình huống của việc lập trình hướng đối tượng, và phân tích thiết kế hệ thống phần mềm. Nó cần thiết cho cả các nhà lập trình và nhà phân tích thiết kế. Đối với những người chuyên về lập trình thì việc nắm vững công cụ lập trình thôi chưa đủ, họ cần phải có một tư duy, một kỹ năng giải quyết các tình huống nhỏ của công việc xây dựng phần mềm mà họ là người thi hành. Việc giải quyết này phải đảm bảo tính ổn định là họ có thể giải quyết được trong mọi tình huống, với thời gian đúng tiến độ, phương pháp giải quyết hợp lý và đặc biệt là phải theo một chuẩn nhất định. Những nhà phân tích thiết kế mức cao, việc nắm vững công cụ lập trình có thể là không cần thiết, nhưng họ cũng cần phải biết được ở những khâu nhỏ nhất chi tiết nhất của thiết kế của họ đưa ra có thể thực hiện được hay không và nếu thực hiện được thì có thể thực hiện như thế nào, và sẽ theo một chuẩn ra sao.
Design pattern được dùng khắp ở mọi nơi, trong các phần mềm hướng đối tượng các hệ thống lớn. Trong các chương trình trò chơi, … Và cả trong các hệ thống tính toán song song,..
Design pattern thể hiện tính kinh nghiệm của công việc lập trình, xây dựng và thiết kế phần mềm.Có thể chúng ta đã gặp design pattern ở đâu đó, trong các ứng dụng, cũng có thể chúng ta đã từng sử dụng những mẫu tương tự như design pattern để giải quyết những tình huống của mình, nhưng chúng ta không có một khái niệm gì về nó cả.

Mối quan hệ giữa các Pattern
Mối quan hệ giữa các Pattern

Design Pattern là gì?

Design patterns là tập các giải pháp cho cho vấn đề phổ biến trong thiết kế các hệ thống máy tính. Đây là tập các giải pháp đã được công nhận là tài liệu có giá trị, những người phát triển có thể áp dụng giải pháp này để giải quyết các vấn đề tương tự.

Giống như với các yêu cầu của thiết kế và phân tích hướng đối tượng (nhằm đạt được khả năng sử dụng các thành phần và thư viện lớp), việc sử dụng các mẫu cũng cần phải đạt được khả năng tái sử dụng các giải pháp chuẩn đối với vấn đề thường xuyên xảy ra.

Tại sao sử dụng Design Pattern?

Design pattern cung cấp giải pháp ở dạng tổng quát, giúp tăng tốc độ phát triển phần mềm bằng cách đưa ra các mô hình test, mô hình phát triển đã qua kiểm nghiệm. Thiết kế phần mềm hiệu quả đòi hỏi phải cân nhắc các vấn đề sẽ nảy sinh trong quá trình hiện thực hóa (implementation). Dùng lại các design pattern giúp tránh được các vấn đề tiềm ẩn có thể gây ra những lỗi lớn, dễ dàng nâng cấp, bảo trì về sau.
Một lợi thế lớn để sử dụng một mẫu thiết kế là lập trình viên khác sẽ có thể dễ dàng nhận ra nó (đặc biệt là nếu bạn sử dụng quy ước đặt tên tốt).

Khi nào nên sử dụng Design pattern?

Đó là khi bạn muốn giữ cho chương trình của mình thực sự đơn giản. Việc sử dụng các design pattern sẽ giúp chúng ta giảm được thời gian và công sức suy nghĩ ra các cách giải quyết cho những vấn đề đã có lời giải. Bạn có thể đọc qua cuốn “Head First Design Patterns” để có cái nhìn tổng quát hơn về design pattern.

Hệ thống các mẫu design pattern hiện có 23 mẫu được định nghĩa trong cuốn “Design patterns Elements of Reusable Object Oriented Software”. Các tác giả của cuốn sách là Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson và John Vlissides, hay còn được biết đến với các tên “Gang of Four” hay đơn giản là “GoF”. Hệ thống các mẫu này có thể nói là đủ và tối ưu cho việc giải quyết hết các vấn đề của bài toán phân tích thiết kế và xây dựng phần mềm trong thời điểm hiện tại. Hệ thống các mẫu design pattern được chia thành 3 nhóm: nhóm Creational (5 mẫu), nhóm Structural (7 mẫu) và nhóm Behavioral (11 mẫu).

STT Tên Mục đích
Nhóm Creational (nhóm kiến tạo)
1 Abstract Factory Cung cấp một interface cho việc tạo lập các đối tượng (có liên hệ với nhau) mà không cần qui định lớp khi hay xác định lớp cụ thể (concrete) tạo mỗi đối tượng
Tần suất sử dụng: cao
2 Builder Tách rời việc xây dựng (construction) một đối tượng phức tạp khỏi biểu diễn của nó sao cho cùng một tiến trình xây dựng có thể tạo được các biểu diễn khác nhau.
Tần suất sử dụng: trung bình thấp
3 Factory Method Định nghĩa Interface để sinh ra đối tượng nhưng để cho lớp con quyết định lớp nào được dùng để sinh ra đối tượng Factory method cho phép một lớp chuyển quá trình khởi tạo đối tượng cho lớp con.
Tần suất sử dụng: cao
4 Prototype Qui định loại của các đối tượng cần tạo bằng cách dùng một đối tượng mẫu, tạo mới nhờ vào sao chép đối tượng mẫu này.
Tần suất sử dụng: trung bình
5 Singleton Đảm bảo 1 class chỉ có 1 instance và cung cấp 1 điểm truy xuất toàn cục đến nó.
Tần suất sử dụng: cao trung bình
Nhóm Structural (nhóm cấu trúc)
6 Adapter Do vấn đề tương thích, thay đổi interface của một lớp thành một interface khác phù hợp với yêu cầu người sử dụng lớp.
Tần suất sử dụng: cao trung bình
7 Bridge Tách rời ngữ nghĩa của một vấn đề khỏi việc cài đặt ; mục đích để cả hai bộ phận (ngữ nghĩa và cài đặt) có thể thay đổi độc lập nhau.
Tần suất sử dụng: trung bình
8 Composite Tổ chức các đối tượng theo cấu trúc phân cấp dạng cây; Tất cả các đối tượng trong cấu trúc được thao tác theo một cách thuần nhất như nhau.
Tạo quan hệ thứ bậc bao gộp giữa các đối tượng. Client có thể xem đối tượng bao gộp và bị bao gộp như nhau -> khả năng tổng quát hoá trong code của client -> dễ phát triển, nâng cấp, bảo trì.
Tần suất sử dụng: cao trung bình
9 Decorator Gán thêm trách nhiệm cho đối tượng (mở rộng chức năng) vào lúc chạy (dynamically).
Tần suất sử dụng: trung bình
10 Facade Cung cấp một interface thuần nhất cho một tập hợp các interface trong một “hệ thống con” (subsystem). Nó định nghĩa 1 interface cao hơn các interface có sẵn để làm cho hệ thống con dễ sử dụng hơn.
Tần suất sử dụng: cao
11 Flyweight Sử dụng việc chia sẻ để thao tác hiệu quả trên một số lượng lớn đối tượng “cở nhỏ” (chẳng hạn paragraph, dòng, cột, ký tự…).
Tần suất sử dụng: thấp
12 Proxy Cung cấp đối tượng đại diện cho một đối tượng khác để hỗ trợ hoặc kiểm soát quá trình truy xuất đối tượng đó. Đối tượng thay thế gọi là proxy.
Tần suất sử dụng: cao trung bình
Nhóm Behavioral (nhóm tương tác)
13 Chain of Responsibility Khắc phục việc ghép cặp giữa bộ gởi và bộ nhận thông điệp; Các đối tượng nhận thông điệp được kết nối thành một chuỗi và thông điệp được chuyển dọc theo chuỗi nầy đến khi gặp được đối tượng xử lý nó.Tránh việc gắn kết cứng giữa phần tử gởi request với phần tử nhận và xử lý request bằng cách cho phép hơn 1 đối tượng có có cơ hội xử lý request . Liên kết các đối tượng nhận request thành 1 dây chuyền rồi “pass” request xuyên qua từng đối tượng xử lý đến khi gặp đối tượng xử lý cụ thể.
Tần suất sử dụng: trung bình thấp
14 Command Mỗi yêu cầu (thực hiện một thao tác nào đó) được bao bọc thành một đối tượng. Các yêu cầu sẽ được lưu trữ và gởi đi như các đối tượng.Đóng gói request vào trong một Object , nhờ đó có thể nthông số hoá chương trình nhận request và thực hiện các thao tác trên request: sắp xếp, log, undo…
Tần suất sử dụng: cao trung bình
15 Interpreter Hỗ trợ việc định nghĩa biểu diễn văn phạm và bộ thông dịch cho một ngôn ngữ.
Tần suất sử dụng: thấp
16 Iterator Truy xuất các phần tử của đối tượng dạng tập hợp tuần tự (list, array, …) mà không phụ thuộc vào biểu diễn bên trong của các phần tử.
Tần suất sử dụng: cao
17 Mediator Định nghĩa một đối tượng để bao bọc việc giao tiếp giữa một số đối tượng với nhau.
Tần suất sử dụng: trung bình thấp
18 Memento Hiệu chỉnh và trả lại như cũ trạng thái bên trong của đối tượng mà vẫn không vi phạm việc bao bọc dữ liệu.
Tần suất sử dụng: thấp
19 Observer Định nghĩa sự phụ thuộc một-nhiều giữa các đối tượng sao cho khi một đối tượng thay đổi trạng thái thì tất cả các đối tượng phụ thuộc nó cũng thay đổi theo.
Tần suất sử dụng: cao
20 State Cho phép một đối tượng thay đổi hành vi khi trạng thái bên trong của nó thay đổi , ta có cảm giác như class của đối tượng bị thay đổi.
Tần suất sử dụng: trung bình
21 Strategy Bao bọc một họ các thuật toán bằng các lớp đối tượng để thuật toán có thể thay đổi độc lập đối với chương trình sử dụng thuật toán.Cung cấp một họ giải thuật cho phép client chọn lựa linh động một giải thuật cụ thể khi sử dụng.
Tần suất sử dụng: cao trung bình
22 Template method Định nghĩa phần khung của một thuật toán, tức là một thuật toán tổng quát gọi đến một số phương thức chưa được cài đặt trong lớp cơ sở; việc cài đặt các phương thức được ủy nhiệm cho các lớp kế thừa.
Tần suất sử dụng: trung bình
23 Visitor Cho phép định nghĩa thêm phép toán mới tác động lên các phần tử của một cấu trúc đối tượng mà không cần thay đổi các lớp định nghĩa cấu trúc đó.
Tần suất sử dụng: thấp

Vui lòng ghi rõ nguồn khi bạn trích dẫn lại bài viết này.

Sử dụng Stopwatch để kiểm tra tốc độ xử lý trong .NET


Warning: Illegal string offset 'caption' in /home/tuanitpro.com/public_html/wp-includes/media.php on line 1517

Là một lập trình viên bạn thường hay quan tâm với vấn đề tối ưu, hiệu suất, tốc độ xử lý của ứng dụng. Đôi khi bạn muốn so sánh 2 thuật toán để tìm ra thuật nào toán nào tối ưu hơn. Hay đơn giản, bạn muốn biết thời gian chạy của thuật toán là bao lâu? Khi mới bước vào thế giới lập trình mình cũng hay tự đặt ra câu hỏi, thuật toán của mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành? Liệu mình có thể thay đổi để rút ngắn thời gian thực thi.

Trong .NET, Microsoft đã cung cấp cho chúng ta class Stopwatch. Stopwatch (giống như đồng hồ chấm giờ trong cuộc thi chạy) sẽ cho chúng ta biết thời gian từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc của thuật toán, phương thức xử lý là bao nhiêu lâu. Cách sử dụng Stopwatch khá đơn giản. Chúng ta chỉ cần quan tâm các phương thức Start(), Stop(), sau đó dùng thuộc tính Elapsed để kiểm tra thời gian đã qua.
Để sử dụng chúng ta cần using namspace System.Diagnostics;

Cách sử dụng Stopwatch (Ứng dụng Console C#)

using System;
using System.Diagnostics;
using System.Threading;
class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Stopwatch stopWatch = new Stopwatch();
    stopWatch.Start();
    Thread.Sleep(10000);
    stopWatch.Stop();
    // Get the elapsed time as a TimeSpan value.
    TimeSpan ts = stopWatch.Elapsed;

    // Format and display the TimeSpan value.
    string elapsedTime = String.Format("{0:00}:{1:00}:{2:00}.{3:00}",
      ts.Hours, ts.Minutes, ts.Seconds,
      ts.Milliseconds / 10);
    Console.WriteLine("RunTime " + elapsedTime);
  }
}

Một ví dụ khác khi mình sử dụng Stopwatch để kiểm tra thử thời gian chạy Insert 1.000.000 dòng vào Cơ sở sữ liệu SQL Server hết bao nhiêu thời gian. Code đơn giản cho các bạn dễ hình dung, và cũng chưa thật sự tối ưu nhé. (Ứng dụng Console C#). Chú ý: cách này rất củ chuối, hoàn toàn không tối ưu. Các bạn không nên áp dụng, nếu có giải pháp hay, hãy chia sẻ cùng mọi người nhé.
Tham khảo cách kết nối CSDL trong C# tại đây

Code

/* FileName: Program.cs
Project Name: LoopSQL
Date Created: 9/27/2014 15:50:08 PM
Description: Auto-generated
Version: 1.0.0.0
Author:	Lê Thanh Tuấn - Khoa CNTT
Author Email: [email protected]
Author Mobile: 0976060432
Author URI: http://tuanitpro.com
License: 

*/
using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Diagnostics;
namespace LoopSQL
{
  class Program
  {
    static void Insert()
    {
      Console.WriteLine("Begin " + DateTime.Now);       
      using (SqlConnection conn = new SqlConnection(@"Data Source=.\SQLEXPRESS; Initial Catalog=Test; User id=sa;
 Password=sa"))
      {
        conn.Open();
        string sql = "INSERT INTO Table1(Col1, Col2, Col3, Col4, Col5) values(1,2,3,4,5)";
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn);
        cmd.CommandType = CommandType.Text;

        for (int i = 0; i < 1000000; i++)
        {
          cmd.ExecuteNonQuery();
        }       
        conn.Close();
      }
      Console.WriteLine("End " +DateTime.Now);
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Insert 1.000.000 dong vao CSDL");
      Stopwatch stopWatch = new Stopwatch();
      stopWatch.Start();
      Insert();
      stopWatch.Stop();
      TimeSpan ts = stopWatch.Elapsed;
      string elapsedTime = String.Format("{0:00}:{1:00}:{2:00}.{3:00}",
        ts.Hours, ts.Minutes, ts.Seconds, ts.Milliseconds / 10);
      Console.WriteLine("RunTime " + elapsedTime);
      Console.ReadKey();
    }    
  }
}

Kết quả ở đây mình mất tới 12m23s59. Các bạn thử xem nhé. (Máy mình cấu hình Core I5, RAM 8GB, SQL Server Express 2012)

tuanitpro.com-inert1000000-sqlserver

Chúc các bạn thành công.