Home C# Sử dụng Stopwatch để kiểm tra tốc độ xử lý trong .NET