MIME Types – Complete List

Mime Type là cho phép ấn định định dạng mở file cho trình duyệt.
VD bạn có upload lên 1 file đó đuôi là: .ttg và bạn muốn để trình duyệt khi truy cập file này thay vài download nó về thì mở trực tiếp trên trình duyệt xem như file text thì bạn điền:

Handler: text/plain
Extension: ttg

Suffixes applicable Media type and subtype(s)
.3dm x-world/x-3dmf
.3dmf x-world/x-3dmf
.a application/octet-stream
.aab application/x-authorware-bin
.aam application/x-authorware-map
.aas application/x-authorware-seg
.abc text/vnd.abc
.acgi text/html
.afl video/animaflex
.ai application/postscript
.aif audio/aiff
.aif audio/x-aiff
.aifc audio/aiff
.aifc audio/x-aiff
.aiff audio/aiff
.aiff audio/x-aiff
.aim application/x-aim
.aip text/x-audiosoft-intra
.ani application/x-navi-animation
.aos application/x-nokia-9000-communicator-add-on-software
.aps application/mime
.arc application/octet-stream
.arj application/arj
.arj application/octet-stream
.art image/x-jg
.asf video/x-ms-asf
.asm text/x-asm
.asp text/asp
.asx application/x-mplayer2
.asx video/x-ms-asf
.asx video/x-ms-asf-plugin
.au audio/basic
.au audio/x-au
.avi application/x-troff-msvideo
.avi video/avi
.avi video/msvideo
.avi video/x-msvideo
.avs video/avs-video
.bcpio application/x-bcpio
.bin application/mac-binary
.bin application/macbinary
.bin application/octet-stream
.bin application/x-binary
.bin application/x-macbinary
.bm image/bmp
.bmp image/bmp
.bmp image/x-windows-bmp
.boo application/book
.book application/book
.boz application/x-bzip2
.bsh application/x-bsh
.bz application/x-bzip
.bz2 application/x-bzip2
.c text/plain
.c text/x-c
.c++ text/plain
.cat application/vnd.ms-pki.seccat
.cc text/plain
.cc text/x-c
.ccad application/clariscad
.cco application/x-cocoa
.cdf application/cdf
.cdf application/x-cdf
.cdf application/x-netcdf
.cer application/pkix-cert
.cer application/x-x509-ca-cert
.cha application/x-chat
.chat application/x-chat
.class application/java
.class application/java-byte-code
.class application/x-java-class
.com application/octet-stream
.com text/plain
.conf text/plain
.cpio application/x-cpio
.cpp text/x-c
.cpt application/mac-compactpro
.cpt application/x-compactpro
.cpt application/x-cpt
.crl application/pkcs-crl
.crl application/pkix-crl
.crt application/pkix-cert
.crt application/x-x509-ca-cert
.crt application/x-x509-user-cert
.csh application/x-csh
.csh text/x-script.csh
.css application/x-pointplus
.css text/css
.cxx text/plain
.dcr application/x-director
.deepv application/x-deepv
.def text/plain
.der application/x-x509-ca-cert
.dif video/x-dv
.dir application/x-director
.dl video/dl
.dl video/x-dl
.doc application/msword
.dot application/msword
.dp application/commonground
.drw application/drafting
.dump application/octet-stream
.dv video/x-dv
.dvi application/x-dvi
.dwf drawing/x-dwf (old)
.dwf model/vnd.dwf
.dwg application/acad
.dwg image/vnd.dwg
.dwg image/x-dwg
.dxf application/dxf
.dxf image/vnd.dwg
.dxf image/x-dwg
.dxr application/x-director
.el text/x-script.elisp
.elc application/x-bytecode.elisp (compiled elisp)
.elc application/x-elc
.env application/x-envoy
.eps application/postscript
.es application/x-esrehber
.etx text/x-setext
.evy application/envoy
.evy application/x-envoy
.exe application/octet-stream
.f text/plain
.f text/x-fortran
.f77 text/x-fortran
.f90 text/plain
.f90 text/x-fortran
.fdf application/vnd.fdf
.fif application/fractals
.fif image/fif
.fli video/fli
.fli video/x-fli
.flo image/florian
.flx text/vnd.fmi.flexstor
.fmf video/x-atomic3d-feature
.for text/plain
.for text/x-fortran
.fpx image/vnd.fpx
.fpx image/vnd.net-fpx
.frl application/freeloader
.funk audio/make
.g text/plain
.g3 image/g3fax
.gif image/gif
.gl video/gl
.gl video/x-gl
.gsd audio/x-gsm
.gsm audio/x-gsm
.gsp application/x-gsp
.gss application/x-gss
.gtar application/x-gtar
.gz application/x-compressed
.gz application/x-gzip
.gzip application/x-gzip
.gzip multipart/x-gzip
.h text/plain
.h text/x-h
.hdf application/x-hdf
.help application/x-helpfile
.hgl application/vnd.hp-hpgl
.hh text/plain
.hh text/x-h
.hlb text/x-script
.hlp application/hlp
.hlp application/x-helpfile
.hlp application/x-winhelp
.hpg application/vnd.hp-hpgl
.hpgl application/vnd.hp-hpgl
.hqx application/binhex
.hqx application/binhex4
.hqx application/mac-binhex
.hqx application/mac-binhex40
.hqx application/x-binhex40
.hqx application/x-mac-binhex40
.hta application/hta
.htc text/x-component
.htm text/html
.html text/html
.htmls text/html
.htt text/webviewhtml
.htx text/html
.ice x-conference/x-cooltalk
.ico image/x-icon
.idc text/plain
.ief image/ief
.iefs image/ief
.iges application/iges
.iges model/iges
.igs application/iges
.igs model/iges
.ima application/x-ima
.imap application/x-httpd-imap
.inf application/inf
.ins application/x-internett-signup
.ip application/x-ip2
.isu video/x-isvideo
.it audio/it
.iv application/x-inventor
.ivr i-world/i-vrml
.ivy application/x-livescreen
.jam audio/x-jam
.jav text/plain
.jav text/x-java-source
.java text/plain
.java text/x-java-source
.jcm application/x-java-commerce
.jfif image/jpeg
.jfif image/pjpeg
.jfif-tbnl image/jpeg
.jpe image/jpeg
.jpe image/pjpeg
.jpeg image/jpeg
.jpeg image/pjpeg
.jpg image/jpeg
.jpg image/pjpeg
.jps image/x-jps
.js application/x-javascript
.js application/javascript
.js application/ecmascript
.js text/javascript
.js text/ecmascript
.jut image/jutvision
.kar audio/midi
.kar music/x-karaoke
.ksh application/x-ksh
.ksh text/x-script.ksh
.la audio/nspaudio
.la audio/x-nspaudio
.lam audio/x-liveaudio
.latex application/x-latex
.lha application/lha
.lha application/octet-stream
.lha application/x-lha
.lhx application/octet-stream
.list text/plain
.lma audio/nspaudio
.lma audio/x-nspaudio
.log text/plain
.lsp application/x-lisp
.lsp text/x-script.lisp
.lst text/plain
.lsx text/x-la-asf
.ltx application/x-latex
.lzh application/octet-stream
.lzh application/x-lzh
.lzx application/lzx
.lzx application/octet-stream
.lzx application/x-lzx
.m text/plain
.m text/x-m
.m1v video/mpeg
.m2a audio/mpeg
.m2v video/mpeg
.m3u audio/x-mpequrl
.man application/x-troff-man
.map application/x-navimap
.mar text/plain
.mbd application/mbedlet
.mc$ application/x-magic-cap-package-1.0
.mcd application/mcad
.mcd application/x-mathcad
.mcf image/vasa
.mcf text/mcf
.mcp application/netmc
.me application/x-troff-me
.mht message/rfc822
.mhtml message/rfc822
.mid application/x-midi
.mid audio/midi
.mid audio/x-mid
.mid audio/x-midi
.mid music/crescendo
.mid x-music/x-midi
.midi application/x-midi
.midi audio/midi
.midi audio/x-mid
.midi audio/x-midi
.midi music/crescendo
.midi x-music/x-midi
.mif application/x-frame
.mif application/x-mif
.mime message/rfc822
.mime www/mime
.mjf audio/x-vnd.audioexplosion.mjuicemediafile
.mjpg video/x-motion-jpeg
.mm application/base64
.mm application/x-meme
.mme application/base64
.mod audio/mod
.mod audio/x-mod
.moov video/quicktime
.mov video/quicktime
.movie video/x-sgi-movie
.mp2 audio/mpeg
.mp2 audio/x-mpeg
.mp2 video/mpeg
.mp2 video/x-mpeg
.mp2 video/x-mpeq2a
.mp3 audio/mpeg3
.mp3 audio/x-mpeg-3
.mp3 video/mpeg
.mp3 video/x-mpeg
.mpa audio/mpeg
.mpa video/mpeg
.mpc application/x-project
.mpe video/mpeg
.mpeg video/mpeg
.mpg audio/mpeg
.mpg video/mpeg
.mpga audio/mpeg
.mpp application/vnd.ms-project
.mpt application/x-project
.mpv application/x-project
.mpx application/x-project
.mrc application/marc
.ms application/x-troff-ms
.mv video/x-sgi-movie
.my audio/make
.mzz application/x-vnd.audioexplosion.mzz
.nap image/naplps
.naplps image/naplps
.nc application/x-netcdf
.ncm application/vnd.nokia.configuration-message
.nif image/x-niff
.niff image/x-niff
.nix application/x-mix-transfer
.nsc application/x-conference
.nvd application/x-navidoc
.o application/octet-stream
.oda application/oda
.omc application/x-omc
.omcd application/x-omcdatamaker
.omcr application/x-omcregerator
.p text/x-pascal
.p10 application/pkcs10
.p10 application/x-pkcs10
.p12 application/pkcs-12
.p12 application/x-pkcs12
.p7a application/x-pkcs7-signature
.p7c application/pkcs7-mime
.p7c application/x-pkcs7-mime
.p7m application/pkcs7-mime
.p7m application/x-pkcs7-mime
.p7r application/x-pkcs7-certreqresp
.p7s application/pkcs7-signature
.part application/pro_eng
.pas text/pascal
.pbm image/x-portable-bitmap
.pcl application/vnd.hp-pcl
.pcl application/x-pcl
.pct image/x-pict
.pcx image/x-pcx
.pdb chemical/x-pdb
.pdf application/pdf
.pfunk audio/make
.pfunk audio/make.my.funk
.pgm image/x-portable-graymap
.pgm image/x-portable-greymap
.pic image/pict
.pict image/pict
.pkg application/x-newton-compatible-pkg
.pko application/vnd.ms-pki.pko
.pl text/plain
.pl text/x-script.perl
.plx application/x-pixclscript
.pm image/x-xpixmap
.pm text/x-script.perl-module
.pm4 application/x-pagemaker
.pm5 application/x-pagemaker
.png image/png
.pnm application/x-portable-anymap
.pnm image/x-portable-anymap
.pot application/mspowerpoint
.pot application/vnd.ms-powerpoint
.pov model/x-pov
.ppa application/vnd.ms-powerpoint
.ppm image/x-portable-pixmap
.pps application/mspowerpoint
.pps application/vnd.ms-powerpoint
.ppt application/mspowerpoint
.ppt application/powerpoint
.ppt application/vnd.ms-powerpoint
.ppt application/x-mspowerpoint
.ppz application/mspowerpoint
.pre application/x-freelance
.prt application/pro_eng
.ps application/postscript
.psd application/octet-stream
.pvu paleovu/x-pv
.pwz application/vnd.ms-powerpoint
.py text/x-script.phyton
.pyc applicaiton/x-bytecode.python
.qcp audio/vnd.qcelp
.qd3 x-world/x-3dmf
.qd3d x-world/x-3dmf
.qif image/x-quicktime
.qt video/quicktime
.qtc video/x-qtc
.qti image/x-quicktime
.qtif image/x-quicktime
.ra audio/x-pn-realaudio
.ra audio/x-pn-realaudio-plugin
.ra audio/x-realaudio
.ram audio/x-pn-realaudio
.ras application/x-cmu-raster
.ras image/cmu-raster
.ras image/x-cmu-raster
.rast image/cmu-raster
.rexx text/x-script.rexx
.rf image/vnd.rn-realflash
.rgb image/x-rgb
.rm application/vnd.rn-realmedia
.rm audio/x-pn-realaudio
.rmi audio/mid
.rmm audio/x-pn-realaudio
.rmp audio/x-pn-realaudio
.rmp audio/x-pn-realaudio-plugin
.rng application/ringing-tones
.rng application/vnd.nokia.ringing-tone
.rnx application/vnd.rn-realplayer
.roff application/x-troff
.rp image/vnd.rn-realpix
.rpm audio/x-pn-realaudio-plugin
.rt text/richtext
.rt text/vnd.rn-realtext
.rtf application/rtf
.rtf application/x-rtf
.rtf text/richtext
.rtx application/rtf
.rtx text/richtext
.rv video/vnd.rn-realvideo
.s text/x-asm
.s3m audio/s3m
.saveme application/octet-stream
.sbk application/x-tbook
.scm application/x-lotusscreencam
.scm text/x-script.guile
.scm text/x-script.scheme
.scm video/x-scm
.sdml text/plain
.sdp application/sdp
.sdp application/x-sdp
.sdr application/sounder
.sea application/sea
.sea application/x-sea
.set application/set
.sgm text/sgml
.sgm text/x-sgml
.sgml text/sgml
.sgml text/x-sgml
.sh application/x-bsh
.sh application/x-sh
.sh application/x-shar
.sh text/x-script.sh
.shar application/x-bsh
.shar application/x-shar
.shtml text/html
.shtml text/x-server-parsed-html
.sid audio/x-psid
.sit application/x-sit
.sit application/x-stuffit
.skd application/x-koan
.skm application/x-koan
.skp application/x-koan
.skt application/x-koan
.sl application/x-seelogo
.smi application/smil
.smil application/smil
.snd audio/basic
.snd audio/x-adpcm
.sol application/solids
.spc application/x-pkcs7-certificates
.spc text/x-speech
.spl application/futuresplash
.spr application/x-sprite
.sprite application/x-sprite
.src application/x-wais-source
.ssi text/x-server-parsed-html
.ssm application/streamingmedia
.sst application/vnd.ms-pki.certstore
.step application/step
.stl application/sla
.stl application/vnd.ms-pki.stl
.stl application/x-navistyle
.stp application/step
.sv4cpio application/x-sv4cpio
.sv4crc application/x-sv4crc
.svf image/vnd.dwg
.svf image/x-dwg
.svr application/x-world
.svr x-world/x-svr
.swf application/x-shockwave-flash
.t application/x-troff
.talk text/x-speech
.tar application/x-tar
.tbk application/toolbook
.tbk application/x-tbook
.tcl application/x-tcl
.tcl text/x-script.tcl
.tcsh text/x-script.tcsh
.tex application/x-tex
.texi application/x-texinfo
.texinfo application/x-texinfo
.text application/plain
.text text/plain
.tgz application/gnutar
.tgz application/x-compressed
.tif image/tiff
.tif image/x-tiff
.tiff image/tiff
.tiff image/x-tiff
.tr application/x-troff
.tsi audio/tsp-audio
.tsp application/dsptype
.tsp audio/tsplayer
.tsv text/tab-separated-values
.turbot image/florian
.txt text/plain
.uil text/x-uil
.uni text/uri-list
.unis text/uri-list
.unv application/i-deas
.uri text/uri-list
.uris text/uri-list
.ustar application/x-ustar
.ustar multipart/x-ustar
.uu application/octet-stream
.uu text/x-uuencode
.uue text/x-uuencode
.vcd application/x-cdlink
.vcs text/x-vcalendar
.vda application/vda
.vdo video/vdo
.vew application/groupwise
.viv video/vivo
.viv video/vnd.vivo
.vivo video/vivo
.vivo video/vnd.vivo
.vmd application/vocaltec-media-desc
.vmf application/vocaltec-media-file
.voc audio/voc
.voc audio/x-voc
.vos video/vosaic
.vox audio/voxware
.vqe audio/x-twinvq-plugin
.vqf audio/x-twinvq
.vql audio/x-twinvq-plugin
.vrml application/x-vrml
.vrml model/vrml
.vrml x-world/x-vrml
.vrt x-world/x-vrt
.vsd application/x-visio
.vst application/x-visio
.vsw application/x-visio
.w60 application/wordperfect6.0
.w61 application/wordperfect6.1
.w6w application/msword
.wav audio/wav
.wav audio/x-wav
.wb1 application/x-qpro
.wbmp image/vnd.wap.wbmp
.web application/vnd.xara
.wiz application/msword
.wk1 application/x-123
.wmf windows/metafile
.wml text/vnd.wap.wml
.wmlc application/vnd.wap.wmlc
.wmls text/vnd.wap.wmlscript
.wmlsc application/vnd.wap.wmlscriptc
.word application/msword
.wp application/wordperfect
.wp5 application/wordperfect
.wp5 application/wordperfect6.0
.wp6 application/wordperfect
.wpd application/wordperfect
.wpd application/x-wpwin
.wq1 application/x-lotus
.wri application/mswrite
.wri application/x-wri
.wrl application/x-world
.wrl model/vrml
.wrl x-world/x-vrml
.wrz model/vrml
.wrz x-world/x-vrml
.wsc text/scriplet
.wsrc application/x-wais-source
.wtk application/x-wintalk
.xbm image/x-xbitmap
.xbm image/x-xbm
.xbm image/xbm
.xdr video/x-amt-demorun
.xgz xgl/drawing
.xif image/vnd.xiff
.xl application/excel
.xla application/excel
.xla application/x-excel
.xla application/x-msexcel
.xlb application/excel
.xlb application/vnd.ms-excel
.xlb application/x-excel
.xlc application/excel
.xlc application/vnd.ms-excel
.xlc application/x-excel
.xld application/excel
.xld application/x-excel
.xlk application/excel
.xlk application/x-excel
.xll application/excel
.xll application/vnd.ms-excel
.xll application/x-excel
.xlm application/excel
.xlm application/vnd.ms-excel
.xlm application/x-excel
.xls application/excel
.xls application/vnd.ms-excel
.xls application/x-excel
.xls application/x-msexcel
.xlt application/excel
.xlt application/x-excel
.xlv application/excel
.xlv application/x-excel
.xlw application/excel
.xlw application/vnd.ms-excel
.xlw application/x-excel
.xlw application/x-msexcel
.xm audio/xm
.xml application/xml
.xml text/xml
.xmz xgl/movie
.xpix application/x-vnd.ls-xpix
.xpm image/x-xpixmap
.xpm image/xpm
.x-png image/png
.xsr video/x-amt-showrun
.xwd image/x-xwd
.xwd image/x-xwindowdump
.xyz chemical/x-pdb
.z application/x-compress
.z application/x-compressed
.zip application/x-compressed
.zip application/x-zip-compressed
.zip application/zip
.zip multipart/x-zip
.zoo application/octet-stream
.zsh text/x-script.zsh

Nguồn: http://www.sitepoint.com/web-foundations/mime-types-complete-list/

Ý tưởng ứng dụng

Kinh Doanh

 • Ứng dụng quản lí khách sạn (khách hàng, kinh doanh,…)
 • Ứng dụng báo cáo kinh doanh (định lượng/số lượng buôn bán theo ngày, tháng, năm)
 • Ứng dụng quản lí nhân viên từ xa.
 • Ứng dụng thực hiện giao dịch tại các tài khoản ngân hàng một cách bảo mật, an toàn
 • Ứng dụng quản lí phòng trọ từ xa
 • Ứng dụng mua bán quần áo theo phong thủy
 • Ứng dụng tra cưu nhanh gia cả các thị trường (áo quần, công nghệ, nước giải khát)
 • Ứng dụng thu âm cuộc nói chuyện
 • Ứng dụng về camera có hỗ trợ chức năng giám sát và theo dõi
 • Ứng dụng hỗ trợ nhập dữ liệu bằng giọng nói
 • Ứng dụng soạn và gửi mail bằng giọng nói
 • ứng dụng về soạn thảo văn bản
 • Ứng dụng đọc file nén
 • Ứng dụng định vị cuộc gọi đến và đi
 • Ứng dụng vẽ bản vẽ xây dựng nhà ở
 • Ứng dụng định hướng việc làm và tuyển dụng
 • Ứng dụng chia sẻ công việc và kinh nghiệm làm việc
 • Ứng dụng thời khóa biểu cho công việc hàng ngày
 • Ứng dụng dành riêng cho kế toán và tài chính
 • Ứng dụng soạn và gửi mail có file đính kèm nhanh chóng và dễ dàng
 • Ứng dụng cập nhật tin tức về tỉ giá, giá vàng, lãi suất và giá của các mặt hàng trên thị trường
 • Ứng dụng đọc và quản lý các mã vạch hàng hóa
 • Ứng dụng phổ biến pháp luật
 • Ứng dụng cung cấp thông tin về địa điểm mua hàng giá rẻ
 • Ứng dụng theo dõi chuyển phát hàng hóa nhanh
 • Ứng dụng cập nhật thông tin về xe ô tô
 • Ứng dụng hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả
 • Ứng dụng thiết kế, tạo lập vật thể 3D
 • Ứng dụng hỗ trợ chụp hình thẻ
 • Ứng dụng dạy chơi chứng khoán ảo cho người mới vào nghề

Du Lịch

 • Ứng dụng cập nhật tin tức giao thông
 • Ứng dụng tìm đường nhanh
 • Ứng dụng định vị cuộc gọi đến và đi
 • Ứng dụng bản đồ kết hợp địa điểm nhà hàng, khách sạn
 • Ứng dụng cung cấp thông tin về các món ăn (giá cả và địa điểm)
 • Ứng dụng đọc báo, chỉ đường,… có hỗ trợ offline
 • Ứng dụng truy cập tìm taxi nhanh
 • Ứng dụng truy cập tìm chốt công an
 • Ứng dụng tra cứu các điểm ATM
 • Ứng dụng đặt vé qua mạng và trừ tiền trực tiếp trên tài khoản
 • Ứng dụng giới thiệu phong cảnh của các khu du lịch
 • Ứng dụng giá cả khu du lịch và báo giá cho một chuyến du lịch
 • Ứng dụng giới thiệu các tour du lịch
 • Ứng dụng cung cấp thông tin về giá tiền các món ăn tại địa điểm du lịch
 • Ứng dụng cập nhật thời tiết tại các địa điểm du lịch
 • Ứng dụng cập nhật thông tin về các phương tiện di chuyển tại các địa điểm du lịch
 • Ứng dụng mua vé trực tuyến khi đi du lịch
 • Ứng dụng chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn, chỉ dẫn thời gian đi du lịch
 • Ứng dụng cập nhật về tình trạng ô nhiễm môi trường có kèm hình ảnh
 • Ứng dụng bản đồ theo dõi lộ trình xe bus
 • Ứng dụng tính giá cước Taxi
 • Ứng dụng cập nhật các điểm du lịch lạ và độc đáo
 • Ứng dụng dịch tiếng nước ngoài sang Tiếng Việt
 • Ứng dụng cung cấp thông tin về địa điểm mua hàng giá rẻ
 • Ứng dụng cập nhật các thông tin giảm giá về tour, vé máy bay, nhà hàng, khách sạn
 • Ứng dụng cập nhật những lưu ý, những điều cần tránh khi đến một địa điểm du lịch
 • Ứng dụng chụp và chỉnh sửa kèm hình ảnh độc đáo riêng của địa điểm du lịch
 • Ứng dụng lịch vạn niên có hình ảnh minh họa sống động
 • Ứng dụng từ điển
 • Ứng dụng cung cấp thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về các địa điểm du lịch hè dành cho trẻ

Giáo Dục

 • Ứng dụng đọc và chia sẻ sách, tạp chí
 • Ứng dụng định hướng việc làm và tuyển dụng
 • Ứng dụng dạy học (ngoại ngữ, quảng cáo, tin học, …cho trẻ em và người lớn)
 • Ứng dụng hỗ trợ giảng dạy
 • Ứng dụng giải bài tập trên mạng
 • Ứng dụng tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn phương pháp học tốt
 • Ứng dụng cung cấp thông tin, chia se kinh nghiệm về trường tốt, giáo viên giỏi
 • Ứng dụng giúp học tốt các môn tự nhiên (toán, lý, hóa) dễ dàng
 • Ứng dụng dịch tiếng nước ngoài sang Tiếng Việt
 • Ứng dụng từ điển
 • Ứng dụng cung cấp thông tin, cách làm các món ăn ngon và chia sẻ với mọi người
 • Ứng dụng phổ biến pháp luật Việt Nam
 • Ứng dụng giới thiệu và cách bảo vệ môi trường sạch
 • Ứng dụng cung cấp thông tin và tin tức về thời trang
 • Ứng dụng vẽ kí họa trên di động cho các bạn thích mỹ thuật
 • Ứng dụng trợ lý nấu ăn
 • Ứng dụng Cho Biết Thông Tin Cơ Bản Các Loại Động Thực Vật
 • Ứng dụng học tổng hợp cho từng trình độ kiến thức
 • Ứng dụng sổ tay hóa học
 • Ứng dụng thiết kế, tạo lập vật thể 3D
 • Ứng dụng tổng hợp video quảng cáo, nhạc thiếu nhi dành cho bé
 • Ựng dụng hỗ trợ học tiếng việt (cho bé hoặc người nước ngoài)
 • Ứng dụng hỗ trợ đàn ông nuôi con lần đầu
 • Ứng dụng thư viện bài giảng và kiến thức dành cho hs gv
 • Ứng dụng dạy sửa chữa vi tính cơ bản
 • Ứng dụng dạy chơi chứng khoán ảo cho người mới vào nghề
 • Ứng dụng mạng xã hội du học sinh
 • Ứng dụng về lịch sử Việt Nam
 • Ứng dụng chia sẻ kinh nghiệm đi du học
 • Ứng dụng cung cấp thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về các phòng trọ cho sinh viên

Sức Khỏe

 • Ứng dụng cung cấp mẹo vặt chăm sóc gia đình
 • Ứng dụng dạy các môn thể dục và thể thao
 • Ứng dụng về cách ăn uống, chế độ dinh dưỡng cho trẻ
 • Ứng dụng về thuốc và mẹo vặt chữa trị cho trẻ
 • Ứng dụng phần mềm điện tim
 • Ứng dụng đo lường sức khỏe
 • Ứng dụng hỗ trợ các loại bệnh khác nhau
 • Ứng dụng đo lường lượng đường trong máu
 • Ứng dụng cung cấp thông tin về 1 số bệnh hay gặp và giúp giải đáp thắc mắc nhanh
 • Ứng dụng cung cấp thông tin về các loại thuốc
 • Ứng dụng tư vấn các bệnh sinh lý và phụ khoa khó nói
 • Ứng dụng về trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn về sức khỏe
 • Ứng dụng cung cấp thông tin và tư vấn của các bác sỹ có uy tín
 • Ứng dụng thông minh cảm ứng được nhiệt độ cơ thể
 • Ứng dụng đo huyết áp
 • Ứng dụng tư vấn về chăm sóc sức khỏe sau sinh
 • Ứng dụng cung cấp thông tin về sức khỏe tuổi trung niên
 • Ứng dụng hướng dẫn sử dụng thuốc và thông tin xe cứu thương nhanh nhất
 • Ứng dụng về cách làm đẹp có kèm hình ảnh
 • Ứng dụng cung cấp thông tin về các nơi tập thể dục thể hình
 • Ứng dụng cung cấp thông tin và địa chỉ các thẩm mỹ viện
 • Ứng dụng tư vấn về cách sử dụng sản phẩm chăm sóc da
 • Ứng dụng về các bài tập và hướng dẫn tập Yoga
 • Ứng dụng hỗ trợ người cận thị
 • Ứng dụng về bảo vệ môi trường
 • Ứng dụng trợ lý nấu ăn
 • Ứng dụng cập nhật thông tin và tìm kiếm các bệnh viện
 • Ứng dụng hỗ trợ đàn ông nuôi con lần đầu
 • Ứng dụng hỗ trợ người khuyết tật
 • Ứng dụng nhận diện màu cho người bị mù màu

Trò Chơi & Giải Trí

 • Ứng dụng cập nhật tin tức mới nhất về những người nổi tiếng
 • Ứng dụng bình luận về bóng đá
 • Ứng dụng cung cấp thông tin mới nhất về các tác phẩm nghệ thuật
 • Ứng dụng đọc và chia sẻ sách, tạp chí
 • Ứng dụng chỉnh sửa phim ảnh
 • Ứng dụng chụp hình 3D
 • Ứng dụng chụp vật thể đang di chuyển không bị nhòe
 • Ứng dụng download nhanh các hình ảnh trên mạng
 • Ứng dụng bản đồ kết hợp địa điểm nhà hàng, khách sạn
 • Ứng dụng cung cấp thông tin về các món ăn (giá cả và địa điểm)
 • Ứng dụng đặt món ăn qua điện thoại
 • Ứng dụng đọc báo, chỉ đường, … có hỗ trợ offline
 • Ứng dụng chơi các nhạc cụ trên điện thoại
 • Ứng dụng tìm kiếm khu vui chơi dành cho trẻ em tại TPHCM
 • Game phiêu lưu có yếu tố phiêu lưu hấp dẫn cho con nít
 • Game tương tác nhiều người chơi cùng 1 màn
 • Game thông minh phục vụ cho học tập
 • Game tự điều chỉnh, lập trình theo sở thích.
 • Ứng dụng giao tiếp với bạn bè
 • Ứng dụng tìm bài hát bằng giọng nói
 • Ứng dụng hát karaoke trên điện thoại
 • Ứng dụng thu âm giọng hát và có chức năng chia sẻ cho mọi người
 • Ứng dụng tìm kiếm nhanh danh sách nhạc và phim mà không vào trình duyệt web
 • Ứng dụng về truyện cười, hài, tiếu lâm, danh ngôn và tục ngữ
 • Ứng dụng cung cấp thông tin và tin tức về thời trang
 • Ứng dụng giới thiệu phong cảnh của các khu du lịch
 • Ứng dụng giá cả khu du lịch và báo giá cho một chuyến du lịch
 • Ứng dụng giới thiệu các tour du lịch
 • Ứng dụng cung cấp thông tin về giá tiền các món ăn tại địa điểm du lịch
 • Ứng dụng cập nhật thông tin về các phương tiện di chuyển tại các địa điểm du lịch
 • Ứng dụng cập nhật thông tin về xe ô tô
 • Game dạy trẻ phân biệt màu sắc từ những đồ vật xung quanh mình
 • Ứng dụng chơi nhạc và phim tốt hơn mặc định
 • Ứng dụng vẽ kí họa trên di động cho các bạn thích mỹ thuật
 • Ứng dụng chỉnh sửa ảnh, tạo truyện tranh mang phong cách riêng
 • Ứng dụng tổng hợp video quảng cáo, nhạc thiếu nhi dành cho bé
 • Ứng dụng xem thông tin chòm sao bằng công nghệ thực tế ảo
 • Ứng dụng chụp ảnh thay đổi khuôn mặt
 • Game chơi chứng khoán ảo cho người mới vào nghề
 • Ứng dụng giả lập game flash

Công Cụ & Tiện Ích

 • Ứng dụng thực hiện giao dịch tại các tài khoản ngân hàng một cách bảo mật, an toàn
 • Đọc tin tức bằng giọng nói, không cần chỉ thị bằng tay
 • Ứng dụng cập nhật tin tức giao thông
 • Ứng dụng thu âm cuộc nói chuyện
 • Ứng dụng về camera có hỗ trợ chức năng giám sát và theo dõi
 • Ứng dụng chỉnh sửa phim ảnh
 • Ứng dụng hỗ trợ nhập dữ liệu bằng giọng nói
 • Ứng dụng soạn và gửi mail bằng giọng nói
 • Ứng dụng gọi điện qua internet hỗ trợ audio và video
 • Ứng dụng soạn và gửi tin nhắn bằng giọng nói
 • Ứng dụng gửi tin nhắn có kèm hình ảnh
 • Ứng dụng chỉnh sửa phim ảnh
 • Ứng dụng chụp hình 3D
 • Ứng dụng chụp vật thể đang di chuyển không bị nhòe
 • Ứng dụng download nhanh các hình ảnh trên mạng
 • Ứng dụng về soạn thảo văn bản
 • Ứng dụng đọc file nén
 • Ứng dụng tìm đường nhanh
 • Ứng dụng định vị cuộc gọi đến và đi
 • Ứng dụng bản đồ kết hợp địa điểm nhà hàng, khách sạn
 • Ứng dụng vẽ bản vẽ xây dựng nhà ở
 • Ứng dụng dịch tiếng nước ngoài sang Tiếng Việt
 • Ứng dụng soạn và gửi mail có file đính kèm nhanh chóng và dễ dàng
 • Ứng dụng đọc báo, chỉ đường, … có hỗ trợ offline
 • Ứng dụng gọi điện đến số cố định miễn phí
 • Ứng dụng mua sắm trực tuyến
 • Ứng dụng lịch vạn niên có hình ảnh minh họa sống động
 • Ứng dụng về thời tiết
 • Ứng dụng thay đổi giao diện cho màn hình
 • Ứng dụng hỗ trợ thanh toán tiền điện, nước, internet,… qua điện thoại
 • Ứng dụng truy cập tìm taxi nhanh
 • Ứng dụng truy cập tìm chốt công an
 • Ứng dụng tra cứu các điểm ATM
 • Ứng dụng cập nhật tin tức xổ số
 • Ứng dụng đặt vé qua mạng và trừ tiền trực tiếp trên tài khoản
 • Ứng dụng báo thức bằng giọng nói
 • Ứng dụng cung cấp thông tin về địa điểm mua hàng giá rẻ
 • Ứng dụng Heremap có cấu hình giao diện sống động và đẹp mắt hơn
 • Ứng dụng cập nhật thời tiết tại các địa điểm du lịch
 • Ứng dụng mua vé trực tuyến khi đi du lịch
 • Ứng dụng có chế độ nhận dạng chữ viết trên giấy
 • Ứng dụng kiểm soát tin nhắn rác
 • Ứng dụng thiết bị định vị và camera theo dõi em bé ngủ
 • Ứng dụng chỉnh sửa video clip
 • Ứng dụng tạo video từ hình ảnh
 • Ứng dụng hỗ trợ cho người tham gia giao thông (camera, bản đồ, …)
 • Ứng dụng quản lí thư mục và file trên điện thoại
 • Ứng dụng quay phim màn hình điện thoại
 • Ứng dụng biến điện thoại thành remote cho Tivi và PC
 • Ứng dụng tra cứu tắc đường, chia sẻ đoạn đường đang tắc
 • Ứng dụng Chụp ảnh Phơi sáng và Xóa phông như DSLR
 • Ứng dụng báo thức hiệu quả và độc đáo
 • Ứng dụng tự chụp hình khi vỗ tay
 • Ứng dụng thông báo sự cố và gặp nạn cho bạn bè người thân
 • Ứng dụng dùng nét viết tay làm font chữ cho điện thoại
 • Ứng dụng tạo Stop Motion
 • Ứng dụng soạn nhạc
 • Ứng dụng chống trôm điện thoại
 • Ứng dụng hỗ trợ người lái xe
 • Ứng dụng trích ảnh từ video
 • Ứng dụng nhắc nhở bảo trì xe máy
 • Ứng dụng đo vận tốc hoặc khoảng cách bằng camera
Nguồn: http://www.nokia.com/vn-vi/y-tuong-ung-dung/

Một số trang web cho phép gallery hình ảnh hay

Highslide JS

http://highslide.com/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Highslide JS is an image, media and gallery viewer written in JavaScript. These are some of its advantages:
Tip!
Use the visual Highslide Editor to set up your Highslide installation without writing code.
•Quick and elegant looking.
•No plugins like Flash or Java required.
•Popup blockers are no problem. The content opens within the active browser window.
•Single click. After opening the image or HTML popup, the user can scroll further down or leave the page without closing it.
•Lots of configuration options and scalability without compromizing on simplicity. A component system lets you strip away unused features down to a filesize of 10kB.
•Outstanding, unconditional and free user support for both commercial and non-commercial users.
•Compatibility and safe degrading. If the user has disabled JavaScript or is using an old browser, the browser redirects directly to the image itself or to a given HTML page.
•Source code included.

Download Or Save Image File From URL

Hướng dẫn này cho phép bạn có thể download một file ((image,video,zip,pdf,doc,xls,ect) từ một đường dẫn url trên website khác, lưu vào ổ cứng hoặc server của bạn. Demo dưới đây viết bằng ASP.NET C#, sẽ lấy ảnh theo đường dẫn http://tuanitpro.com/wp-content/uploads/2014/09/cardvisit.jpg sau đó lưu và thư mục được chỉ định (thư mục Uploads)

Code

void GetFileFromUrl(string fileName, string url)
  {
    byte[] content;
    HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
    WebResponse response = request.GetResponse();

    Stream stream = response.GetResponseStream();
    using (BinaryReader reader = new BinaryReader(stream))
    {
      content = reader.ReadBytes(500000);
      reader.Close();
    }
    response.Close();
    FileStream fs = new FileStream(fileName, FileMode.Create);
    BinaryWriter bw = new BinaryWriter(fs);
    try
    {
      bw.Write(content);

    }
    finally
    {
      bw.Close();
      fs.Close();
    }
  }

Code Button Download

 protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    string url = "http://tuanitpro.com/wp-content/uploads/2014/09/cardvisit.jpg";
    string fileName = Server.MapPath("~/Uploads") + "\\mylogo.jpg";
    GetFileFromUrl(fileName, url);

    Response.Write("The file has been saved at: " + fileName);
  }