Home C# Lớp được niêm phong (Sealed class) là gì? Dùng trong những trường hợp nào?