Sử dụng cache trong ASP.NET MVC với Redis Cache, Memory Cache

Khi lập trình ứng dụng chúng ta hay gặp vấn đề làm sao cho tối ưu tài nguyên của hệ thống, tăng tốc độ trải nghiệm từ phía end user. Đặc biệt là các ứng dụng web.

Cache là gì ? 
Lý thuyết: Cache là tên gọi của bộ nhớ đệm – nơi lưu trữ các dữ liệu nằm chờ các ứng dụng hay phần cứng xử lý. Mục đích của nó  để tăng tốc độ xử lý (có sẵn xài liền không cần tốn thời gian đi lùng sục tìm kéo về).

Thực tế: Cache là các dữ liệu trong phiên làm việc trước của các ứng dụng, chương trình mà hệ điều hành lưu lại nhằm giúp việc tải data trong các phiên làm việc sau được nhanh hơn.

Tip này hướng dẫn các bạn cách implement cache vào ứng dụng, sử dụng thư viện đã được wrap lại từ Memery Cache & Redis Cache

Đầu tiên tải về thư viện tại Nuget: https://www.nuget.org/packages/colorlife.tuanitpro.com/

Hoặc cài đặt trực tiếp trong Visual Studio

Tạo class Customer để test

public class Customer
  {
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
  }

Sử dụng Memory Cache

 private static void MemoryCache_Customer_Test()
    {
      ICacheProviderFactory cacheProvideractory = new CacheProviderFactory();
      IDataCacheProvider dataCacheProvider = cacheProvideractory.CreateFactory();
      Customer customer = new Customer
      {
        FirstName = "Tuan",
        LastName = "Le"
      };
      string cacheKey = "Memory_Cache_Customer";
      dataCacheProvider.Set(cacheKey, customer);
      Console.WriteLine("Before cache: " + customer.FirstName + " " + customer.LastName);
       
      Console.WriteLine("After Update: " + customer.FirstName + " " + customer.LastName);

      var customerInCache = dataCacheProvider.Get(cacheKey);

      Console.WriteLine("Get Customer In MemoryCache: " + customerInCache.FirstName + " " + customerInCache.LastName);
    }

Sử dụng Radis Cache
Đầu tiên tải Redis cho Windows & cài đặt tại: https://github.com/MicrosoftArchive/redis/releases

Code:

 private static void RedisCache_Customer_Test()
    {
      ICacheProviderFactory cacheProvideractory = new CacheProviderFactory(new CacheProviderOptions
      {
        SlidingExpiration = TimeSpan.FromSeconds(30),
        ConnectionString = "localhost:6379" // mặc định
      }, CacheType.Redis);
      IDataCacheProvider dataCacheProvider = cacheProvideractory.CreateFactory();
      Customer customer = new Customer
      {
        FirstName = "Tuan",
        LastName = "Le"
      };
      string cacheKey = "RedisCache_Customer";
      dataCacheProvider.Set(cacheKey, customer);
      Console.WriteLine("Before cache: " + customer.FirstName + " " + customer.LastName);
      Thread.Sleep(5000);
      customer.LastName = "Le_Updated";
      Console.WriteLine("After Update: " + customer.FirstName + " " + customer.LastName);

      var customerInCache = dataCacheProvider.Get(cacheKey);

      Console.WriteLine("Customer In RedisCache: " + customerInCache.FirstName + " " + customerInCache.LastName);
    }

Thư viện còn hỗ trợ một số chức năng nho nhỏ khác, sẽ nói trong bài viết khác. Chúc các bạn thành công 🙂

binance price alert, coin watchlists using c#

Ứng dụng theo dõi giá của coin trên sàn Binance & thông báo khi đạt mức giá quy định.

Lấy danh sách coin trên Binance

var listSymbol = new List();
      using (var client = new BinanceClient())
      {
        var rs = await client.GetAllPricesAsync();
        if (rs.Success && rs.Data != null)
        {
          foreach (var item in rs.Data)
          {
            listSymbol.Add(new SelectListItem
            {
              Value = item.Symbol,
              Text = item.Symbol + " " + item.Price
            });
          }
        }
      }

 

Tham khảo: https://github.com/JKorf/Binance.Net

Source code: https://github.com/tuanitpro/binance-price-alert

Convert Image to Base64 String and Base64 String to Image

This article will help you to learn how we can convert an image into a base64 string and base64 string back to image.

Image to Base64 String

public string ImageToBase64(Image image, System.Drawing.Imaging.ImageFormat format)
{
 using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
 {
  // Convert Image to byte[]
  image.Save(ms, format);
  byte[] imageBytes = ms.ToArray();

  // Convert byte[] to Base64 String
  string base64String = Convert.ToBase64String(imageBytes);
  return base64String;
 }
}

Base64 String to Image

public Image Base64ToImage(string base64String)
{
 // Convert Base64 String to byte[]
 byte[] imageBytes = Convert.FromBase64String(base64String);
 MemoryStream ms = new MemoryStream(imageBytes, 0, imageBytes.Length);

 // Convert byte[] to Image
 ms.Write(imageBytes, 0, imageBytes.Length);
 Image image = Image.FromStream(ms, true);
 return image;
}

Coding in real world

 


Result

Download: https://github.com/tuanitpro/base64toimage

Online test: http://codebeautify.org/base64-to-image-converter

Happy coding 🙂

Reverse opposing colors C#, Java

I have a user setup where they can choose the colors of the alerts. the Alert is the background color on a text or button. But the problem comes in that if they select a dark blue and we have black letters the contrast isnt enough and you cannot read it.

I have tried to make a function to get the reverse opposing color but havent got too far. Is there such a function?

—————-

I found that the best solution for me is to convert the RGB values into YIQ values. As we are only interested in the brightness value (represented by Y), there is one single calculation to be done: Y = (299*R + 587*G + 114*B)/1000. The Java code for that would look like this:

public static Color getContrastColor(Color color) {
 double y = (299 * color.getRed() + 587 * color.getGreen() + 114 * color.getBlue()) / 1000;
 return y >= 128 ? Color.black : Color.white;
}

Code C#

public static Color GetContrastColor(Color color)
    {
      double y = (double)(299 * color.R + 587 * color.G + 114 * color.B) / 1000;
      return y >= 128 ? Color.Black : Color.White;
    }

How to use

System.Drawing.Color col = System.Drawing.ColorTranslator.FromHtml("#3399cc");
var c = GetContrastColor(col);
 return "#" + c.R.ToString("X2") + c.G.ToString("X2") + c.B.ToString("X2");

 

How to create own dynamic type or dynamic object in C#

How to create own dynamic type or dynamic object in C#

using System.Reflection;
using System.Reflection.Emit;
public static class MyTypeBuilder
  {
    
    public static System.Collections.IList CreateInstanceIList(Type _type)
    {
      Type customList = typeof(List<>).MakeGenericType(_type);
      var result = (System.Collections.IList)Activator.CreateInstance(customList);
      return result;
    }
    public static Type CompileResultType(Dictionary<string, Type> listOfFields)
    {
      TypeBuilder tb = GetTypeBuilder();
      foreach (var field in listOfFields)
        CreateProperty(tb, field.Key, field.Value);

      Type objectType = tb.CreateType();

      return objectType;
    }

    private static TypeBuilder GetTypeBuilder()
    {
      var typeSignature = "MyDynamicType_" + DateTime.Now.ToString("yyyyMMddHHmmss");
      var an = new AssemblyName(typeSignature);
      AssemblyBuilder assemblyBuilder = AppDomain.CurrentDomain.DefineDynamicAssembly(an, AssemblyBuilderAccess.Run);
      ModuleBuilder moduleBuilder = assemblyBuilder.DefineDynamicModule("MainModule");
      TypeBuilder tb = moduleBuilder.DefineType(typeSignature,
          TypeAttributes.Public |
          TypeAttributes.Class |
          TypeAttributes.AutoClass |
          TypeAttributes.AnsiClass |
          TypeAttributes.BeforeFieldInit |
          TypeAttributes.AutoLayout,
          null);
      return tb;
    }

    private static void CreateProperty(TypeBuilder tb, string propertyName, Type propertyType)
    {
      FieldBuilder fieldBuilder = tb.DefineField("_" + propertyName, propertyType, FieldAttributes.Private);

      PropertyBuilder propertyBuilder = tb.DefineProperty(propertyName, PropertyAttributes.HasDefault, propertyType, null);
      MethodBuilder getPropMthdBldr = tb.DefineMethod("get_" + propertyName, MethodAttributes.Public | MethodAttributes.SpecialName | MethodAttributes.HideBySig, propertyType, Type.EmptyTypes);
      ILGenerator getIl = getPropMthdBldr.GetILGenerator();

      getIl.Emit(OpCodes.Ldarg_0);
      getIl.Emit(OpCodes.Ldfld, fieldBuilder);
      getIl.Emit(OpCodes.Ret);

      MethodBuilder setPropMthdBldr =
        tb.DefineMethod("set_" + propertyName,
         MethodAttributes.Public |
         MethodAttributes.SpecialName |
         MethodAttributes.HideBySig,
         null, new[] { propertyType });

      ILGenerator setIl = setPropMthdBldr.GetILGenerator();
      Label modifyProperty = setIl.DefineLabel();
      Label exitSet = setIl.DefineLabel();

      setIl.MarkLabel(modifyProperty);
      setIl.Emit(OpCodes.Ldarg_0);
      setIl.Emit(OpCodes.Ldarg_1);
      setIl.Emit(OpCodes.Stfld, fieldBuilder);

      setIl.Emit(OpCodes.Nop);
      setIl.MarkLabel(exitSet);
      setIl.Emit(OpCodes.Ret);

      propertyBuilder.SetGetMethod(getPropMthdBldr);
      propertyBuilder.SetSetMethod(setPropMthdBldr);
    }
  }

How to use

 public JsonResult DynamicObject()
    {

      Dictionary<string, Type> listOfFields = new Dictionary<string, Type>();

      listOfFields.Add("Name", typeof(string));
      listOfFields.Add("Age", typeof(int));
      var myType = MyTypeBuilder.CompileResultType(listOfFields);
      var myObject = Activator.CreateInstance(myType);

      myType.GetProperty("Name").SetValue(myObject, "Tuan", null);
      myType.GetProperty("Age").SetValue(myObject, 20, null);

      object name = myType.GetProperty("Name").GetValue(myObject);

      return Json(name.ToString(), JsonRequestBehavior.AllowGet);
      // return Json(myObject, JsonRequestBehavior.AllowGet);
    }

Mapping data to List

 public JsonResult DynamicObject2()
    {
      Dictionary<string, Type> listOfFields = new Dictionary<string, Type>();
      listOfFields.Add("Name", typeof(string));
      listOfFields.Add("Age", typeof(int));

      var myType = MyTypeBuilder.CompileResultType(listOfFields);
      var list = MyTypeBuilder.CreateInstanceIList(myType);
      var listString = listOfFields.Select(x => x.Key).ToArray();

      Type t = typeof(YourObject); // your class define
      PropertyInfo[] props = t.GetProperties().Where(x => listString.Contains(x.Name)).ToArray();

      var data = ListYourObjects(); // your list data

      // mapping only you need
      foreach (var item in data)
      {
        var myObject = Activator.CreateInstance(myType);
        foreach (var prop in props)
        {
          object name = t.GetProperty(prop.Name).GetValue(item);
          myType.GetProperty(prop.Name).SetValue(myObject, name, null);
          
        }
        list.Add(myObject);
      }

      return Json(list, JsonRequestBehavior.AllowGet);
    }

 

Lớp được niêm phong (Sealed class) là gì? Dùng trong những trường hợp nào?

Lớp được niêm phon (Sealed class) là một lớp không cho các lớp khác kế thừa từ nó. Ví dụ khi bạn phát triển một thư viện class nào đấy, trong đó có một lớp có đầy đủ những chức năng cần thiết cho một nghiệp vụ nào đấy và bạn không muốn lớp này được dẫn xuất, mở rộng bởi những lập trình viên kế thừa sau này, lúc đó bạn sử dụng lớp niêm phong với từ khóa sealed :

public sealed class A
{
public sealed void XinChao()
{ }
}

Một vài quy tắc khi sử dụng lớp niêm phong :

– Không được khai báo protected hay virtual trong lớp được niêm phong

C# MDI Form

A Multiple Document Interface (MDI) programs can display multiple child windows inside them. This is in contrast to single document interface (SDI) applications, which can manipulate only one document at a time. Visual Studio Environment is an example of Multiple Document Interface (MDI) and notepad is an example of an SDI application. MDI applications often have a Window menu item with submenus for switching between windows or documents.

mdiform

Any windows can become an MDI parent, if you set the IsMdiContainer property to True.

IsMdiContainer = true;

The following C# program shows a MDI form with two child forms. Create a new C# project, then you will get a default form Form1 . Then add two mnore forms in the project (Form2 , Form 3) . Create a Menu on your form and call these two forms on menu click event.

NOTE: If you want the MDI parent to auto-size the child form you can code like this.

 form.MdiParent = this;
 form.Dock=DockStyle.Fill;
 form.Show();

Full Code

using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      IsMdiContainer = true;
    }

    private void menu1ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form2 frm2 = new Form2();
      frm2.Show();
      frm2.MdiParent = this;
    }

    private void menu2ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form3 frm3 = new Form3();
      frm3.Show();
      frm3.MdiParent = this;
    }
  }
}

 

How do I set the height of a ComboBox?

I have a ComboBox on a form, and its default height is 21. How do I change it?

ComboBox auto-sizes to fit the font. Turning that off is not an option. If you want it bigger then give it a bigger font.

Just as another option, if you’d like to increase the height of the ComboBox without increasing the font size or having to worry about drawing everything yourself, you can use a simple Win32 API call to increase the height like this:

using System;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Windows.Forms;

namespace CsvReader
{
  public partial class Form2 : Form
  {
    [DllImport("user32.dll")]
    static extern IntPtr SendMessage(IntPtr hWnd, UInt32 Msg, Int32 wParam, Int32 lParam);
    private const Int32 CB_SETITEMHEIGHT = 0x153;

    private void SetComboBoxHeight(IntPtr comboBoxHandle, Int32 comboBoxDesiredHeight)
    {
      SendMessage(comboBoxHandle, CB_SETITEMHEIGHT, -1, comboBoxDesiredHeight);
    }
    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SetComboBoxHeight(comboBox1.Handle, 50);
      comboBox1.Refresh();
    }
  }
}

Result:

How do I set the height of a ComboBox?
How do I set the height of a ComboBox?

How will you print numbers from 1 to 100 without using loop?

Here is a solution that prints numbers using recursion.

Other alternatives for loop statements are recursion and goto statement, but use of goto is not suggestible as a general programming practice as goto statement changes the normal program execution sequence and makes it difficult to undestand and maintain.

#include <stdio.h>

/* Prints numbers from 1 to n */
void printNos(unsigned int n)
{
if(n > 0)
{
	printNos(n-1);
	printf("%d ", n);
}
return;
}

/* Driver program to test printNos */
int main()
{
printNos(100);
getchar();
return 0;
}

Demo online here