Cách kết nối đến CSDL MySQL trong PHP?

Cách kết nối đến CSDL MySQL trong PHP?

Khi làm việc với website thì kết hợp với database là một việc cần thiết, quan trọng. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách đơn giản để kết nối đến CSDL MySQL và thao tác dữ liệu trên đó.

Để làm việc với mysql và PHP chúng ta cần nắm 6 hàm cơ bản:

1- Kết nối cơ sở dữ liệu:

Cú pháp:

mysql_connect(“hostname”,”user”,”pass”)

 

2- Lựa chọn cơ sở dữ liệu:

Cú pháp:

mysql_select_db(“tên_CSDL”)

 

Ví dụ:

 

$conn=mysql_connect("localhost","root","root") or die(" khong the ket noi");
mysql_select_db("demo");

3- Thực thi câu lệnh truy vấn:

Cú pháp:

mysql_query(“Câu truy vấn ở đây”);

 

4- Đếm số dòng dữ liệu trong bảng:

Cú pháp:

mysql_num_rows();

 

5- Lấy dữ liệu từ bảng đưa vào mảng:

Cú pháp:

mysql_fetch_array();

 

6- Đóng kết nối cơ sở dữ liệu:

Cú pháp:

mysql_close();

 

Ví dụ áp dụng:

Tạo cơ sở dữ liệu dựa trên từng đoạn code sau:

mysql -hlocalhost -uroot -proot

mysql>create database demo_mysql;

mysql> use demo_mysql;

mysql>create table user(
id INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
username VARCHAR(50) NOT NULL, 
password CHAR(50) NOT NULL, PRIMARY KEY(id)
);

Tạo trang test.php. Đầu tiên chúng ta sẽ kết nối cơ sở dữ liệu.

<?php
    $conn=mysql_connect("localhost", "root", "root") or die("can't connect database");
    mysql_select_db("demo_mysql",$conn);
?>

Tiếp đến viết câu truy vấn lấy ra tất cả user từ database.

<?php
    $sql="select * from user";
    $query=mysql_query($sql);
?>

Kiểm tra xem trong bảng dữ liệu đã tồn tại user nào chưa ?. Nếu chưa thì xuất ra thông báo lỗi, ngược lại thì đưa chúng vào mảng và lặp cho đến hết bảng dữ liệu.

<?php
if(mysql_num_rows($query) == 0){
    echo "Chua co du lieu";
}
else{
    while($row=mysql_fetch_array($query)){
        echo $row['username'] ." - ".$row['password']."<br />";
    }
}
?>

Và cuối cùng chúng ta đóng kết nối và kết thúc thao tác xử lý.

<?php
    mysql_close($conn);
?>

Và cuối cùng là file hoàn chỉnh của ứng dụng trên:

<?php
    $conn=mysql_connect("localhost", "root", "root") or die("can't connect database");
    mysql_select_db("demo_mysql",$conn);
    $sql="select * from user";
    $query=mysql_query($sql);
    if(mysql_num_rows($query) == 0){
        echo "Chua co du lieu";
    }
    else{
        while($row=mysql_fetch_array($query)){
            echo $row['username'] ." - ".$row['password']."<br />";
        }
    }
    mysql_close($conn);
?>

Chúc các bạn thành công.

 

Published by

tuanitpro

Tôi là Lê Thanh Tuấn, và tôi chia sẻ những điều mình cho rằng nó là thú vị, hay giúp ích cho bạn!

Leave a Reply