Chèn logo vào hình ảnh ASP.NET

[ASP.NET] Hướng dẫn chèn logo vào hình ảnh

Chèn logo vào hình ảnh ASP.NET
Chèn logo vào hình ảnh ASP.NET

Trong bài viết Hướng dẫn chèn chữ vào hình ảnh thì chúng ta đã biết cách làm thế nào để đánh dấu bản quyền cho hình ảnh trên website của mình. Khá là thú vị, tuy nhiên chúng ta có quyền đặt câu hỏi rằng, tại sao không chèn Logo của mình vào bức ảnh đó. ASP.NET có làm được không? Nếu có, thì làm thế nào để chèn Logo vào hình ảnh?

Tất nhiên là ASP.NET có hỗ trợ và chúng ta hoàn toàn làm được điều đó, không hề khó khăn gì cả.
Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một trang LogoOnImage.aspx. Trong trang LogoOnImage.aspx.cs chúng ta sẽ thêm vào 2 thư viên sau:
<prelang=”csharp”> using System.Drawing; using System.Drawing.Imaging;

Trong sự kiện Page_Load chúng ta sẽ viết code cho nó như sau:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    // Đường dẫn file ảnh. 
    string imageFile = Server.MapPath("~/images/fruit.jpg");
    // Đường dẫn file Logo cần chèn
    string logo = Server.MapPath("~/images/logo.png");

    // Tạo đối tượng Bitmap truyền vào đường dẫn File ảnh
    Bitmap myBitmap = new Bitmap(imageFile);
    // Tạo đối tượng Graphic từ Bitmap
    Graphics myGraphics = Graphics.FromImage(myBitmap);
    
    // Vẽ lại hình ảnh, chèn nội dung mới vào.
    Bitmap myBitmapLogo = new Bitmap(logo);
    
    myGraphics.DrawImage(myBitmapLogo, new Point(550, 400));

    // Xuất hình ảnh mới
    Response.ContentType = "image/jpeg";
    myBitmap.Save(Response.OutputStream, ImageFormat.Jpeg);

    // Dùng code này nếu lưu ảnh vào ổ cứng của bạn.
    // myBitmap.Save(Server.MapPath("~/images/aodai.jpg"));
  }

Thât đơn giản và thú vị. Chúc các bạn thành công.

Published by

tuanitpro

Tôi là Lê Thanh Tuấn, và tôi chia sẻ những điều mình cho rằng nó là thú vị, hay giúp ích cho bạn!

Leave a Reply