SonarQube: Code Quality and Security

Trong quá trình lập trình & phát triển phần mềm chúng ta thường hay gặp vấn đề về quản lý chất lượng code, code smell, dirty code hay technical debt, thậm chí tồn tại lỗ hổng bảo mật. Nhất là khi dự án có sự tham gia của nhiều member, với trình độ kinh nghiệm khác nhau. Hoặc khi dự án chưa có rules, coding conventions, coding styles rõ ràng. Đến một ngày nào đó cần maintainance dự án hay develop thêm feature mới, chúng ta mới giật mình nhìn lại đống code cũ, tại sao nó lại tệ hại như vậy.

SonarQube là một open source platform, được phát triển bởi SonarSource dành cho việc kiểm tra liên tục chất lượng code (code quality), review code một cách tự động để phát hiện ra các bugs, code smell, lỗ hổng bảo mật cho 25+ ngôn ngữ lập trình khác nhau. SonarQube hỗ trợ báo cáo duplicated code, coding standards, unit tests, code coverage, code complexity, comments, bugs, and security vulnerabilities.

Cài đặt SonarQube trên Windows

Hướng dẫn cài đặt và bắt đầu với SonarQube. Bạn có thể sử dụng Docker hoặc download file về chạy bình thường. Yêu cầu máy có Java JDK 11 trở lên. Cấu hình máy tối thiểu 2GB RAM. https://docs.sonarqube.org/latest/requirements/requirements/

Đầu tiên vào https://www.sonarqube.org/downloads/ chọn bản Community (miễn phí). Giải nén và tìm thư mục bin để chạy. Đối với Windows có thể cài thành service để tiện sử dụng.

Nếu gặp lỗi liên quan JAVA, các bạn chú ý cài lại Java JDK. Sau đó tìm conf/wrapper.conf sửa lại dòng sau:

wrapper.java.command=C:\Program Files\Java\jdk-12.0.2\bin\java

Truy cập: http://localhost:9000 username/password: admin/admin để kiểm tra. Nếu thành công thì chúng ta xong bước cài đặt. Tiếp theo tích hợp dự án vào SonarQube để phân tích.

Tích hợp dự án của bạn vào SonarQube

Sau khi đăng nhập thành công, click vào http://localhost:9000/projects/create để tạo dự án mới. Nhập key & tên dự án, sau đó chuyển sang màn hình nhập key, chọn loại dự án của bạn, và download file scanner của nó về, giải nén và thêm vào biến môi trường %PATH%. Ví dụ mình làm về Windows, dot net core và reactjs thì cần

sonar-scanner-4.0.0.1744-windows
sonar-scanner-msbuild-4.6.2.2108-net46
sonar-scanner-msbuild-4.6.2.2108-netcoreapp2.0

Sau đó mở project của bạn và chạy câu lệnh theo hướng dẫn để sonarqube phân tích.

SonarScanner.MSBuild.exe begin /k:"KEY_CUA_BAN" /d:sonar.host.url="http://localhost:9000" /d:sonar.login="API_KEY_CUA_BAN"

MsBuild.exe /t:Rebuild

SonarScanner.MSBuild.exe end /d:sonar.login="API_KEY_CUA_BAN"

Kết quả sau khi áp dụng

Chúc các bạn thành công.

Working with XML in C# and SQL Server

Đôi khi một lập trình viên có thể nhận một task nhất định liên quan đến việc thao tác dữ liệu XML trên SQL Server, hoặc đơn giản cần insert một list data từ C# xuống data SQL. Khi đó chúng ta có thể chuyển list data thành một XML rồi thao tác dễ dàng. Bài viết này sẽ hữu ích trong những tình huống như vậy.

Thực hiện convert một object, list object trong C# thành XML

Chúng ta có một đối tượng là Student cần chuyển đổi.

public class Student     
{        
     public int Id { get; set; }        
     public string Name { get; set; }  
        public int Age { get; set; }          public string Phone { get; set; }          public string Email { get; set; }          public double? Score { get; set; }   
}

Danh sách các Students

 var students = new List
      {
        new Student{Id =1, Name="An", Age=18, Email="[email protected]", Phone="123456789", Score=6.5 },
        new Student{Id =2, Name="Binh", Age=19, Email="[email protected]", Phone="64641313", Score=9.5 },
        new Student{Id =3, Name="Canh", Age=20, Email="[email protected]", Phone="525252525", Score=8 },
        new Student{Id =4, Name="Dat", Age=21, Email="[email protected]", Phone="525252525", Score=5 },
        new Student{Id =5, Name="Em", Age=22, Email="[email protected]", Phone="252525256879", Score=6 },
      };

Tạo một class ConvertToXmlExtension để viết các function convert list to xml

public static class ConvertToXmlExtension
{
	public static string XmlElementToString<T>(this IEnumerable<T> items)
	{
		var xEle = new XElement("Root",
			 from item in items
			 select new XElement("Row", ToXElement(item)));
		return xEle.ToString(SaveOptions.None);
	}

	public static string XmlAttributeToString<T>(this IEnumerable<T> items)
	{
		var xEle = new XElement("Root",
			 from item in items
			 select new XElement("Row", ToXAttribute(item)));
		return xEle.ToString(SaveOptions.None);
	}

	private static IEnumerable<XElement> ToXElement<T>(T item)
	{
		var elements = new List<XElement>();
		var listProperties = typeof(T).GetProperties(BindingFlags.Public | BindingFlags.Instance).Where(x => !Attribute.IsDefined(x, typeof(XmlIgnoreAttribute)));

		foreach (var prop in listProperties)
		{
			var value = prop.GetValue(item, null);
            if(value != null)
            {
			  elements.Add(new XElement(prop.Name, value));
            }
		}
		return elements;
	}

	private static IEnumerable<XAttribute> ToXAttribute<T>(T item)
	{
		var attributes = new List<XAttribute>();
		var listProperties = typeof(T).GetProperties(BindingFlags.Public | BindingFlags.Instance).Where(x => !Attribute.IsDefined(x, typeof(XmlIgnoreAttribute)));

		foreach (var prop in listProperties)
		{
			var value = prop.GetValue(item, null);
            if(value != null) 
            {
			  attributes.Add(new XAttribute(prop.Name, value));
            }
		}
		return attributes;
	}
}

Kết quả sau khi gọi function XmlElementToString

var xml = students.XmlElementToString();
Console.WriteLine(xml);
<Root>
 <Row>
  <Id>1</Id>
  <Name>An</Name>
  <Age>18</Age>
  <Phone>123456789</Phone>
  <Email>[email protected]</Email>
  <Score>6.5</Score>
 </Row>
 <Row>
  <Id>2</Id>
  <Name>Binh</Name>
  <Age>19</Age>
  <Phone>64641313</Phone>
  <Email>[email protected]</Email>
  <Score>9.5</Score>
 </Row>
 <Row>
  <Id>3</Id>
  <Name>Canh</Name>
  <Age>20</Age>
  <Phone>525252525</Phone>
  <Email>[email protected]</Email>
  <Score>8</Score>
 </Row>
 <Row>
  <Id>4</Id>
  <Name>Dat</Name>
  <Age>21</Age>
  <Phone>525252525</Phone>
  <Email>[email protected]</Email>
  <Score>5</Score>
 </Row>
 <Row>
  <Id>5</Id>
  <Name>Em</Name>
  <Age>22</Age>
  <Phone>252525256879</Phone>
  <Email>[email protected]</Email>
  <Score>6</Score>
 </Row>
</Root>
var xml = students.XmlAttributeToString();
Console.WriteLine(xml); 
<Root>
 <Row Id="1" Name="An" Age="18" Phone="123456789" Email="[email protected]" Score="6.5" />
 <Row Id="2" Name="Binh" Age="19" Phone="64641313" Email="[email protected]" Score="9.5" />
 <Row Id="3" Name="Canh" Age="20" Phone="525252525" Email="[email protected]" Score="8" />
 <Row Id="4" Name="Dat" Age="21" Phone="525252525" Email="[email protected]" Score="5" />
 <Row Id="5" Name="Em" Age="22" Phone="252525256879" Email="[email protected]" Score="6" />
</Root>

Thực hiện thao tác với XML trong SQL Server

Đối với XML Element


DECLARE @XMLData XML
SET @XMLData ='
<Root>
 <Row>
  <Id>1</Id>
  <Name>An</Name>
  <Age>18</Age>
  <Phone>123456789</Phone>
  <Email>[email protected]</Email>
  <Score>6.5</Score>
 </Row>
 <Row>
  <Id>2</Id>
  <Name>Binh</Name>
  <Age>19</Age>
  <Phone>64641313</Phone>
  <Email>[email protected]</Email>
  <Score>9.5</Score>
 </Row>
 <Row>
  <Id>3</Id>
  <Name>Canh</Name>
  <Age>20</Age>
  <Phone>525252525</Phone>
  <Email>[email protected]</Email>
  <Score>8</Score>
 </Row>
 <Row>
  <Id>4</Id>
  <Name>Dat</Name>
  <Age>21</Age>
  <Phone>525252525</Phone>
  <Email>[email protected]</Email>
  <Score>5</Score>
 </Row>
 <Row>
  <Id>5</Id>
  <Name>Em</Name>
  <Age>22</Age>
  <Phone>252525256879</Phone>
  <Email>[email protected]</Email>
  <Score>6</Score>
 </Row>
</Root>'
SELECT Id = Node.Data.value('(Id)[1]', 'INT')
    , [Name] = Node.Data.value('(Name)[1]', 'VARCHAR(MAX)')
    , [Age] = Node.Data.value('(Age)[1]', 'INT')
		, [Email] = Node.Data.value('(Email)[1]', 'VARCHAR(MAX)')
		, [Phone] = Node.Data.value('(Phone)[1]', 'VARCHAR(MAX)')
		, [Score] = Node.Data.value('(Score)[1]', 'FLOAT')
FROM  @XMLData.nodes('/Root/Row') Node(Data)

Đối với XML Attribute

DECLARE @XMLData XML

SET @XMLData = '<Root>
 <Row Id="1" Name="An" Age="18" Phone="123456789" Email="[email protected]" Score="6.5" />
 <Row Id="2" Name="Binh" Age="19" Phone="64641313" Email="[email protected]" Score="9.5" />
 <Row Id="3" Name="Canh" Age="20" Phone="525252525" Email="[email protected]" Score="8" />
 <Row Id="4" Name="Dat" Age="21" Phone="525252525" Email="[email protected]" Score="5" />
 <Row Id="5" Name="Em" Age="22" Phone="252525256879" Email="[email protected]" Score="6" />
</Root>'

DECLARE @idoc INT

EXEC sp_xml_preparedocument @idoc OUTPUT
	,@XMLData

SELECT data.Id
	,data.Name
	,data.Age
	,data.Phone
	,data.Email
	,data.Score
FROM OPENXML(@idoc, '/Root/Row', 1) WITH (
		Id INT
		,Name NVARCHAR(50)
		,Age INT
		,Phone NVARCHAR(50)
		,Email NVARCHAR(50)
		,Score FLOAT
		) AS data

EXEC sp_xml_removedocument @idoc

Kết quả

Chúc các bạn thành công.

Entity framework update modified fields only

Coding

 public virtual int Update(T entity, params Expression>[] properties)
    {
      if (entity.Id < 1)
      {
        return Insert(entity).Id;
      }
      if (properties?.Any() == true)
      {
        _dbContext.Attach(entity);
        foreach (var prop in properties)
        {
          _dbContext.Entry(entity).Property(prop).IsModified = true;
        }
      }
      else
      {
        _dbContext.Entry(entity).State = EntityState.Modified;
      }

      return _dbContext.SaveChanges();
    }

    public virtual int Update(T entity, object replaceBy)
    {
      if (entity.Id < 1)
      {
        return Insert(entity).Id;
      }
      if (replaceBy == null)
      {
        return _dbContext.SaveChanges();
      }

      var properties = replaceBy.GetType().GetProperties(BindingFlags.Public | BindingFlags.Instance);      
      if (properties?.Any() == true)
      {
        foreach (var prop in properties)
        {
          var valueOfProp = prop.GetValue(replaceBy, null);
          var propOfEntity = entity.GetType().GetProperty(prop.Name);
          propOfEntity.SetValue(entity, Convert.ChangeType(valueOfProp, propOfEntity.PropertyType), null);

          _dbContext.Entry(entity).Property(propOfEntity.Name).IsModified = true;
        }
      }
      else
      {
        _dbContext.Entry(entity).State = EntityState.Modified;
      }

      return _dbContext.SaveChanges();
    }

Using

var contact = new Contact { Id = 1, FullName = "Le Thanh Tuan" };

var rs1 = contactService.Update(contact, x => x.FullName);

var rs2 = contactService.Update(contact, new
{
	Id = 1,
	Phone = "0976060432",
	UserName = "tuanitpro",        
	FullName = "Le Thanh Tuan"               
});

Logging with Serilog, Sentry, ASP.NET Core and ReactJs

Khi phát triển dự án, chúng ta luôn mong muốn sản phẩm làm ra chạy thật ngon, không lỗi, không phàn nàn từ khách hàng.

Tuy nhiên đời không như mơ, đôi khi sự cố vẫn xảy ra. Chính vì vậy logging là việc cần thiết, và cũng có nhiều công cụ hỗ trợ cho việc đó. Trong phạm vi bài viết này, các bạn sẽ được biết thêm một công cụ log ngon lành đơn giản dành cho .NET Core & ReactJs. Đó là https://serilog.net, http://sentry.io. Nếu bạn quan tâm thêm thì có thể tìm hiểu về log4net, nlog…. Có bài viết so sánh tại https://stackify.com/nlog-vs-log4net-vs-serilog/

Bản thân mình đánh giá thằng serilog ngon, mạnh mẽ, dễ áp dụng vào dự án. Nó hỗ trợ rất nhiều loại log: file, console, sentry, elasticsearch

Sentry.io hiểu đơn giản như một database lưu trữ & cung cấp theo dõi tất cả log của chúng ta. Có bản free, gửi email khi có issue. Đánh giá ngon. Muốn ngon hơn nữa thì dùng bản trả phí. Tuy nhiên bản miễn phí cũng đủ dùng cho dự án nhỏ rồi.

Continue reading Logging with Serilog, Sentry, ASP.NET Core and ReactJs

Handle errors in ASP.NET Core

if (env.IsDevelopment())
{
app.UseDeveloperExceptionPage();
}
if (env.IsProduction() || env.IsStaging())
{
app.UseExceptionHandler(options =>
{
options.Run(async context =>
{
context.Response.StatusCode = 500;
context.Response.ContentType = “text/plain”;
await context.Response.WriteAsync(“CONTACT: 097 6060 432”);

var exceptionHandlerPathFeature =
context.Features.Get();
var now = System.DateTime.Now;
var eventLog = new EventLog
{
DateCreated = now,
RequestPath = exceptionHandlerPathFeature?.Path,
IPAddress = context.Request.HttpContext.Connection.RemoteIpAddress.ToString(),
Message = exceptionHandlerPathFeature?.Error.Source
};
string eventLogString = JsonConvert.SerializeObject(eventLog);

eventLogString += exceptionHandlerPathFeature?.Error.StackTrace + “\n\r”;

File.AppendAllText(“log.txt”, eventLogString);

ColorLife.Core.Helpers.IEmailProvider emailProvider = new ColorLife.Core.Helpers.EmailProvider(“[Urgent] Bug “, “[email protected]”);
emailProvider.Send(eventLogString, null);
});
});
app.UseHsts();
}

Sử dụng cache trong ASP.NET MVC với Redis Cache, Memory Cache

Khi lập trình ứng dụng chúng ta hay gặp vấn đề làm sao cho tối ưu tài nguyên của hệ thống, tăng tốc độ trải nghiệm từ phía end user. Đặc biệt là các ứng dụng web.

Cache là gì ? 
Lý thuyết: Cache là tên gọi của bộ nhớ đệm – nơi lưu trữ các dữ liệu nằm chờ các ứng dụng hay phần cứng xử lý. Mục đích của nó  để tăng tốc độ xử lý (có sẵn xài liền không cần tốn thời gian đi lùng sục tìm kéo về).

Thực tế: Cache là các dữ liệu trong phiên làm việc trước của các ứng dụng, chương trình mà hệ điều hành lưu lại nhằm giúp việc tải data trong các phiên làm việc sau được nhanh hơn.

Tip này hướng dẫn các bạn cách implement cache vào ứng dụng, sử dụng thư viện đã được wrap lại từ Memery Cache & Redis Cache

Đầu tiên tải về thư viện tại Nuget: https://www.nuget.org/packages/colorlife.tuanitpro.com/

Hoặc cài đặt trực tiếp trong Visual Studio

Tạo class Customer để test

public class Customer
  {
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
  }

Sử dụng Memory Cache

 private static void MemoryCache_Customer_Test()
    {
      ICacheProviderFactory cacheProvideractory = new CacheProviderFactory();
      IDataCacheProvider dataCacheProvider = cacheProvideractory.CreateFactory();
      Customer customer = new Customer
      {
        FirstName = "Tuan",
        LastName = "Le"
      };
      string cacheKey = "Memory_Cache_Customer";
      dataCacheProvider.Set(cacheKey, customer);
      Console.WriteLine("Before cache: " + customer.FirstName + " " + customer.LastName);
       
      Console.WriteLine("After Update: " + customer.FirstName + " " + customer.LastName);

      var customerInCache = dataCacheProvider.Get(cacheKey);

      Console.WriteLine("Get Customer In MemoryCache: " + customerInCache.FirstName + " " + customerInCache.LastName);
    }

Sử dụng Radis Cache
Đầu tiên tải Redis cho Windows & cài đặt tại: https://github.com/MicrosoftArchive/redis/releases

Code:

 private static void RedisCache_Customer_Test()
    {
      ICacheProviderFactory cacheProvideractory = new CacheProviderFactory(new CacheProviderOptions
      {
        SlidingExpiration = TimeSpan.FromSeconds(30),
        ConnectionString = "localhost:6379" // mặc định
      }, CacheType.Redis);
      IDataCacheProvider dataCacheProvider = cacheProvideractory.CreateFactory();
      Customer customer = new Customer
      {
        FirstName = "Tuan",
        LastName = "Le"
      };
      string cacheKey = "RedisCache_Customer";
      dataCacheProvider.Set(cacheKey, customer);
      Console.WriteLine("Before cache: " + customer.FirstName + " " + customer.LastName);
      Thread.Sleep(5000);
      customer.LastName = "Le_Updated";
      Console.WriteLine("After Update: " + customer.FirstName + " " + customer.LastName);

      var customerInCache = dataCacheProvider.Get(cacheKey);

      Console.WriteLine("Customer In RedisCache: " + customerInCache.FirstName + " " + customerInCache.LastName);
    }

Thư viện còn hỗ trợ một số chức năng nho nhỏ khác, sẽ nói trong bài viết khác. Chúc các bạn thành công 🙂

Cascading Dropdown Ajax

Chào các bạn

Khi lập trình các bạn hay gặp vấn đề khó khăn khi lấy dữ liệu giữa các Dropdown List khác nhau. Ví dụ: Từ tỉnh thành -> quận huyện -> Xã phường…

Đây là khó khăn của rất nhiều bạn sinh viên khi mới bắt đầu học lập trình. Video dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách giải quyết, khá là đơn giản. Hoàn toàn có thể áp dụng nhiều trường hợp khác nhau.

Video không có tiếng, do mình làm trong lúc ngẫu hứng ngoài quán cafe. Các bạn có thể theo dõi, hoặc tải mã nguồn về phân tích thêm.

Slide giới thiệuhttps://docs.google.com/presentation/d/1soxUWN7Xa6Z89Az-PNCtiyGgMVdVSgmqzp1bf7hdi50/edit?usp=sharing

Tài nguyên

SQL Data:
CSDL tên Quốc gia, tỉnh thành phố thị xã quận huyện, xã phường Việt Nam
Ajax là gì: http://tuanitpro.com/ajax-la-gi Jquery.com asp.net/mvc https://github.com/tuanitpro/cascading-dropdown-ajax-mvc

Demo

Cascading Dropdown Ajax

Code C#

 public class MyDbContext:DbContext
  {
    // Ở đây các bạn có thể khai báo trong Web.config.
    private const string sqlConnection = @"Data Source=.\SQLExpress; Initial Catalog = CountryDb; User Id=sa; Password = sa";

    public MyDbContext() : base(sqlConnection)
    {

    }
   
    public DbSet<Country> Countries { get; set; }
    public DbSet<Province> Provinces { get; set; }
    public DbSet<District> Districts { get; set; }
    public DbSet<Ward> Wards { get; set; }

  }

 

 public JsonResult GetAllCountries()
    {
      using(var db = new MyDbContext())
      {
        var data = db.Countries.OrderBy(x=>x.Name).ToList();
        return Json(data, JsonRequestBehavior.AllowGet);
      }
    }
    /// <summary>
    /// Hàm lấy danh sách tỉnh thành theo CountryId. 
    /// Id = 237 là của Việt Nam. Do database mình quy định vậy
    /// Test OK
    /// </summary>
    /// <param name="id">Id của country</param>
    /// <returns></returns>
    public JsonResult GetAllProvinceByCountryId(int? id=237) 
    {
      using (var db = new MyDbContext())
      {        
        var data = db.Provinces.Where(x=>x.CountryId== id).OrderBy(x=>x.Name).ToList();
        return Json(data, JsonRequestBehavior.AllowGet);
      }
    }
    /// <summary>
    /// Hàm lấy tất cả danh sách quận huyện
    /// Id = 1 là Hà Nội, do database mình quy định vậy
    /// Test OK
    /// </summary>
    /// <param name="id">Id = ProvinceId</param>
    /// <returns></returns>
    public JsonResult GetAllDistrictByProvinceId(int? id = 1)
    {
      using (var db = new MyDbContext())
      {
        var data = db.Districts.Where(x => x.ProvinceId == id).OrderBy(x=>x.Name).ToList();
        return Json(data, JsonRequestBehavior.AllowGet);
      }
    }
    /// <summary>
    /// Hàm lấy danh sách xã phường theo quận huyện
    /// Id= 1 là Ba Đình. Do database quy định
    /// Test OK
    /// </summary>
    /// <param name="id"></param>
    /// <returns></returns>
    public JsonResult GetAllWardByDistrictId(int? id = 1)
    {
      using (var db = new MyDbContext())
      {
        var data = db.Wards.Where(x => x.DistrictId == id).OrderBy(x=>x.Name).ToList();
        return Json(data, JsonRequestBehavior.AllowGet);
      }
    }

Code js

// File javascript để lấy dữ liệu

// Khai báo URL service của bạn ở đây
var baseService = "/Service";
var countryUrl = baseService + "/GetAllCountries";
var provinceUrl = baseService + "/GetAllProvinceByCountryId";
var districtUrl = baseService + "/GetAllDistrictByProvinceId";
var wardUrl = baseService + "/GetAllWardByDistrictId";
$(document).ready(function () {
  // load danh sách country
  _getCountries();
  $("#ddlCountry").on('change', function () {
    var id = $(this).val();
    if (id != undefined && id != '') {
      _getProvince(id);
    }
  });

  $("#ddlProvince").on('change', function () {
    var id = $(this).val();
    if (id != undefined && id != '') {
      _getDistrict(id);
    }
  });
  $("#ddlDistrict").on('change', function () {
    var id = $(this).val();
    if (id != undefined && id != '') {
      _getWard(id);
    }
  });
  $("#ddlWard").on('change', function () {
    var countryText = $("#ddlCountry option:selected").text();
    var provinceText = $("#ddlProvince option:selected").text();
    var districtText = $("#ddlDistrict option:selected").text();
    var wardText = $("#ddlWard option:selected").text();
    var html = "Quốc gia: " + countryText + " Tỉnh thành: " + provinceText + " " + "Quận huyện: " + districtText + " " + "Xã phường: " + wardText;
    html += "</br>Quê bạn thật là đẹp. Chúc mừng bạn!!!";
    $("#divResult").html(html);
  });
});
function _getCountries() {
  $.get(countryUrl, function (data) {
    if (data != null && data != undefined && data.length) {
      var html = '';
      html += '<option value="">--Không chọn--</option>';
      $.each(data, function (key, item) {
        html += '<option value=' + item.Id + '>' + item.Name + '</option>';
      });
      $("#ddlCountry").html(html);
    }
  });
}
// truyền id của country vào
function _getProvince(id) {
  $.get(provinceUrl + "/"+id, function (data) {
    if (data != null && data != undefined && data.length) {
      var html = '';
      html += '<option value="">--Không chọn--</option>';
      $.each(data, function (key, item) {
        html += '<option value=' + item.Id + '>' + item.Name + '</option>';
      });
      $("#ddlProvince").html(html);
    }
  });
}
// truyền id của province vào
function _getDistrict(id) {
  $.get(districtUrl + "/" + id, function (data) {
    if (data != null && data != undefined && data.length) {
      var html = '';
      html += '<option value="">--Không chọn--</option>';
      $.each(data, function (key, item) {
        html += '<option value=' + item.Id + '>' + item.Name + '</option>';
      });
      $("#ddlDistrict").html(html);
    }
  });
}
// truyền id của district vào
function _getWard(id) {
  $.get(wardUrl + "/" + id, function (data) {
    if (data != null && data != undefined && data.length) {
      var html = '';
      html += '<option value="">--Không chọn--</option>';
      $.each(data, function (key, item) {
        html += '<option value=' + item.Id + '>' + item.Name + '</option>';
      });
      $("#ddlWard").html(html);
    }
  });
}

Chúc các bạn thành công.

Download GitHub

60+ Best HTML Admin & Dashboard Templates 2017

The UI of a web application is extremely important to it’s success, a poor user experience can make using the product a chore whereas a great interface can speed up productivity, reduce customer support queries and increase customer retention. If you are the creator of a web app, SAAS, online software or just need an admin section for your website users, then investing a good admin dashboard theme can be a very wise investment.

In this collection we are looking at pre-made admin dashboard templates, these have been coded with technologies such as HTML5 and CSS3, making use of frameworks such as Bootstrap, jQuery, Angular JS, React and others. They are all beautifully designed so will make your product look highly professional so you can can show it off in marketing screenshots and videos. They also include many different types of features such as charts, graphs, maps, overlays and more so you can tailor them to your product’s needs.

Take a look below at our collection of over 60 of the Best HTML Admin and Dashboard Templates.

StartUI

StartUI – a full featured, premium web application admin dashboard built with Twitter Bootstrap 4, JQuery and CSS (Less). It comes with a lot of ready to use components ideal for building your web application, CMS, CRM, admin panel, eCommerce dashboard, or any other type of application backend. StartUI coded highly responsive for your mobile phone & tablets. Completely modular with many unique features, it will help you build your next awesome product.


startui

More Info & Demo

Umega

Umega is a fully responsive admin dashboard template, easy customization and lightweight which is basically designed for the developers. It follows the best practices using the latest technologies and I really hope that you will enjoy working with it.


umega

More Info & Demo

Marino

Marino – Bootstrap 4 Dashboard UI Kit


marino

More Info & Demo

MyAdmin

MyAdmin Template is fully responsive premium bootstrap admin template ideal for your business. MyAdmin can used for all type of web applications, such as custom admin panel, project management system, admin dashboard, application backend, CMS, CRM, etc.


myadmin

More Info & Demo

Tectonic

Tectonic is a beautifully designed admin dashboard template that caters to a wide range of necessities. With over 250 demos, Tectonic is easily one of the most complete admin themes out there.


tectonic

More Info & Demo

Infinity

Infinity is a responsive Bootstrap 3.3.6 Admin Template. It provides you with a vast collection of ready to use code snippets and utilities many custom pages and a collection of applications and widgets.


infinity

More Info & Demo

Metrika

Metrika is a responsive material design built specifically for AngularJs. Using Google’s own Material Design framework for Angular with custom services, directives, icons and styling (material.angularjs.org) together with the power of Bootstrap for making layout as easy as ever. Create your own Material themes with color combinations and bringing true material components into bootstrap.


metrika

More Info & Demo

Rainbow

Rainbow is a colorful responsive admin web App built with Bootstrap & AngularJS. It uses Sass CSS which makes it easy to modify.


rainbow

More Info & Demo

Milestone

Milestone is an elegant and creative Bootstrap 4 admin template that comes out of the box with a myriad of layout options and features to help you build your next dashboard. Milestone features a huge set of reusable components, a tonne of plugins, different layouts and is easy to customise to individual needs.


milestone

More Info & Demo

Uplon

Uplon is a fully responsive premium web UI kit built with awesome bootstrap v4. It comes with super clean user interfaces, many ready to use and highly customizable components and widgets. The power of SASS and easy code allows any developer to turn this theme into real web application.


uplon

More Info & Demo

Clean UI

Clean UI – a modern professional admin template, based on Bootstrap 4 framework. Clean UI is a powerful and super flexible tool, which suits best for any kind of web application: Web Applications; CRM; CMS; Admin Panels; Dashboards; etc. Clean UI is fully responsive, which means that it looks perfect on mobiles and tablets. Template includes Angular Starter Kit – a set of templates, that will make your developer’s life much easier.


cleanui

More Info & Demo

LearnPlus

LearnPlus is a beautifully crafted user interface for modern Learning web applications. LearnPlus includes examples for all the website pages possibly needed for a LMS application, covering the most important roles in any learning application, the student and the instructor.


learnplus

More Info & Demo

AdminK

AdminK is a fully responsive and 100% Retina ready bootstrap admin template. The template is perfect for your business, because it can used for all type of web applications, such as custom admin panel, project management system, admin dashboard, application backend, CMS, CRM, etc.


admink

More Info & Demo

Horizon

Horizon is a responsive dark admin template powered by Twitter Bootstrap Framework. Horizon has a simple set of UI elements and plugins to get your work done in the fastest time possible, with a user friendly and clean design to appeal to your customers.


horizon

More Info & Demo

Elite Admin

Eliteadmin is a premium admin dashboard template with flat design. It is fully responsive admin dashboard template built with Bootstrap 3.3.7 Framework, HTML5 and CSS3, Media query. It has a huge collection of reusable UI components and integrated with latest jQuery plugins. It can be used for all type of Web applications like custom admin panel, app backend, CMS or CRM.


elite

More Info & Demo

Alpha

The Alpha UI Framework is a premium Web Application Admin Dashboard built on top of MaterializeCSS Framework. It was created to be the most functional, clean and well designed template for any types of backend applications. We have carefully designed all common elements.


alpha

More Info & Demo

Material Design

Material is a Google Material Design inspired admin template built with Angular & Bootstrap.


material

More Info & Demo

Boooya

Boooya – powerful admin template based on newest technologies. This template is fully responsive and retina ready. It means that you can easily build your web application and be sure that it will work well on all devices. Also its included with unique plugins that developed specially for Boooya temaplte. In downloaded package you will find .less files, documentation, clean and commented source code. Atlant is easy to use and customize, also you will find lots of ready to use elements.


boooya

More Info & Demo

Varello Admin

VarelloAdmin is a fully-responsive, well-featured and highly-polished dark admin template. It includes both Static HTML and Laravel 5.2 Blade versions (includes application routes and controllers). It is a good fit for any kind of back-end application, whether it is administrative, statistical, management, CMS, dashboard, messaging, and much more. It is built for multi-purpose admin systems, and has been rigorously designed and tested to work responsively across Large/Medium Desktop, Tablet and Mobile devices, and in all modern browsers. This ensures it looks good, no matter the device you are using.


varello

More Info & Demo

Mara

Mara is a Material Design Multipurpose Admin Template with a huge collection of material design elements built on Materialize framework. Mara can be used for any type of web applications: custom admin panels, admin dashboards, CMS, CRM, SAAS and websites: CMSs, SAAS, CRM, HRMS, Support & Social network, Blog, E-commerce site, Personal page, Business site, Magazine.


mara

More Info & Demo

Dubli

Bootstrap Responsive Admin Web App with AngularJs


dubli

More Info & Demo

Zircos

Zircos is a premium, fully responsive web app UI kit. It has flat design and built with Bootstrap 3.3.7, HTML5, CSS3 and Jquery. It comes with bunch of reusable UI widgets, components, ready made pages. The clean and modular code will allow you to easily build any web application.


zircos

More Info & Demo

Boost

Boost is a responsive bootstrap admin dashboard template built with Twitter Bootstrap Framework and it has a huge collection of reusable UI components and integrated with jQuery plugins also. It is also easy to use and modify that is suitable to your needs and can be implemented to your desire projects such Project Management System, CRM, HRMS, Real Estate, Ecommerce, Loan Management System, Billing Management System and more.


boost

More Info & Demo

React

Building a single page application in Javascript? Interested in moving to React/Redux? Don’t start from scratch – build a scalable , highly polished admin application with React/Redux and Bootstrap that works great on mobile and tablet as well as desktop.


react

More Info & Demo

Deluxe

Deluxe is a Admin Template built with Bootstrap Framework is designed in the style flattening like material design. Deluxe has a huge collection of plugins and UI components and works seamlessly on all major web browsers, tablets and phones.


deluxe

More Info & Demo

Float

Float admin is a clean and powerful admin template based on Bootstrap3. It is built with modern technologies like sass, compass, ruby, bootstrap3, html5 and css3. Clean code and SASS files allows you to create and modify easily as per requirements. The template is fully responsive and easily fit into any devices. Huge collection of pre-made pages, plugins, UI elements, Jquery UI, SASS files, Light and dark skins, Landing page, 4+ layout options and many more advanced features make it the best choice for any web applications.


float

More Info & Demo

CSK Admin

Contains 300+ Pages, 20+Dashboards, 3+ Ecommerce Templates, 5+ Landing Pages & many more to come. Coming AngularJS Version


cskadmin

More Info & Demo

Penguin

Penguin is a clean and fully responsive Web app kit and admin dashboard template for developers


penguin

More Info & Demo

Rayan

Rayan is a responsive bootstrap admin dashboard template built with Twitter Bootstrap Framework and it has a huge collection of reusable UI components and integrated with jQuery plugins also. Rayan can be used for applications (CMS, CRM, Custom Admin Application, Admin Dashboard). Rayan template works on all major web browsers, Desktop, iPhone, iPad, Tablet and is any smart phone friendly.


rayan

More Info & Demo

Beagle

Beagle is a responsive admin template based on the famous Bootstrap framework, made it with love in every pixel, with tons of beautiful features ready to use.


beagle

More Info & Demo

Omega

Omega – Responsive Massive Admin Pack


omega

More Info & Demo

COLOURcode

COLOURcode has been born from decades of professional experience developing admin applications and designing interfaces. It is a new kind of admin template that will suit any application type, although it was specifically designed for those who like to use colour to boost usability through context and association. It is fully responsive, based on the latest Bootstrap 3, and has been extensively tested with recent desktop and mobile browsers. The CSS is constructed from Sass-based structured stylesheets, and the JavaScript is constructed from an easily extended custom modular framework with jQuery.


colourcode

More Info & Demo

Aside

Dashboard UI KIT for modern web application.


aside

More Info & Demo

Teamwork

Teamwork is a fully responsive and multipurpose Admin Template. The combination of SASS and Compass make it flexible and user friendly. Teamwork has large collection of features, UI elements, widgets, icons and libraries that make it multipurpose.


teamwork

More Info & Demo

Admin9

Admin9 is admin HTML template. Built with bootstrap and our creative designs. It comes with many predefined pages and component styled. We also include carts and tables. Clean code and CSS allows you to create and modify easily as per requirements. This is specially designed for large screens.


admin9

More Info & Demo

Pacificonis

Pacificonis is a premium admin dashboard template based on Bootstrap. There are a huge of powerful components build with SASS CSS which makes it easy to modify. It has a huge collection of reusable UI components and integrated with latest jQuery plugins. It can be easily integrated into your projects, allowing you to create solutions for your future designs quickly.


pacificonis

More Info & Demo

Arise

ARISE Admin Theme is a premium template comes with FIVE unique designs. It is fully responsive admin dashboard built with Bootstrap 3+ Framework, HTML5, CSS3 and Sass. It has a huge collection of reusable UI components and integrated with latest jQuery plugins. It can be used for all type of web applications like custom admin panel, project management system, admin dashboard, Backend application or CRM.


arise

More Info & Demo

Afro

AFRO is a fully responsive dashboard admin built with the Bootstrap Framework. It has tons of features and ready-to-use UI elements, widgets, charts and pages which are Highly customizable and easy to use.


afro

More Info & Demo

Elephant

Elephant is a front-end template created to help you develop modern web applications, fast and in a professional manner. Built on top of Bootstrap, it includes a large collection of HTML, CSS, and JS components that is simple to use and easy to customise. The file structure in the Elephant is similar to the HTML5 Boilerplate file structure, where the intention is for developers not to have problems and not waste time by trying to decrypt the fantasy, which is brought to you when buying a new product.


elephant

More Info & Demo

Master

Master is a beautifully admin template. It is fully responsive theme built with Bootstrap 3.3.7, HTML and uses Sass CSS which makes it easy to modify.


master

More Info & Demo

Peak

Peak – Material design Bootstrap 4 admin template


peak

More Info & Demo

Nexus

Nexus is a professional, modern, complete and flexible Admin template that can be used to build all kind of projects: Web Applications, Backend Websites, Custom Admin Panels, Admin Dashboards, CMS, CRM or even a Portfolio, Blog, Business Website. I encourage you to have a good look at live preview and discover all the included features!


nexus

More Info & Demo

Trata

Trata admin is a responsive admin & dashboard theme.this theme is build and powered with Twitter bootstrap 3.3.6. It has tons of features and ready-to-use UI elements, widgets, charts and pages which are Highly customizable and easy to use.


trata

More Info & Demo

Fit2Go

Fit2Go – beautiful gym fitness admin template is a bootstrap based admin template crafted targeting gyms, fitness and wellness centers. It comes with two modules Admin and User/Subscriber. Admin section contains all pages required to manage a fitness center with beautiful UI. It contains 20+ pages where gym owners can check finances, members and manage courses, events, news, holidays etc.


fit2go

More Info & Demo

Meteor

Meteor – a responsive and multipurpose admin dashboard template, based on latest Twitter Bootstrap framework. It’s super flexible and user friendly, as it’s compatible with any device. We put a lot of time and effort to create such a template, with many kinds of different layout variations and yet 3 layers, as many others are coming soon for the next updates. They can be changed just by changing a line of code, so you haven’t to worry about choosing another one! This makes Meteor an easily customizable tool for anyone.


meteor

More Info & Demo

Neptune

Neptune is a full featured dashboard UI kit for web application development built with Bootstrap 4. Comes with lots of ready to use widgets and components.


neptune

More Info & Demo

Xadmino

Xadmino is a bootstrap based fully responsive admin template. It comes with lots of reusable and beautiful UI elements, widgets and features. It allows developer to easily build a super awesome web application.


xadmino

More Info & Demo

Ninja

Ninja Admin is a fully featured premium admin template built with Bootstrap 3.3.7, HTML5, CSS3 and jQuery, beautiful features ready to use.


ninja

More Info & Demo

Kenny

Kenny Admin is a WebApp template for admin dashboards and control panels. It is a responsive HTML template that is based on the CSS Sass framework Bootstrap 3.3.6 It utilizes all of the Bootstrap components in its design and re-styles many commonly used plugins to create a consistent design that can be used as a user interface for backend applications. Kenny Admin is based on a modular design, which allows it to be easily customized and built upon.


kenny

More Info & Demo

CoreNG

CoreNG is a Angular 2 theme built from the ground up with Angular CLI as your all in one build system and the Google backed Angular Material 2! We’ve put a lot of time into this theme, and we will continue to put in even more! When you buy this theme, you also get access to our private Git repository so you can follow along faster with updates, even contribute to the development of this theme.


coreng

More Info & Demo

Magna

The Magna is a premium Web Application Admin Dashboard built on top of MaterializeCSS Framework. It was created to be the most functional, clean and well designed template for any types of backend applications. We have carefully designed all common elements.


magna

More Info & Demo

Disclosure: Some of the links in this post may be “affiliate links.” This means if you click on the link and purchase an item, We will receive an affiliate commission

Continue reading 60+ Best HTML Admin & Dashboard Templates 2017