ASP.NET MVC: Route a .html request to an MVC route

For a SPA application I’m building I need to accept requests to .html files although I didn’t use static html files but razor views instead. To get this working inside ASP.NET MVC is a little bit harder than you would expect. So here are the required steps:

 • Add a handler mapping  in your web.config that will point *.html requests to the TransferRequestHandler. Therefore add the following section to the<system.webServer> node:

<modules runAllManagedModulesForAllRequests=”true”>

<handlers>
   <add name="HtmlFileHandler" path="*.html" verb="GET" type="System.Web.Handlers.TransferRequestHandler" preCondition="integratedMode,runtimeVersionv4.0"/>
 </handlers>
 • Add a custom route. Open up App_Start/RouteConfig.cs and it to the RegisterRoutes call:
routes.MapRoute( 
        name: "Durandal App Views", 
        url: "App/features/{viewName}.html", 
        defaults: new { controller = "DurandalView", action = "Get" } 
      );

For MVC 5

 [Route("news/{slug}/{id}.html")]


 

POST & GET trong lập trình web

Trong lập trình web có 2 phương thức rất quan trọng chúng ta thường dùng đó là POST & GET. Nó giống như cốt lỗi khi làm lập trình web. Bởi vì POST và GET cung cấp cho chúng ta cách lấy thông tin đầu vào từ phía client, sau đó gửi lên máy chủ Web Server để xử lý. Không có thông tin chúng ta không thể xử lý gì cả.

Nôm na thì nó như vầy:

POST & GET

GET

Phương thức GET dữ liệu sẽ được hiển thị trên thanh địa chỉ: VD: http://tuanitpro.com/?s=ajax. GET áp dụng khi dữ liệu chỉ đọc, không nên dùng khi ghi xuống CSDL. Bởi vì khi dùng GET thì thông tin quá lộ liễu. Dễ thấy nhất là khi tìm kiếm, lấy mẩu tin theo ID. http://tuanitpro.com/?id=1&categoryid=2&x=3&y=4. Khi dùng GET thì tất cả các field trong form đều hiển thị hết lên thanh địa chỉ.

GET Method

VD chúng ta có form đăng nhập như sau:

<form action="login.php" method="GET"> // Nếu chúng ta không quy định method, mặc định là GET
First name:<br>
<input type="text" name="username" value="tuanitpro">
<br>
Last name:<br>
<input type="password" name="password" value="123">
<br><br>
<input type="submit" value="Submit">
</form>

Khi chúng ta nhấn submit, nó sẽ gửi sang trang login.php như sau:
http://tuanitpro.com/login.php?username=tuanitpro&password=123. Như vậy quá nguy hiểm khi có ai đứng gần bạn.
Cách lấy dữ liệu.

PHP: $_GET["username"]
ASP.NET: Request.QueryString["tuanitpro"]
JAVA: request.getParameter("username");

Và có một điều quan trọng, các hacker rất thích dựa vào GET để khai thác tấn công SQL Injection. Nếu dùng GET các bạn nên mã hóa query string để an toàn hơn.

POST

Khác với GET, phương thức POST cũng gửi dữ liệu lên web server, nhưng nó chạy ngầm bên dưới, hoàn toàn không hiển thị. Các bạn thường thấy khi đăng ký thành viên, đăng nhập, thêm một bài mới. Tức là nó có can thiệp với cơ sở dữ liệu. Tất nhiên chúng ta hoàn toàn có thể dùng GET. Tuy nhiên vì lý do bảo mật (tất nhiên không hoàn toàn tuyệt đối), chúng ta nên dùng POST.

POST Method

Khi dùng POST

<form action="login.php" method="POST">
First name:<br>
<input type="text" name="username" value="tuanitpro"/>
<br>
Last name:<br>
<input type="password" name="password" value="123"/>
<br><br>
<input type="submit" value="Submit">
</form>

Dữ liệu cũng gửi lên Server để trang login.php xử lý, nhưng nó chạy ngầm, và không hiển thị gì cả. An toàn hơn GET rất nhiều. Bạn nào không tin thì login facebook.com thử.

Cách lấy dữ liệu.

PHP: $_POST["username"]
ASP.NET: var username = username.Text
JAVA: request.getParameter("username");

Chúc các bạn thành công.

Phân trang trong ASP.NET với CollectionPager

Khi lập trình ứng dụng ASP.NET, để trình bày dữ liệu, chúng ta hay sử dụng các control như DataList hay Repater khá nhiều so với Gridview hay các control dữ liệu khác. Ưu điểm của những control trên thì khá rõ, tuy nhiên có hạn chế là nhiều bạn gặp khó khăn để phân trang dữ liệu cho nó. Vấn đề này đặc biệt quan trọng khi dữ liệu của các bạn nhiều lên như danh sách các sản phẩm, danh sách nhân viên…..

 

Thật may mắn khi ASP.NET hỗ trợ chúng ta viết các custom control khá mạnh, chính vì thế có một control hỗ trợ phân trang rất linh hoạt và hữu ích là CollectionPager. Nó cho phép chúng ta phân trang với DataList, Repater, hỗ trợ định dạng hiển thị mạnh mẽ…

Để sử dụng các bạn cần download thư viện CollectionPager về.

Đầu tiên cần add thư viện CollectionPager.dll vào thư mục bin của ứng dụng.

Phân trang trong ASP.NET với CollectionPager
Phân trang trong ASP.NET với CollectionPager

Tạo trang mới Pager.aspx

Các bạn chú ý thêm dòng này vào đầu trang

<%@ Register TagPrefix="cc1" Namespace="SiteUtils" Assembly="CollectionPager" %>
<!--/* FileName: Pager.aspx
Project Name: AjaxDemo
Date Created: 5/12/2015 8:49:08 PM
Description: Auto-generated
Version: 1.0.0.0
Author:	Lê Thanh Tuấn - Khoa CNTT
Author Email: [email protected]
Author Mobile: 0976060432
Author URI: http://tuanitpro.com
License: 

*/
-->
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Pager.aspx.cs" Inherits="Pager" %>
<%@ Register TagPrefix="cc1" Namespace="SiteUtils" Assembly="CollectionPager" %>
<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title>Phân trang với ColelctionPager</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <div>
      <h1>Phân trang trong ASP.NET với CollectionPager</h1>
      <table>
        <thead>
          <tr>
            <th>StudentId</th>
            <th>Name</th>
            <th>Status</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <asp:Repeater ID="rptStudents" runat="server">
            <ItemTemplate>
              <tr>
                <td><%#Eval("StudentId") %></td>
                <td><%#Eval("Name") %></td>
                <td> <%#Eval("Status") %></td>
              </tr>
            </ItemTemplate>
          </asp:Repeater>
        </tbody>
        <tfoot>
          <tr>
            <td colspan="3">
               <cc1:CollectionPager ID="pager" runat="server" PageSize="20" ></cc1:CollectionPager>
            </td>
          </tr>
        </tfoot>
      </table>
      <hr />
      <a href="http://tuanitpro.com">http://tuanitpro.com</a>
    </div>
  </form>
</body>
</html>

Thêm dòng này vào sau DataList, Repater

 <cc1:CollectionPager ID="pager" runat="server" PageSize="20" ></cc1:CollectionPager>

Các thuộc tinh của CollectionPager

phan-trang-aspnet-collectionpager-2

Code trang Pager.aspx.cs

/* FileName: Pager.aspx.cs
Project Name: AjaxDemo
Date Created: 5/12/2015 8:49:08 PM
Description: Auto-generated
Version: 1.0.0.0
Author:	Lê Thanh Tuấn - Khoa CNTT
Author Email: [email protected]
Author Mobile: 0976060432
Author URI: http://tuanitpro.com
License: 

*/

using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

public partial class Pager : System.Web.UI.Page
{
  string connectionString = @"Data Source = .\SQLEXPRESS; Initial Catalog = DemoDI; User ID=sa; Password=sa";
  // Code table Students
  string db = @"CREATE TABLE [dbo].[Students](
	        [StudentId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	        [Name] [nvarchar](max) NULL,
	        [Status] [nvarchar](max) NULL)";
  /// <summary>
  /// Get All Student form DB
  /// </summary>
  /// <returns></returns>
  public DataTable GetAllStudents()
  {
    using (SqlConnection cnn = new SqlConnection(connectionString))
    {
      cnn.Open();
      string sql = "Select * from Students";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, cnn);
      
      DataTable table = new DataTable();
      table.Load(cmd.ExecuteReader());
      cnn.Close();
      return table;
    }
  }
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    if (!IsPostBack)
    {
      //Set DataSource of Pager to Sample Data 
      pager.DataSource = GetAllStudents().DefaultView;

      pager.BindToControl = rptStudents;

      rptStudents.DataSource = pager.DataSourcePaged;
       
    }
  }
}

Kết quả

Phân trang ASP.NET với CollectionPager
Phân trang ASP.NET với CollectionPager

Chúc các bạn thành công.

CRUD using Ajax in ASP.NET MVC

Trong quá trình học và làm lập trình, bạn thường nghe nói nhiều đến Ajax, được khuyên dùng Ajax trong nhiều câu trả lời. Vậy ajax là gì? Ứng dụng ajax vào có khó hay không? Trong video dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm, xóa, sửa, lấy dữ liệu bằng Ajax trong ASP.NET MVC (Các bạn hoàn toàn có thể ứng dụng vào cho ngôn ngữ lập trình khác như PHP chằng hạn…)

Video Demo CRUD using Ajax in ASP.NET MVC

Tóm tắt Video
 • Ajax là gì?
 • Tạo Cơ sở dữ liệu bảng Student (lưu thông tin sinh viên)
 • Tạo dự án ASP.NET MVC mới
 • Tạo class xử lý thêm, xóa sửa
 • Tạo form thêm sinh viên
 • Viết code cho Controller
 • Viết code cho file javascript
Bạn hoàn toàn có thể ứng dụng Ajax trong nhiều trường hợp: đăng nhập, đăng ký, tìm kiếm thông tin, giỏ hàng….
Nếu bạn đã hoàn thành theo hướng dẫn mà vẫn gặp khó khăn, hãy tải mã nguồn ứng dụng tại đây:  Download

Cảm ơn bạn đọc và mình luôn đánh giá cao phản hồi của bạn.

IIS 7.5 error: Handler “PageHandlerFactory-Integrated”

IIS 7.5 error: Handler “PageHandlerFactory-Integrated” has a bad module “ManagedPipelineHandler” in its module list

Today I installed Clean Windows Web Server 2008 R2 64-bit with IIS 7.5. To my surprise opening .NET 4.0 application I received the following error:

http-error-500.21-pagehandlerfactory-integrated


IIS 7.5 Detailed Error - 500.21 - Internal Server Error


Server Error in Application "DEFAULT WEB SITE"
Internet Information Services 7.5


[Error Summary]
HTTP Error 500.21 - Internal Server Error
Handler "PageHandlerFactory-Integrated" has a bad module "ManagedPipelineHandler" in its module list


[Detailed Error Information]
Module IIS Web Core
Notification ExecuteRequestHandler
Handler PageHandlerFactory-Integrated
Error Code 0x8007000d
Requested URL http://localhost:80/default.aspx
Physical Path C:\inetpub\wwwroot\default.aspx
Logon Method Anonymous
Logon User Anonymous


[Most likely causes:]
•Managed handler is used; however, ASP.NET is not installed or is not installed completely.
•There is a typographical error in the configuration for the handler module list.


[Things you can try:]
•Install ASP.NET if you are using managed handler.
•Ensure that the handler module's name is specified correctly. Module names are case-sensitive and use the format modules="StaticFileModule, DefaultDocumentModule, DirectoryListingModule".


[Links and More Information]
IIS core does not recognize the module.
View more information »

As it turns out, some glitch caused this problem, and somehow .NET was not registered with IIS.

Running the following commands solved this issue:

%windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i
%windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i

Javascript Popup Window to return value to Parent Window

Chào các bạn.
Khi lập trình, hay thiết kế web chúng ta có nhu cầu lấy dữ liệu từ một trang thứ 2 mà không muốn load lại trang chính. Chúng ta có thể dùng popup windows. Ví dụ như chọn một sản phẩm từ danh sách sản phẩm, chọn một nhân viên từ danh sách…. Tất nhiên cũng ta vẫn còn có nhiều cách khác nhau.

Javascript Popup Window to return value to parent window
Javascript Popup Window to return value to parent window

Hướng dẫn sau cho phép bạn tạo một trang popup và lấy dữ liệu đưa vào form của chúng ta. Đây chỉ là code HTML và Javascript, vậy nên bạn có thể áp dụng bất cứ chỗ nào bạn muốn (PHP, ASP.NET, MVC….).

Chúng ta cần 2 file. 1 file chứa form (parent) và 1 file chứa dữ liệu chúng ta muốn lấy (child).

Code trang parent.html

<body>
  <div class="container">
    <h3>Javascript Popup Window to return value to parent Window</h3>
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr>
        <td>
          Họ tên:&nbsp;
        </td>

        <td>
          <div class="input-group">
            <input type="text" class="form-control" placeholder="Chọn nhân viên..." id="txtName">
            <span class="input-group-btn">
              <button class="btn btn-primary" type="button" onclick="SelectName()">Chọn...</button>
            </span>
          </div><!-- /input-group -->
        </td>
      </tr>
    </table>
    <br />
    <p>      
      <a href="http://tuanitpro.comjavascript-popup-window-to-return-value-to-parent-window">Hướng dẫn lấy dữ liệu từ Popup Javascript.</a>
    </p>
    <script type="text/javascript">
      var popup;
      function SelectName() {
        popup = window.open("/Home/Popup", "Popup", "width=400,height=300"); // Thay dường dẫn file bạn muốn mở
        popup.focus();
      }
    </script>
  </div>

Code file child.html

<body>
  <div>
    <h3>Danh sách nhân viên</h3>
    Click vào tên nhân viên để chọn
    <table class="table table-bordered">
      <thead>
        <tr>
          <th>#</th>
          <th>First Name</th>
          <th>Last Name</th>
          <th>Username</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <th scope="row">1</th>
          <td><a href="#" onclick="return SetName('Ngọc Trinh');">Ngọc Trinh</a></td>
          <td>Otto</td>
          <td>mdo</td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">2</th>
          <td><a href="#" onclick="return SetName('Phương Trinh');">Phương Trinh</a></td>
          <td>Thornton</td>
          <td>fat</td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">3</th>
          <td><a href="#" onclick="return SetName('Lệ Rơi');">Lệ Rơi</a></td>
          <td>the Bird</td>
          <td>twitter</td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">4</th>
          <td><a href="#" onclick="return SetName('Bà Tưng');">Bà Tưng</a></td>
          <td>the Bird</td>
          <td>twitter</td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">5</th>
          <td><a href="#" onclick="return SetName('Kenny Sang');">Kenny Sang</a></td>
          <td>the Bird</td>
          <td>twitter</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
  <script type="text/javascript">
    function SetName(value) {
      if (window.opener != null && !window.opener.closed) {
        var txtName = window.opener.document.getElementById("txtName"); // ID này là của parent form
        txtName.value = value;
      }
      window.close();
    }
  </script>
</body>

Chúc các bạn thành công.

HTML là gì?

1. HTML là gì?

HTML (tiếng Anh, viết tắt cho HyperText Markup Language, tức là “Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản”) là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web, nghĩa là các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web. Được định nghĩa như là một ứng dụng đơn giản của SGML, vốn được sử dụng trong các tổ chức cần đến các yêu cầu xuất bản phức tạp, HTML giờ đây đã trở thành một chuẩn Internet do tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) duy trì. Phiên bản mới nhất của nó hiện là HTML 5, với rất nhiều cải tiến. Có thể tương lai của web.

HTML nói chung tồn tại như là các tập tin văn bản chứa trên các máy tính nối vào mạng Internet. Các file này có chứa thẻ đánh dấu, nghĩa là, các chỉ thị cho chương trình về cách hiển thị hay xử lý văn bản ở dạng văn bản thuần túy. Các file này thường được truyền đi trên mạng internet thông qua giao thức mạng HTTP, và sau đó thì phần HTML của chúng sẽ được hiển thị thông qua một trình duyệt web, một loại phần mềm trực quan đảm nhiệm công việc đọc văn bản của trang cho người sử dụng), phần mềm đọc email , hay một thiết bị không dây như một chiếc điện thoại di động.

Ðể viết HTML cho trang Web, bạn hãy start chương trình NotePad của Microsoft có đi kèm theo với Windows. Ðó là một ASCII Editor. Viết xong, bạn hãy save nó vào một folder nào đó dễ nhớ. Tên của file này bắt buộc phải có tận cùng là .htm hoặc .html Ví dụ: file.htm. Ðể thưởng thức thành quả của mình, bạn hãy open file đó bằng một Browser.

2. Cấu trúc cơ bản:

Một document HTML luôn bắt đầu bằng <html> và kết thúc bằng </html> (trong đó bạn cũng có thể viết nhỏ hoặc viết hoa <html> và </html>). Nhờ có cặp TAG này mà Browser biắt được đó là HTML – document để trình duyệt. Những chữ đó chỉ để dành riêng cho Browser, người đọc chỉ nhận được những gì viết giữa cặp TAG <body> và </body>. Trong một document html, chú thích được dùng như sau:

<!-- Ðây là dòng chú thích, chỉ dành riêng cho bạn, browser bỏ qua dòng này -->

Cấu trúc chuẩn của một tài liệu HTML như sau:

<html>
  <head>
   <title>Tiêu đề của trang web</title>
  </head>
  <body>
      Phần bạn cần trình bày nội dung
  </body>
</html>

Trong “head” ta còn có thể đưa rất nhiều thông tin vào cho browser, search engine… Cái đó sẽ được đề cập đến trong một mục riêng.

3. Các thẻ cơ bản trong HTML:

Một tài liệu HTML được tạo nên từ các cặp thẻ html

 • Thẻ HTML được bắt đầu bằng dấu < (dấu nhỏ hơn) và kết thúc bằng dấu > (dấu lớn hơn)
 • Nội dung nằm giữa dấu <> là tên thẻ. Ví dụ <b>, ta đọc là thẻ b
 • Cặp thẻ HTML được tạo nên từ thẻ mở và thẻ đóng
 • Các tag đầu tiên trong một cặp là thẻ bắt đầu, các thẻ thứ hai là thẻ kết thúc
 • Thẻ Bắt đầu và thẻ kết thúc còn được gọi là thẻ mởthẻ đóng
 • Thẻ đóng kết thúc bằng dấu / (</tenthe>)
 • Nội dung của thẻ sẽ được nằm giữa thẻ đóng và thẻ mở
 • Một số thẻ chỉ có thẻ mở mà không có thẻ đóng (như các thẻ <img>, <br />,  <hr />)

Ví dụ:  Về cặp thẻ: <b>Nội dung thẻ</b>

Các thẻ thường sử dụng trong HTML

3.1. Các thẻ tiêu đề (HTML Headings):

 • Bao gồm các thẻ từ <h1> đến <h6>: thường được sử dụng để thể hiện cho tiêu đề bài viết, bản tin, các mục nhấn mạnh . . .
 • Font chữ (size) của nội dung trong các thẻ giảm từ <h1> đến <h6> (h1 lớn nhất, h6 nhỏ nhất).

Khi xuất ra ngoài thì các bạn sẽ thấy như sau:

 • Nội dung thẻ h1

 • Nội dung thẻ h2

 • Nội dung thẻ h3

 • Nội dung thẻ h4

 • Nội dung thẻ h5
 • Nội dung thẻ h6

3.2. Đoạn văn bản trong HTML (HTML Paragraphs):

Đoạn văn bản trong tài liệu HTML được định nghĩa bằng thẻ <p>

 3.3. Liên kết (HTML Links):

 • Một trang website bao gồm rất nhiều trang web (web page), các web page liên kết lại với nhau để tạo lên website.
 • Liên kết trong HTML được định nghĩa bằng cặp thẻ <a>

Các thuộc tính (Attribute) của thẻ <a>

 • href: quy định địa chỉ (url) mà liên kết trỏ tới
 • target: (đích) thuộc tính này sẽ quy định liên kết sẽ được mở ra ở đâu: _self (trang hiện tại), _blank (cửa sổ mới), . .

3.4. HTML Line Breaks <br/>:

Sử dụng <br /> để xuống dòng trong một đoạn văn bản

Tuy nhiên chúng ta không nên sử dụng thẻ <br /> trong tài liệu HTML (khuyến cáo)

3.5. HTML Lines (<hr />):

Thẻ <hr /> sẽ tạo một đường kẻ ngang trong trang HTML. <hr /> là thẻ đơn không có thẻ đóng

<hr/>

 3.6. HTML images (Hình ảnh):

Để chèn hình ảnh vào tài liệu HTML ta sử dụng thẻ <img>, đây là thẻ HTML không có thẻ đóng

Các thuộc tính của thẻ <img>

 • src=”images.jpg”: Chỉ ra đường dẫn tập tin hình ảnh (có thể là đường dẫn tuyệt đối hoặc tương đối, vấn đề này mình sẽ giải thích ở một topic khác)
 • alt=”Mô tả ”:  Nội dung sẽ được hiển thị khi đường dẫn tới tập tin hình ảnh không tồn tại
 • title=”Tiêu đề”: Nội dung hiển thị khi đưa trỏ chuột lên hình.
 • width, height: Độ rộng và độ cao của file hình được tính bằng px, nếu không có thuộc tính width, height thì mặc định sẽ lấy kích thước gốc của file hình

3.7. Các thẻ định dạng text (HTML Text Formatting):
<b> (bold): Chữ In đậm

<u> (Underline): Chữ gạch chân

<i> (italic): Chữ in nghiên

<big> (Big): Chữ lớn hơn

<em>(emphasized): Chữ in nghiêng, Nhấn mạnh hơn <i>

 Tổng kết: Bài viết này là những kiến thức cơ bản về HTML và cấu tạo cũng như các thẻ hổ trợ trong HTML. Hy vọng bài viết này sẽ là tài liệu bổ ích cho những bạn mới đầu làm quen với thiết kế website. Ở những bài viết sau chúng ta sẽ cũng tìm hiểu các vấn để khác nhằm để xây dựng một giao diện website hoàn chỉnh.

Multiple file upload in ASP.NET MVC

Khi lập trình web với ASP.NET MVC hay bất kỳ ngôn ngữ nào khác như PHP chẳng hạn, chúng ta đều gặp những tình huống liên quan đến Upload file lên hosting, dễ thấy nhất là upload hình sản phẩm cho một sản phẩm nào đó.

Với ASP.NET MVC chúng ta dễ dàng làm được điều đó, bạn có thể upload 1 file hoặc upload nhiều file (Multiple file upload) trong ASP.NET MVC cùng lúc. Nó cực kỳ hữu ích trong nhiều trường hợp. Đoạn code nhỏ sau đây sẽ minh họa cho vấn đề này.

Multiple file upload in ASP.NET MVC
Multiple file upload in ASP.NET MVC

Code HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width" />
  <title>Upload file trong ASP.NET MVC</title>
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
      var max_fields = 10; //maximum input boxes allowed
      var wrapper = $(".myinput"); //Fields wrapper
      var add_button = $(".btnAddNew"); //Add button ID

      var x = 0; //initlal text box count
      $(add_button).click(function (e) { //on add input button click
        e.preventDefault();
        if (x < max_fields) { //max input box allowed
          x++; //text box increment
          $(wrapper).append('<div>  <input type="file" name="uploadFile['+x+']" /><a href="#" class="btnRemove">Xóa</a></div>'); //add input box
        }
      });

      $(wrapper).on("click", ".btnRemove", function (e) { //user click on remove text
        e.preventDefault(); $(this).parent('div').remove(); x--;
      })
    });
  </script>
</head>
<body>
  <div>
    <h2>Upload file trong ASP.NET MVC</h2>
    <div style="color:red">
      @Html.Raw(TempData["Msg"])
    </div>
    <fieldset>
      <legend>Upload file</legend>
      @using (Html.BeginForm("Upload", "Upload", FormMethod.Post, new { enctype = "multipart/form-data" }))
      {

        <label>Chọn file: </label>
        <br />
        <input type="file" name="uploadFile" required /><br />

        <input type="submit" value="Upload" />

      }
    </fieldset>
    <hr />
    <h3>Upload nhiều file trong ASP.NET MVC</h3>
    <fieldset>
      <legend>Upload multi file</legend>
      @using (Html.BeginForm("UploadMulti", "Upload", FormMethod.Post, new { enctype = "multipart/form-data" }))
      {

        <label>Chọn file: </label><br />
        <a class="btnAddNew" href="#">Thêm</a>
        <br />
        <div id="myinput" class="myinput">
          <input type="file" name="uploadFile[0]" required /><br />
        </div>
        <br />
        <input type="submit" value="Upload" />

      }
    </fieldset>
    
Chia sẻ kiến thức Lập trình .NET
</div> </body> </html>

Code cs

/**  FileName: UploadController.cs 
     Project Name: DateTime Ajax
     Date Created: 12/17/2014 11:30:58 PM 
     Description: File Upload trong ASP.NET MVC
     Version: 0.0.0.0 
     Author: Lê Thanh Tuấn - Khoa CNTT
     Author Email: [email protected] 
     Author Mobile: 0976060432
     Author URI: http://tuanitpro.com 
     License: 
   */

  public class UploadController : Controller
  {
    // GET: Upload
    public ActionResult Index()
    {
      return View();
    }

    [HttpPost]
    public ActionResult Upload(HttpPostedFileBase uploadFile)
    {
      if (ModelState.IsValid)
      {
        string filePath = Path.Combine(HttpContext.Server.MapPath("/Uploads/demo"),
                        Path.GetFileName(uploadFile.FileName));
        uploadFile.SaveAs(filePath);
        TempData["Msg"] = string.Format("Upload file {0} thành công", uploadFile.FileName);
      }
      return RedirectToAction("Index");
    }

    [HttpPost]
    public ActionResult UploadMulti(List<HttpPostedFileBase> uploadFile)
    {
      string abc = "";
      string def = "";
      foreach (var item in uploadFile)
      {

        string filePath = Path.Combine(HttpContext.Server.MapPath("/Uploads/demo"),
                        Path.GetFileName(item.FileName));
        item.SaveAs(filePath);

        abc = string.Format("Upload {0} file thành công", uploadFile.Count);

        def += item.FileName + "; ";


      }
      TempData["Msg"] = abc + "</br>" + def;
      return RedirectToAction("Index");
    }
  }

Live demo

Chúc các bạn thành công.

Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi mấy gà, mấy chó?

Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi mấy gà, mấy chó?
Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Hỏi mấy gà, mấy chó?

Có một bài toán dân gian khá thú vị như sau:

Vừa gà vừa chó
Bó lại cho tròn
Ba mươi sáu(36) con
Một trăm(100) chân chẵn
Hỏi mấy gà, mấy chó?

Đây là bài toán vui, từ khi học tiểu học mình đã biết, lên trung học, học giải phương trình cũng gặp lại nó. Và bây giờ, làm lập trình, tự dưng nhớ tới nó, nên viết ra đây, coi như chia sẻ cho các bạn mới học lập trình có thêm hào hứng, giải quyết các bài tập nho nhỏ, vui vẻ tương tự.

Cách giải nó như sau:

Gọi x là số gà
Số chó là: 36 – x
Số chân gà: 2x
Số chân chó: 4(36-x)
theo đề bài ta có:
2x + 4(36 – x) =100
2x + 144 – 4x = 100
2x = 144 – 100
2x = 44
x = 22
Vậy số gà là 22 con
Số chó : 36 – 22 = 14

Bạn bảo mấy con chó đặt 2 chân trước lên ghế,tổng số chân dưới đất sẽ là 36 x 2  = 72 chân. Suy ra số chân trên ghế là 28 chân.
Vậy có 14 con chó ….

Dùng hệ phương trình
Gọi x là gà, y là chó
Ta có hệ pt:
x + y = 36
2x + 4y = 100
Giải hệ pt
x = 22,y = 14
Vậy gà có 22 con, chó có 14 con. Mời các bạn chia sẻ thêm cách giải hay, thú vị khác nữa nhé.

Vậy thì làm sao để giải nó bằng cách lập trình. Đây không phải vấn đề khó với nhiều bạn, tuy nhiên mình thấy vui vẻ, nên vẫn viết ra đây.

Sau đây là cách giải trong một số ngôn ngữ lập trình như Pascal, C++, C#, Java, PHP, ASP.NET, Javascript. Trường hợp máy bạn không cài sẵn IDE, bạn có thể sử dụng trang web http://ideone.com để chạy thử code.

Vì số con là 36 và số chân là 100. Giả sử tất cả là chó, thì số con tối đa là 100/4 = 25 (con). Tối thiểu là 36 / 4 = 9 (con). Như vậy chúng ta chỉ cần sử dụng vòng lặp for từ 9->25. Tối ưu hơn so với từ 0 -> 36

Pascal

program HelloWorld;
var i :Integer;
begin
 	writeln('Giai bai toan dan gian bang Pascal');
	writeln('Vua ga vua cho');
	writeln('Bo lai cho tron');
	writeln('Ba muoi sau(36) con');
	writeln('Mot tram(100) chan chan');
	writeln('Hoi may ga, may cho?');
	for i:= 9 to 25 do
		if((i * 2 + (36 - i) * 4) = 100) then
			writeln('So ga la: ', i);
			writeln('So cho la: ', 36 - i);
	
end.

C++

#include <string>
#include<iostream>;
#include<stdio.h>;
 
using namespace std;

int main(){
	cout << "Gia bai toan dan gian trong C++\n";
	cout << "Vua ga vua cho\n";
	cout << "Bo lai cho tron\n";
	cout << "Ba muoi sau(36) con\n";
	cout << "Mot tram(100) chan chan\n";
	cout << "Hoi may ga, may cho?\n";
	cout << "\n";
	for (int i = 9; i < 25; i++)
	{
		if ((i * 2 + (36 - i) * 4) == 100){
			cout << "So ga la: " << i << "\n";
			cout << "So cho la: " << (36 - i) << "\n";
            break;
		}
	}
}

Java

public class Main {

	public Main() {
		// TODO Auto-generated constructor stub
	}

	/**
	 * @param args
	 */
	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		System.out.println("Giải bài toán dân gian trong Java");
		System.out.println("Vừa gà vừa chó");
		System.out.println("Bó lại cho tròn");
		System.out.println("Ba mươi sáu(36) con");
		System.out.println("Một trăm(100) chân chẵn");
		System.out.println("Hỏi mấy gà, mấy chó?\n");
		for(int i = 9; i < 25; i++){
			if((i*2+(36-i)*4)==100){
				System.out.println("Số gà là: " + i);
				System.out.println("Số chó là: " + i);
			}
		}
	}
}

C#

class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Gia bai toan dan gian trong C#");
      Console.Write("Vua ga vua cho\n");
      Console.Write("Bo lai cho tron\n");
      Console.Write("Ba muoi sau(36) con\n");
      Console.Write("Mot tram(100) chan chan\n");
      Console.WriteLine("Hoi may ga, may cho?\n");
      for (int i = 9; i <= 25; i++)
      {
        if ((2 * i + (36 - i) * 4) == 100)
        {
          Console.WriteLine("So ga la: " + i);
          Console.WriteLine("So cho la: " + (36 - i));
          break;
        }
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }

ASP.NET

void GiaiBaiToanDanGian()
  {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    for (int i = 9; i < 25; i++)
    {
      if ((i * 2 + (36 - i) * 4) == 100)
      {
        sb.AppendLine("Số gà là: " + i);
        sb.AppendLine("Số chó là: " + (36 - i));
      }
    }
    Label1.Text = sb.ToString();
  }

PHP

<html>
	<head>
		<meta charset="UTF-8"/>
		<title>Bài toán dân gian</title>				
	</head>
	<body>
		<b>Giải bài toán dân gian trong PHP</b></br>
		Vừa gà vừa chó </br>
		Bó lại cho tròn </br>
		Ba mươi sáu(36) con </br>
		Một trăm(100) chân chẵn</br>
		Hỏi mấy gà, mấy chó?</br>
		</br>
		<?php 
			for($i = 9; $i < 25; $i ++)
			{
				if(($i * 2 + (36-$i)*4) == 100)
				{
					echo 'Số gà là: '.$i.'</br>';
					echo 'Số chó là: '.(36 - $i);
				}
			}
		?>
	</body>
</html>

Javascript

<script type="text/javascript">
	alert('Giai bai toan dan gian');
	for(i = 9; i < 25; i++)
	{
		if((i * 2 + (36-i)*4) === 100){
			alert('Số gà là: ' + i + '; Số chó là: '+(36-i));
		}
	}
</script>

Chúc các bạn học lập trình vui vẻ

Convert DataTable to List trong C#

Khi làm việc với .NET, thì MS đã cung cấp cho chúng ta đối tượng DataTable. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, DataTable tỏ ra không linh hoạt và tiện dụng như List. Do đó chúng ta rất có nhu cầu chuyển đổi từ DataTable sang List để tiện sử dụng.

Convert Datatable to List
Convert Datatable to List

Class này cung cấp cho các bạn 2 phương thức để chuyển đổi từ DataTable sang List và ngược lại.

/* 
FileName: ConvertListToDataTable.cs
Project Name: ColorLife
Date Created: 11/30/2014 8:44:44 AM
Description: Convert Between List and DataTable
Version: 1.0.0.0
Author:	Lê Thanh Tuấn
Author Email: [email protected]
Author Mobile: 0976060432
Author URI: http://tuanitpro.com
License: 

*/

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Reflection;

public static class ConvertListToDataTable
{
	
	// List<Student> students = Data.GetStudents();	
	// Converts List To DataTable
	// DataTable studentTbl = students.ToDataTable(); 

	public static DataTable ListToDataTable<T>(this IList<T> data)
	{
		DataTable dataTable = new DataTable(typeof(T).Name);
		PropertyInfo[] props = typeof(T).GetProperties(BindingFlags.Public | BindingFlags.Instance);
		foreach (PropertyInfo prop in props)
		{
			dataTable.Columns.Add(prop.Name, Nullable.GetUnderlyingType(prop.PropertyType) ?? prop.PropertyType);
		}
		foreach (T item in data)
		{
			var values = new object[props.Length];
			for (int i = 0; i < props.Length; i++)
			{
				values[i] = props[i].GetValue(item, null);
			}
			dataTable.Rows.Add(values);
		}
		return dataTable;
	}

	// Converts DataTable To List
	// DataTable dtTable = GetEmployeeDataTable();
	// List<Employee> employeeList = dtTable.DataTableToList<Employee>();
	
	public static List<T> DataTableToList<T>(this DataTable table) where T : class, new()
	{
		try
		{
			List<T> list = new List<T>();

			foreach (var row in table.AsEnumerable())
			{
				T obj = new T();

				foreach (var prop in obj.GetType().GetProperties())
				{
					try
					{
						PropertyInfo propertyInfo = obj.GetType().GetProperty(prop.Name);
						propertyInfo.SetValue(obj, Convert.ChangeType(row[prop.Name], propertyInfo.PropertyType), null);
					}
					catch
					{
						continue;
					}
				}

				list.Add(obj);
			}

			return list;
		}
		catch
		{
			return null;
		}
	}	
}

Lưu ý: Có thể code không chạy trong một vài trường hợp như dữ liệu kết hợp phức tạp. Tên cột trong DataTable khác với thuộc tính trong List.

Chúc các bạn thành công.